แจ้งกำหนดการเข้าทดสอบระบบ New GFMIS Thai เพิ่มเติม

Share on facebook
Share on twitter

ตามที่กรมบัญชีกลางได้เรียนแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai พร้อมทั้งซักซ้อมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ก่อนใช้งานจริง ผ่านระบบ Training ในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น นั้น        

              กรมบัญชีกลางจะเปิดระบบให้หน่วยงานเข้าทดสอบเพิ่มเติมในระหว่างวันที่ 7 – 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยขอแจ้งกำหนดการเข้าทดสอบระบบ New GFMIS Thai เพิ่มเติม ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าทดลองปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai  ตามกำหนดการดังกล่าว

ปิดเมนู