Category: ข่าวสาร

ข่าวสาร

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมิถุนายน 2565 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS

กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 งวดเดือนพฤษภาคม 2565 ให้กับ อปท. 77 จังหวัด

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤษภาคม 2565 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS

กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 งวดเดือนพฤษภาคม 2565 ให้กับ อปท. 77 จังหวัด

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนเมษายน 2565 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS

กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 งวดเดือนเมษายน 2565 ให้กับ อปท. 77 จังหวัด

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

แจ้งกำหนดการเข้าทดสอบระบบ New GFMIS Thai เพิ่มเติม

ตามที่กรมบัญชีกลางได้เรียนแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai พร้อมทั้งซักซ้อมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ก่อนใช้งานจริง กรมบัญชีกลางจะเปิดระบบให้หน่วยงานเข้าทดสอบเพิ่มเติมในระหว่างวันที่ 7 – 17 ธันวาคม 2564

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

เปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าทดลองปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564

ตามที่กรมบัญชีกลางได้เรียนแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai พร้อมทั้งซักซ้อมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ก่อนใช้งานจริง ผ่านระบบ Training กรมบัญชีกลางขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าทดลองปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 เป็นการอบรมแบบ Online

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2564 เป็นการอบรมแบบ Online

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนราชการประเภท 5 (กองทุน/เงินทุน)

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนราชการประเภท 5 (กองทุน/เงินทุน) ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2564 เป็นการอบรมแบบ Online

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบบริหารหนี้สาธารณะ (PDM) สำหรับรัฐวิสาหกิจ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบบริหารหนี้สาธารณะ (PDM) สำหรับรัฐวิสาหกิจ ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2564 เป็นการอบรมแบบ Online

อ่านต่อ »
ข่าวสาร

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบบริหารหนี้สาธารณะ (PDM) สำหรับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) มีการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบบริหารหนี้สาธารณะ (PDM) สำหรับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เป็นการอบรมแบบ Onlin

อ่านต่อ »
ปิดเมนู