เปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าทดลองปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564

Share on facebook
Share on twitter

ตามที่กรมบัญชีกลางได้เรียนแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai พร้อมทั้งซักซ้อมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ก่อนใช้งานจริง ผ่านระบบ Training ในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ ว1123 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) นั้น

กรมบัญชีกลางขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าทดลองปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าทดลองปฏิบัติงานระบบ New GFMIS Thai ตามกำหนดการใหม่ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ปิดเมนู