การบรรยายระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร (FA) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

การบรรยายระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร (FA) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ภาพรวมระบบสินทรัพย์ถาวร
 2. การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท01)
 3. การแสดงค้นหาข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท03)
 4. การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ย่อย (สท11)
 5. การแสดงค้นหาข้อมูลหลักสินทรัพย์ย่อย (สท03)
 6. ผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท13)
 7. สินทรัพย์รายตัวทั้งจำนวน AA (สท13)
 8. ค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน JV (สท13)
 9. สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย AA (สท13)
 10. การผ่านรายการหักล้าง JJ (สท13)
 11. รับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์
 12. การกำหนดกฏกระจายการโอน (สท14)
 13. การชำระบัญชีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
 14. รับสินทรัพย์จากการรับบริจาค (สท16)
 15. .การโอนสินทรัพย์ภายในหน่วยงาน
 16. การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (สท18)
 17. กลับรายการเอกสารสินทรัพย์ (สท19)
 18. กลับรายการการชำระบัญชี AuC (สท20)
 19. รีเซ็ตรายการหักล้างใหม่ (สท21)
 20. รายงานระบบสินทรัพย์ถาวร

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สามารถดูการบรรยายระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร (FA) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ แยกตามหัวข้อได้ด้านล่าง หรือในรูปแบบของ Playlist ทุกหัวข้อผ่านเว็บไซต์ Youtube ได้ที่นี่

1. ภาพรวมระบบสินทรัพย์ถาวร

2. การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท01)

3. การแสดงค้นหาข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท03)

4.การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ย่อย (สท11)

5.การแสดงค้นหาข้อมูลหลักสินทรัพย์ย่อย (สท03)

6.ผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท13)

7.สินทรัพย์รายตัวทั้งจำนวน AA (สท13)

8.ค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน JV (สท13)

9.สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย AA (สท13)

10.การผ่านรายการหักล้าง JJ (สท13)

11.รับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์

12.การกำหนดกฏกระจายการโอน (สท14)

13.การชำระบัญชีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

14.รับสินทรัพย์จากการรับบริจาค (สท16)

15.การโอนสินทรัพย์ภายในหน่วยงาน

16.การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (สท18)

17.กลับรายการเอกสารสินทรัพย์ (สท19)

18.กลับรายการการชำระบัญชี AuC (สท20)

19.รีเซ็ตรายการหักล้างใหม่ (สท21)

20.รายงานระบบสินทรัพย์ถาวร

ปิดเมนู