Category: ข่าวสาร

ข่าวสาร

การประชุมชี้แจงหน่วยงานนำร่องตามแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 1/2562

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงหน่วยงานนำร่องตามแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

การจัดอบรม หัวข้อ : วิธีการทดสอบระบบ (UAT) สำหรับผู้ใช้งานระบบ

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการจัดอบรม หัวข้อ : วิธีการทดสอบระบบ (UAT) สำหรับผู้ใช้งานระบบ โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

แผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังร่วมกับกรมบัญชีกลาง ได้มีการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยมีการกำหนดแผนการขึ้นระบบ New GFMIS Thai ของหน่วยงาน

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

การประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Steering Committee)

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Steering Committee)

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับบุคลากรสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด

ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมมิโด ถนนประดิพัทธิ์ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ »
ปิดเมนู