การบรรยายระบบบริหารงบประมาณ (FM) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

การบรรยายระบบบริหารงบประมาณ (FM) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. โครงสร้างรหัสในงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน
 2. รหัสงบประมาณ
 3. รหัสรายการผูกพันงบประมาณ
 4. รหัสหน่วยรับงบประมาณ
 5. รหัสกิจกรรมหลัก
 6. รายงานสภานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ
 7. สอนการนำไฟล์ Excel ไปใช้
 8. NFMA46 รายงานสถานะการเบิกจ่าย(ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ
 9. NFMA55 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
 10. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
 11. การสร้างเอกสารสำรองเงิน สง.01
 12. การสร้างเอกสารสำรองเงิน สง.02

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สามารถดูการบรรยายระบบบริหารงบประมาณ (FM) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ แยกตามหัวข้อได้ด้านล่าง หรือในรูปแบบของ Playlist ทุกหัวข้อผ่านเว็บไซต์ Youtube ได้ที่นี่

1. โครงสร้างรหัสในงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน

2. รหัสงบประมาณ

3. รหัสรายการผูกพันงบประมาณ

4. รหัสหน่วยรับงบประมาณ

5. รหัสกิจกรรมหลัก

6. รายงานสภานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ

7. สอนการนำไฟล์ Excel ไปใช้

8. NFMA46 รายงานสถานะการเบิกจ่าย(ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ

9. NFMA55 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

10. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

11. การสร้างเอกสารสำรองเงิน สง.01

12. การสร้างเอกสารสำรองเงิน สง.02

ปิดเมนู