แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

Share on facebook
Share on twitter

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว34 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่าน ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) และให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการ เบิกเงินจากคลัง รับเงินจ่ายเงิน และนำเงินส่งคลังในระบบ NewGFMIS Thai ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai จึงขอแจ้งหน่วยงาน ดังนี้ 

 1. หน่วยงานสามารถเข้าปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ได้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. (วันที่ 1-3 เมษายน 2565 ระบบ GFMIS ปิดทำการ) เพื่อดำเนินการยกยอดข้อมูล (Data Conversion) ของหน่วยงาน จากระบบ GFMIS ไปยังระบบ New GFMIS Thai โดยหน่วยงานสามารถเข้าปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
 2. ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของหน่วยงานก่อนการปิดระบบ GFMIS ดังนี้
  • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing Order : PO) 
   • ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงค้างแหล่งเงินนอกงบประมาณที่ไม่ใช่แหล่งเงินปี 2564 และ 2565 กรณีหน่วยงานมีความประสงค์จะดำเนินการต่อในระบบ New GFMIS Thai ขอให้แจ้ง เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างในแบบแจ้งรายการคงค้างเพื่อส่งให้กรมบัญชีกลาง (กองระบบการคลังภาครัฐ) ทาง e-mail : ssdgfmis1@cgd.go.th หรือ ssdgfmis2gcgd.go.th โดย Download แบบฟอร์มดังกล่าว ผ่าน QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 
   • ตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายในใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงค้าง ต้องมีสถานะใช้งานได้ (ไม่ถูก Block) และปรากฏเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลขึ้นระบบ New GFMIS Thai ได้ 
  • ระบบเบิกจ่าย (Account Payable : AP) 
   • ตรวจสอบและปรับปรุงรายการเอกสารขอเบิกคงค้างที่ระบุวันที่ผ่านรายการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565  
   • บันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน (ขจ.05) ให้เป็นปัจจุบัน 
   • บันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน/ส่งคืนฝากคลังให้เป็นปัจจุบัน 
   • ดำเนินการจับคู่หักล้างบัญชีเจ้าหนี้คงค้าง บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (ดำเนินการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal) 
   • ตรวจสอบและแจ้งยอดคงค้างเป็นรายเอกสารของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ในแบบแจ้งรายการคงค้าง เพื่อส่งให้ กรมบัญชีกลาง (กองระบบการคลังภาครัฐ) ทาง e-mail : ssdgfmis1@cgd.go.th หรือ ssdgfmis2@cgd.go.th โดย Download แบบฟอร์มดังกล่าวผ่าน QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 
   • ตรวจสอบรายการขอเบิกเงินประกันผลงานคงค้าง 
    • กรณีครบกําหนดเวลาการชำระเงินก่อนวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565  ให้ดำเนินการอนุมัติและแจ้งกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ) เพื่อดำเนินการอนุมัติ และประมวลผลจ่าย ภายในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565  
    • กรณียึดเงินประกันผลงาน ให้ดำเนินการบันทึกรายการยึดเงินประกันผลงาน และจับคู่หักล้างเจ้าหนี้ให้แล้วเสร็จ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565  
  • ระบบรับและนำส่งรายได้ (Receipt Process : RP) 
   • การบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบ GFMIS ให้ดำเนินการภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 
   • การนำส่งเงินด้วยใบ Pay-in Stip 
    • กรณีเงินสด ให้ดำเนินการภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565  
    • กรณีเช็ค (Cheque) ทุกประเภท ให้ดำเนินการภายในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565  เพื่อให้ Cheque เรียกเก็บ (Cheque clearing) แล้วเสร็จ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565  
   • การนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online ให้ดำเนินการภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565  
   • ตรวจสอบบัญชีพักเงินนำส่งคงค้าง และบันทึกรายการนำส่งเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 
   • อนุมัติรายการนำส่งเงินแทนหน่วยงานอื่นให้แล้วเสร็จ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565  
   • ตรวจสอบเอกสารพักรายการและประสานกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ) เพื่อดำเนินการผ่านรายการให้แล้วเสร็จ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 
  • ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger : GL) 
   • ตรวจสอบและดำเนินการบันทึกรายการ/ปรับปรุงบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 
   • ตรวจสอบเอกสารพักรายการและประสานกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ) เพื่อดำเนินการผ่านรายการให้แล้วเสร็จ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 
  • ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset : FA) 
   • ดำเนินการล้างบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างที่มีการประมวลผลการจ่ายชำระเงินแล้ว ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565  
 1. การยกยอดข้อมูลจากระบบ GFMIS เข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai ระบบจะดำเนินการ ดังนี้ 
  • ระบบงบประมาณ (Fund Management: FM) 
   • ยกยอดงบประมาณคงเหลือ ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เข้าระบบ New GFMIS Thai โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
    • กลุ่มที่ 1 งบประมาณคงเหลือของเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    • กลุ่มที่ 2 งบประมาณของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่าย ของเอกสารสํารองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้างของแหล่งเงินปี 2564  
    • กลุ่มที่ 3 งบประมาณคงเหลือของโครงการเงินกู้ของแหล่งเงินปี 2563 ถึง 2565 
   • ยกยอดข้อมูลหลักเบิกแทนกัน ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565  เวลา 16.30 น. เข้าระบบ New GFMIS Thai 
   • ยกยอดเอกสารสํารองเงินคงค้างที่ได้รับอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยาย เวลาเบิกจ่าย ของแหล่งเงินปี 2564
   • สร้างเอกสารสํารองเงินประเภทเอกสาร CZ สําหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ได้รับการยกยอดมาปีงบประมาณปัจจุบัน และอยู่ในรูปแบบงบประมาณคงเหลือ โดยหน่วยงานสามารถ ตรวจสอบได้จากรายงานเอกสารสํารองเงิน NFMA60 เลือกประเภทเอกสาร CZ 
  • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing Order: PO) 
   • ยกเลิกเอกสารตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงค้างในระบบ GFMIS 
   • ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงค้างในระบบ GFMIS 
   • สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามข้อ (2) ในระบบ New GFMIS Thai ด้วยเลขที่ใบสั่งซื้อ สั่งจ้างเดียวกับเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS และระบุวันที่ในใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นวันเดียวกับวันที่ ใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS 
   • บันทึกรายการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามรายการที่ได้ยกเลิกในข้อ (1) โดยระบุวันที่ เอกสารเป็นวันเดียวกับวันที่ตรวจรับในระบบ GFMIS และระบุวันที่ตรวจรับเป็นวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 (เลขที่เอกสารตรวจรับในระบบ New GFMIS Thai เป็นเลขใหม่ และมีค่าอ้างอิงเลขที่เอกสารตรวจรับจากระบบ GFMIS) 
  • ระบบเบิกจ่าย (Account Payable : AP) 
   • เอกสารขอเบิก และเอกสารขอเบิกเงินประกันผลงานที่ระบุวันที่ผ่านรายการ ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2565 แต่ยังไม่ได้ประมวลผลจ่ายชำระเงิน ระบบจะดำเนินการกลับรายการ เอกสารในระบบ GFMIS และบันทึกรายการเอกสารที่ระบบ New GFMIS Thai ด้วยเลขที่เอกสารเป็นเลขเดียวกับ ที่บันทึกในระบบ GFMIS โดยระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 
   • เอกสารขอเบิกเงินประกันผลงานที่ระบุวันที่ผ่านรายการก่อนวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 และยังไม่ครบกําหนดระยะเวลาการชำระเงิน ระบบจะนำเข้ารายการเจ้าหนี้รายตัวในระบบ New GFMIS Thai ด้วยเลขที่เอกสารใหม่ (มีการอ้างอิงเลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS) โดยระบุวันที่ ผ่านรายการเป็นวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565  
   • รายการลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และเบิกเกิน ส่งคืนรอนำส่ง ที่ยังคงค้างในระบบ GFMIS ระบบจะนำเข้ารายการดังกล่าวด้วยเลขที่เอกสารใหม่ (มีการอ้างอิง เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS) โดยระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565  
  • ระบบรับและนำส่งรายได้ (Receipt Process : RP) 
   • กรณีมีเอกสารพักรายการคงค้าง (ประเภทเอกสาร R3 R4 O1 O2) ที่หน่วยงาน ยังไม่ได้อนุมัติรายการ ณ เวลา 16.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ระบบจะดำเนินการลบ เอกสารพักรายการคงค้างทั้งหมด พร้อมทั้งเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง หน่วยงานจะต้องดำเนินการบันทึก เอกสารพักรายการใหม่ในระบบ New GFMIS Thai 
   • กรณีมีเอกสารพักรายการคงค้าง (RX RY) ที่เอกสารนำส่งเงินถูกยกเลิกรายการ ณ เวลา 16.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ระบบจะดำเนินการลบเอกสารพักรายการคงค้างทั้งหมด 
   • ยกยอดเอกสารพักรายการคงค้าง (RX RYOX IX IY IP IQ) เข้าระบบ New GFMIS Thai
  • ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger : GL) 
   • ยกยอดข้อมูลขึ้นระบบ New GFMIS Thai ด้วย Summary Balance ของแต่ละ รหัสบัญชีแยกประเภท (GL) ด้วยยอดคงเหลือ ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565  
   • ยกยอดข้อมูลบัญชีเงินฝากคลังตามรหัสบัญชีเงินฝากคลังและเจ้าของบัญชี เงินฝากคลังด้วยยอดคงเหลือ ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 
   • ยกยอดข้อมูลบัญชีย่อยอื่น ๆ ด้วยยอดคงเหลือ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๑๕ เช่น บัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) บัญชีหมวดพัสดุ เป็นต้น
   • กรณีมีเอกสารพักรายการคงค้าง (เช่น ประเภทเอกสาร J7 JK N1 N6) ที่ยังไม่ผ่าน รายการ ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565  เวลา 16.30 น. ระบบจะดำเนินการลบเอกสารพักรายการคงค้าง ทั้งหมด หน่วยงานจะต้องดำเนินการบันทึกเอกสารพักรายการใหม่ในระบบ New GFMIS Thai 
  • ระบบสินทรัพย์ (Fixed Asset : FA) 
   • ระบบจะประมวลผลค่าเสื่อมราคาของงวดเดือนมีนาคม 2565 ทุกหน่วยงาน ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 และวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565  
   • กรณีหน่วยงานประมวลผลค่าเสื่อมราคาก่อนงวดเดือนมีนาคม 2565 ไม่สมบูรณ์ ระบบจะดำเนินการประมวลค่าเสื่อมราคาให้สมบูรณ์ในงวดเดือนมีนาคม 2565
   • ระบบจะนำเข้าสินทรัพย์รายตัวทั้งข้อมูลหลักสินทรัพย์ และมูลค่าของสินทรัพย์ รายตัว 
   • ระบบจะยกยอดบัญชีพักสินทรัพย์ถาวร 
 1. ระบบ New GFMIS Thai จะเปิดให้หน่วยงานเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. โดย 
  • การบันทึกรายการสามารถระบุวันที่ผ่านรายการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 
  • ตรวจสอบรายงานการยกยอดข้อมูลของหน่วยงานได้ในระบบ หัวข้อ “รายงาน Conversion” ทั้งนี้ หากหน่วยงานตรวจสอบรายงานยกยอดข้อมูลของหน่วยงานแล้วพบว่า ข้อมูล ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งข้อมูลผ่านทาง e – mail address : newgfmisthai@gfmis.go.th (รายชื่อรายงานยกยอด ข้อมูลของหน่วยงานปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
 2. การเรียกดูข้อมูลต่างๆ (ข้อมูลย้อนหลัง) ในระบบ GFMIS หน่วยงานสามารถเข้าใช้งาน ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal เท่านั้น ทั้งนี้ หน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal สามารถขอข้อมูลผ่านหน่วยงานระดับกรม (ที่มีเครื่อง GFMIS Terminal) หรือ สํานักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง ดังนั้น หากหน่วยงาน (ที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal) ต้องการเรียกข้อมูลเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานสามารถเรียกข้อมูลจากระบบ GFMIS ได้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. 
 3. กรณีมีข้อสงสัยในการดำเนินการสามารถติดต่อสอบถามผ่าน Contact Center ของระบบ New GFMIS Thai ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2032 2636

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1: QR Code แบบแจ้งรายการคงค้าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย  2: รายชื่อรายงานยกยอดข้อมูลของหน่วยงาน 

 • ระบบงบประมาณ (Fund Management: FM) 
 1. รายงานกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ แยกตามหน่วยงาน
 2. รายงานกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ แยกตามหน่วยเบิกจ่าย
 3. รายงานกระทบยอดเอกสารสำรองเงิน แยกตามหน่วยงาน 
 4. รายงานกระทบยอดเอกสารสำรองเงิน แยกตามหน่วยเบิกจ่าย
 5. รายงานกระทบยอดข้อมูลหลักเบิกแทนกัน 
 6. รายงานสรุปงบประมาณคงเหลือหลังจากยกยอดขึ้นระบบ New GFMIS Thai 
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing Order: PO)
 1. รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อการยกยอดตามหน่วยเบิกจ่าย
 2. รายงานยกยอดแยกตามหน่วยเบิกจ่าย
 3. รายงานเปรียบเทียบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ก่อนและหลังยกยอด

 • ระบบเบิกจ่าย (Account Payable: AP)
  1. รายงานยอดเจ้าหนี้คงค้างตามหน่วยเบิกจ่าย (ระบบ GFMIS)
  2. รายงานยอดเจ้าหนี้คงค้างตามหน่วยเบิกจ่าย (ระบบ New GFMIS Thai)
  3. รายงานรายการเปิดบัญชีแยกประเภทตามหน่วยเบิกจ่าย (ระบบ GFMIS)
  4. รายงานรายการเปิดบัญชีแยกประเภทตามหน่วยเบิกจ่าย (ระบบ New GFMIS Thai)

 • ระบบรับและนำส่งรายได้ (Receipt Process: RP)
  1. รายงานตรวจสอบข้อมูลการยกยอดบัญชีพักนำส่งตามหน่วยงาน
  2. รายงานตรวจสอบข้อมูลการยกยอดบัญชีพักนำส่งตามหน่วยเบิกจ่าย
  3. รายงานตรวจสอบข้อมูลการยกยอดเอกสารบัญชีพักรายการตามหน่วยงาน
  4. รายงานตรวจสอบข้อมูลการยกยอดเอกสารบัญชีพักรายการตามหน่วยเบิกจ่าย
  5. รายงานตรวจสอบข้อมูลเอกสารบัญชีประเภทพักรายการตามหน่วยงาน
  6. รายงานตรวจสอบข้อมูลเอกสารบัญชีประเภทพักรายการตามหน่วยเบิกจ่าย

 • ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger: GL) 
  1. รายงานตรวจสอบการยกยอดงบทดลอง-ตามหน่วยเบิกจ่าย
  2. รายงานตรวจสอบการยกยอดบัญชีเงินฝากคลัง-ตามหน่วยเบิกจ่าย
  3. รายงานตรวจสอบการยกยอดบัญชีย่อย-ตามหน่วยเบิกจ่าย
  4. รายงานตรวจสอบการยกยอดวัสดุคงเหลือ-ตามหน่วยเบิกจ่าย

 • ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset: FA) 
  1. รายงานยกยอดสินทรัพย์รายตัว
  2. รายงานยกยอดสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
  ปิดเมนู