คู่มือปฏิบัติงานและรายงานระบบบัญชีแยกประเภท (GL) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

คู่มือปฏิบัติงานและรายงานระบบบัญชีแยกประเภท (GL) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

เอกสารประกอบคำบรรยายระบบบัญชีแยกประเภท (GL) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

เอกสารประกอบคำบรรยายระบบบัญชีแยกประเภท (GL) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ: บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท บช01, บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย บช02, บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ บช03, การค้นหาเอกสาร และการกลับรายการ, รายงานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
ปิดเมนู