แนวปฏิบัติสำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

Share on facebook
Share on twitter

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว34 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังแจ้งให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนําเงินส่งคลังในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป นั้น 

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานกลางและหน่วยงานระดับกรม ที่ได้สิทธิในการใช้รายงานจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) ในระบบ New GFMIS Thai มีแนวปฏิบัติสำหรับการใช้งานระบบ MIS จึงเห็นควรแจ้งหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ 

  1. การใช้รายงานจากระบบ MIS ให้หน่วยงานที่ได้รับสิทธิ เรียกรายงานผ่านเว็บไซต์ https://portal.gfmis.go.th ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป รายละเอียดการใช้งานปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมนี้ได้จัดทํารายละเอียดการเปรียบเทียบรายงานจากระบบ MIS ในระบบ New GFMIS Thai กับรายงานจากระบบ MIS เดิม รายงาน Web static และรายงาน EIS) รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
  2. การใช้รายงาน MIS Report (Web static) จากเว็บไซต์ https://gfmisreport.gfmis.go.th รายงาน EIS จากเว็บไซต์ https://eis.gfmis.go.th และรายงาน MIS จากเครื่อง GFMIS Terminal สามารถ ใช้งานได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. หลังจากนั้นจะปิดการใช้งานและจะเปิดให้ใช้ เฉพาะรายงาน EIS และรายงาน MIS จากเครื่อง GFMIS Terminal อีกครั้งในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป และจะปิดการใช้งานในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ รายงาน Web static รายงาน EIS และรายงาน MIS จากเครื่อง GFMIS Terminal จะมีข้อมูลถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น
  3. สำหรับรายงาน EIS ผู้ใช้งานสามารถดูรายงานได้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากจะมีการตัดการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ SAB BW เมื่อเปิดการใช้รายงานจากระบบ New GFMIS Thai แล้ว 
  4. ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้พร้อมทั้งสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 ได้ที่เว็บไซต์ New GFMIS Thai (https://newgfmisthai.gfmis.go.th) กรณีมีข้อสงสัยในการปฏิบัติงานสามารถติดต่อ สอบถามผ่าน Contact Center ของระบบ New GFMIS Thai ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2032 2636 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1. แนวปฏิบัติสำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) คลิกเพื่อ Download PDF
2. รายละเอียดการเรียกใช้รายงานจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เปรียบเทียบกับรายงาน MIS Report (Web static) และรายงาน EIS คลิกเพื่อ Download PDF
3. คู่มือปฏิบัติงานระบบ MIS เบื้องต้น คลิกเพื่อ Download PDF
ปิดเมนู