รหัสงบประมาณ 20 หลักสำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai วันที่ 4 เมษายน 2565

Share on facebook
Share on twitter

สามารถค้นหาไฟล์รหัสงบประมาณสำหรับหน่วยงานของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสหน่วยงาน’ หรือ ‘ชื่อหน่วยงาน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’ และทำการดาวน์โหลดไฟล์ด้วยการคลิกที่ ดาวน์โหลด

รหัสกระทรวงกระทรวงรหัสกรมกรมดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01002กรมประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01007สำนักงบประมาณดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01024สำนักงานส่งเสริมจัดประชุมดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01025สำนักงานบริหารพัฒนาความรู้ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01027สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01028สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01029สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01031สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01034ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01036สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01037สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01038ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01039สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01041สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ เเละการสร้างความสามัคคีปรองดองดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01042สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติดาวน์โหลด
02กระทรวงกลาโหม02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมดาวน์โหลด
02กระทรวงกลาโหม02004กองทัพบกดาวน์โหลด
02กระทรวงกลาโหม02005กองทัพเรือดาวน์โหลด
02กระทรวงกลาโหม02006กองทัพอากาศดาวน์โหลด
02กระทรวงกลาโหม02008กองบัญชาการกองทัพไทยดาวน์โหลด
02กระทรวงกลาโหม02009สถาบันเทคโนโลยี่ป้องกันประเทศดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03002สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03003กรมธนารักษ์ดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03004กรมบัญชีกลางดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03005กรมศุลกากรดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03006กรมสรรพสามิตดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03007กรมสรรพากรดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03008สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03009สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03011สำนักงานเศรษฐกิจการคลังดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03012สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านดาวน์โหลด
04กระทรวงการต่างประเทศ04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศดาวน์โหลด
05กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา05002สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดาวน์โหลด
05กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา05003กรมพลศึกษาดาวน์โหลด
05กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา05004กรมการท่องเที่ยวดาวน์โหลด
05กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา05006มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติดาวน์โหลด
05กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา05007องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
06กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ดาวน์โหลด
06กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดาวน์โหลด
06กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวดาวน์โหลด
06กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06005กรมกิจการเด็กและเยาวชนดาวน์โหลด
06กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06006สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนดาวน์โหลด
06กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดาวน์โหลด
06กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06008กรมกิจการผู้สูงอายุดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07002สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07003กรมชลประทานดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07004กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07005กรมประมงดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07006กรมปศุสัตว์ดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07008กรมพัฒนาที่ดินดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07009กรมวิชาการเกษตรดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07011กรมส่งเสริมการเกษตรดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07012กรมส่งเสริมสหกรณ์ดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07013สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07014สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07015สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07017สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07018กรมการข้าวดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07019สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07020กรมหม่อนไหมดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07021กรมฝนหลวงและการบินเกษตรดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08003กรมเจ้าท่าดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08004กรมการขนส่งทางบกดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08006กรมทางหลวงดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08007กรมทางหลวงชนบทดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08008สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08009กรมท่าอากาศยานดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08012กรมการขนส่งทางรางดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09003กรมควบคุมมลพิษดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09005กรมทรัพยากรธรณีดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09006กรมทรัพยากรน้ำดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09012กรมป่าไม้ดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09013สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09014องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
11กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดาวน์โหลด
11กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม11004กรมอุตุนิยมวิทยาดาวน์โหลด
11กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม11005สำนักงานสถิติแห่งชาติดาวน์โหลด
11กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม11006สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดาวน์โหลด
11กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม11007สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลด
11กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม11009สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดาวน์โหลด
12กระทรวงพลังงาน12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานดาวน์โหลด
12กระทรวงพลังงาน12003กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติดาวน์โหลด
12กระทรวงพลังงาน12004กรมธุรกิจพลังงานดาวน์โหลด
12กระทรวงพลังงาน12005กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานดาวน์โหลด
12กระทรวงพลังงาน12006สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13002สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13003กรมการค้าต่างประเทศดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13004กรมการค้าภายในดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13006กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13007กรมทรัพย์สินทางปัญญาดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13008กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13009กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13011สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13012สถาบันวิจัยพัฒนาอัญมณีดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13013สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13015สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าเเละการพัฒนา(องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15002สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15003กรมการปกครองดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15004กรมการพัฒนาชุมชนดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15005กรมที่ดินดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15006กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15007กรมโยธาธิการและผังเมืองดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15008กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16002สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16003กรมคุมประพฤติดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16004กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16005กรมบังคับคดีดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16006กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16007กรมราชทัณฑ์ดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16008กรมสอบสวนคดีพิเศษดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16009สำนักงานกิจการยุติธรรมดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16010สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16011สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16013สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16014สถาบันอนุญาโตตุลาการดาวน์โหลด
17กระทรวงแรงงาน17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานดาวน์โหลด
17กระทรวงแรงงาน17003กรมการจัดหางานดาวน์โหลด
17กระทรวงแรงงาน17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดาวน์โหลด
17กระทรวงแรงงาน17005กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดาวน์โหลด
17กระทรวงแรงงาน17006สำนักงานประกันสังคมดาวน์โหลด
17กระทรวงแรงงาน17007สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18002สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18003กรมการศาสนาดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18004กรมศิลปากรดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18005กรมส่งเสริมวัฒนธรรมดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18006สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18007ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18008สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18009หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18010ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20301สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20302โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20309สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20310สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20311สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20332สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิณคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)ดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21003กรมการแพทย์ดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21004กรมควบคุมโรคดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือกดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21008กรมสุขภาพจิตดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21009กรมอนามัยดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21011สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21012โรงพยาบาลบ้านแพ้วดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21013สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21014สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21015สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21016สถาบันวัคซีนเเห่งชาติดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21017สถาบันพระบรมราชชนกดาวน์โหลด
22กระทรวงอุตสาหกรรม22002สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมดาวน์โหลด
22กระทรวงอุตสาหกรรม22003กรมโรงงานอุตสาหกรรมดาวน์โหลด
22กระทรวงอุตสาหกรรม22004กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดาวน์โหลด
22กระทรวงอุตสาหกรรม22005กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดาวน์โหลด
22กระทรวงอุตสาหกรรม22006สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายดาวน์โหลด
22กระทรวงอุตสาหกรรม22007สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดาวน์โหลด
22กระทรวงอุตสาหกรรม22008สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23003กรมวิทยาศาสตร์บริการดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23006มหาวิทยาลัยรามคำแหงดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23007มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23008มหาวิทยาลัยนเรศวรดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23009มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23010มหาวิทยาลัยมหาสารคามดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23011มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23012สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23013มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23014มหาวิทยาลัยนครพนมดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23015สถาบันวิทยาลัยชุมชนดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23016มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23017มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23018มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23019มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตภ์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23020มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23021มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23022มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23023มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23024มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23025มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23026มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23027มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23028มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23029มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23030มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23031มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23032มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23033มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23034มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23035มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23036มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23037มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23038มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23039มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23040มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23041มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23042มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23043มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23044มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23045มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23046มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23047มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23048มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23049มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23050มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23051มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23052มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23053มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23054มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23057มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23058มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23059มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23060มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23061มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23062มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23063สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23064สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23065สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน)ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23066สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23067สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23068ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์กรมหาชน)ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23069สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน)ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23070สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23071สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23072สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23073สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23074จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23075มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23076มหาวิทยาลัยขอนแก่นดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23077มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23078มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23079มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23080สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23081สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23082สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23083มหาวิทยาลัยพะเยาดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23084มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23085มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23086มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23087มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23088มหาวิทยาลัยมหิดลดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23089มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23090มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23091มหาวิทยาลัยบูรพาดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23092มหาวิทยาลัยทักษิณดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23093มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23094มหาวิทยาลัยสวนดุสิตดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23095สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23096มหาวิทยาลัยศิลปากรดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23097มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23099สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23100สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงานภายได้การควบคุมดูเเลของนายกรัฐมนตรี25003สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงานภายได้การควบคุมดูเเลของนายกรัฐมนตรี25004สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงานภายได้การควบคุมดูเเลของนายกรัฐมนตรี25006สำนักงานราชบัณฑิตยสภาดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงานภายได้การควบคุมดูเเลของนายกรัฐมนตรี25007สำนักงานตำรวจแห่งชาติดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงานภายได้การควบคุมดูเเลของนายกรัฐมนตรี25008สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงานภายได้การควบคุมดูเเลของนายกรัฐมนตรี25016ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงานภายได้การควบคุมดูเเลของนายกรัฐมนตรี25017สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงานภายได้การควบคุมดูเเลของนายกรัฐมนตรี25020สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงานภายได้การควบคุมดูเเลของนายกรัฐมนตรี25022สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมดาวน์โหลด
27หน่วยงานของรัฐสภา27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาดาวน์โหลด
27หน่วยงานของรัฐสภา27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดาวน์โหลด
27หน่วยงานของรัฐสภา27003สถาบันพระปกเกล้าดาวน์โหลด
28หน่วยงานของศาล28001สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญดาวน์โหลด
28หน่วยงานของศาล28002สำนักงานศาลยุติธรรมดาวน์โหลด
28หน่วยงานของศาล28003สำนักงานศาลปกครองดาวน์โหลด
29หน่วยงานอิสระของรัฐ29001สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดาวน์โหลด
29หน่วยงานอิสระของรัฐ29002สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินดาวน์โหลด
29หน่วยงานอิสระของรัฐ29003สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดาวน์โหลด
29หน่วยงานอิสระของรัฐ29004สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดาวน์โหลด
29หน่วยงานอิสระของรัฐ29005สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาวน์โหลด
29หน่วยงานอิสระของรัฐ29006สำนักงานอัยการสูงสุดดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50101องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50105องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50110การยางแห่งประเทศไทยดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50301การทางพิเศษแห่งประเทศไทยดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50302องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50311สถาบันการบินพลเรือนดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50312การรถไฟแห่งประเทศไทยดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50313การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50401องค์การตลาดดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50404การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50501สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50502องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50503องค์การสวนพฤกษศาสตร์ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50505การไฟฟ้านครหลวงดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50506การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50510องค์การจัดการน้ำเสียดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50601การประปานครหลวงดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50602การประปาส่วนภูมิภาคดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50603การเคหะแห่งชาติดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50604การกีฬาแห่งประเทศไทยดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50605องค์การสวนสัตว์ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50703ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50704ธนาคารออมสินดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50705ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50708ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50711บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50713บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัดดาวน์โหลด
56ส่วนราชการในพระองค์56001ส่วนราชการในพระองค์ดาวน์โหลด
60สภากาชาดไทย60001สภากาชาดไทยดาวน์โหลด
65หน่วยงานอื่นของรัฐ65001สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าดาวน์โหลด
65หน่วยงานอื่นของรัฐ65003สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70011งบจังหวัดนนทบุรีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70012งบจังหวัดปทุมธานีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70013งบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70014งบจังหวัดสระบุรีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70021งบจังหวัดชัยนาทดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70022งบจังหวัดลพบุรีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70023งบจังหวัดสิงห์บุรีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70024งบจังหวัดอ่างทองดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70031งบจังหวัดฉะเชิงเทราดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70032งบจังหวัดปราจีนบุรีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70033งบจังหวัดสระแก้วดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70034งบจังหวัดนครนายกดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70035งบจังหวัดสมุทรปราการดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70041งบจังหวัดกาญจนบุรีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70042งบจังหวัดนครปฐมดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70043งบจังหวัดราชบุรีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70044งบจังหวัดสุพรรณบุรีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70050กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70051งบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70052งบจังหวัดเพชรบุรีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70053งบจังหวัดสมุทรสาครดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70054งบจังหวัดสมุทรสงครามดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70061งบจังหวัดชุมพรดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70062งบจังหวัดสุราษฎร์ธานีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70063งบจังหวัดนครศรีธรรมราชดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70064งบจังหวัดพัทลุงดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70071งบจังหวัดระนองดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70072งบจังหวัดพังงาดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70073งบจังหวัดภูเก็ตดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70074งบจังหวัดกระบี่ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70075งบจังหวัดตรังดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70081งบจังหวัดสงขลาดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70082งบจังหวัดสตูลดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70083งบจังหวัดปัตตานีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70084งบจังหวัดยะลาดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70085งบจังหวัดนราธิวาสดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70091งบจังหวัดจันทบุรีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70092งบจังหวัดชลบุรีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70093งบจังหวัดระยองดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70094งบจังหวัดตราดดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70100กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70101งบจังหวัดหนองคายดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70102งบจังหวัดเลยดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70103งบจังหวัดอุดรธานีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70104งบจังหวัดหนองบัวลำภูดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70105งบจังหวัดบึงกาฬดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70110กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70111งบจังหวัดนครพนมดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70112งบจังหวัดมุกดาหารดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70113งบจังหวัดสกลนครดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70120กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70121งบจังหวัดร้อยเอ็ดดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70122งบจังหวัดขอนแก่นดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70123งบจังหวัดมหาสารคามดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70124งบจังหวัดกาฬสินธู์ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70130กลุ่มจังหวัดภาค ตอ.เหนือตอนล่าง 2ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70131งบจังหวัดอำนาจเจริญดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70132งบจังหวัดศรีสะเกษดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70133งบจังหวัดยโสธรดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70134งบจังหวัดอุบลราชธานีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70140กลุ่มจังหวัดภาค ตอ.เหนือตอนล่าง 1ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70141งบจังหวัดสุรินทร์ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70142งบจังหวัดนครราชสีมาดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70143งบจังหวัดบุรีรัมย์ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70144งบจังหวัดชัยภูมิดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70150กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70151งบจังหวัดเชียงใหม่ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70152งบจังหวัดแม่ฮ่องสอนดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70153งบจังหวัดลำปางดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70154งบจังหวัดลำพูนดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70160กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70161งบจังหวัดน่านดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70162งบจังหวัดพะเยาดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70163งบจังหวัดเชียงรายดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70164งบจังหวัดแพร่ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70170กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70171งบจังหวัดตากดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70172งบจังหวัดพิษณุโลกดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70173งบจังหวัดสุโขทัยดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70174งบจังหวัดเพชรบูรณ์ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70175งบจังหวัดอุตรดิตถ์ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70180กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70181งบจังหวัดกำแพงเพชรดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70182งบจังหวัดพิจิตรดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70183งบจังหวัดนครสวรรค์ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70184งบจังหวัดอุทัยธานีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70190กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70200กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70210กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70220กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70230กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70240กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70250กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70260กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น75002กรุงเทพมหานครดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น75003เมืองพัทยาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น75100เทศบาลเมืองกระบี่ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น75105องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7511Uเทศบาลเมืองกาญจนบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7511Vองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7511Wเทศบาลเมืองปากแพรกดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น75137เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7515Eองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7515Fเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7516Hเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7519Vเทศบาลเมืองกำแพงเพชรดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7519Yองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751A6เทศบาลเมืองหนองปลิงดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751B3เทศบาลเมืองปางมะค่าดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751CHองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751CJเทศบาลนครขอนแก่นดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751CPเทศบาลเมืองบ้านทุ่มดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751CYเทศบาลเมืองศิลาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751DWเทศบาลเมืองชุมแพดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751F9เทศบาลเมืองกระนวนดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751FLเทศบาลเมืองบ้านไผ่ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751G0เทศบาลเมืองเมืองพลดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751K4เทศบาลเมืองจันทบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751K9องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751KAเทศบาลเมืองท่าช้างดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751KCเทศบาลเมืองจันทนิมิตดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751KKเทศบาลเมืองขลุงดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751KXเทศบาลเมืองท่าใหม่ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751MJเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751MRองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751QRเทศบาลเมืองชลบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751QSเทศบาลเมืองบ้านสวนดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751QTเทศบาลเมืองแสนสุขดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751R4องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751R5เทศบาลเมืองอ่างศิลาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751R8เทศบาลเมืองบ้านบึงดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751RRเทศบาลเมืองหนองปรือดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751S8เทศบาลเมืองพนัสนิคมดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751SUเทศบาลเมืองศรีราชาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751SVเทศบาลนครแหลมฉบังดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751SWเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751T3เทศบาลเมืองสัตหีบดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751TJเทศบาลเมืองปรกฟ้าดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751TNเทศบาลเมืองชัยนาทดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751TSองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751VEองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751VFเทศบาลเมืองชัยภูมิดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751ZMองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751ZNเทศบาลเมืองชุมพรดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7520Vเทศบาลเมืองหลังสวนดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7521Yเทศบาลนครเชียงรายดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น75228องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น75266เทศบาลนครเชียงใหม่ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น75267องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7526Bเทศบาลเมืองแม่เหียะดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7527Zเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7529Xเทศบาลเมืองต้นเปาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752A5เทศบาลเมืองแม่โจ้ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752CDองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752CEเทศบาลนครตรังดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752CWเทศบาลเมืองกันตังดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752FBเทศบาลเมืองตราดดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752FHองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752GMเทศบาลเมืองตากดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752GRองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752HVเทศบาลนครแม่สอดดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752JNเทศบาลเมืองนครนายกดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752K1องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752L6องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752LBเทศบาลนครนครปฐมดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752LDเทศบาลเมืองนครปฐมดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752LGเทศบาลเมืองสามควายเผือกดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752NZเทศบาลเมืองสามพรานดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752P2เทศบาลเมืองไร่ขิงดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752P4เทศบาลเมืองกระทุ่มล้มดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752PFเทศบาลเมืองนครพนมดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752PLองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752SHองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752SJเทศบาลนครนครราชสีมาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752WTเทศบาลเมืองบัวใหญ่ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752XJเทศบาลเมืองเมืองปักดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752ZXเทศบาลเมืองสีคิ้วดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น75303เทศบาลเมืองปากช่องดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7532Bเทศบาลนครนครศรีธรรมราชดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7532Mองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7532Rเทศบาลเมืองปากพูนดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7534Rเทศบาลเมืองทุ่งสงดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7535Gเทศบาลเมืองปากพนังดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7537Sเทศบาลนครนครสวรรค์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7537Xองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7538Mเทศบาลเมืองชุมแสงดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7539Vเทศบาลเมืองตาคลีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753BZองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753C0เทศบาลนครนนทบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753C2เทศบาลเมืองบางศรีเมืองดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753C3เทศบาลเมืองบางกร่างดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753C4เทศบาลเมืองไทรม้าดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753C6เทศบาลเมืองบางกรวยดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753CFเทศบาลเมืองบางแม่นางดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753CMเทศบาลเมืองบางบัวทองดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753CNเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753CQเทศบาลเมืองบางคูรัดดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753CTเทศบาลเมืองพิมลราชดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753CUเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753D3เทศบาลนครปากเกร็ดดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753DBองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753DCเทศบาลเมืองนราธิวาสดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753DKเทศบาลเมืองตากใบดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753FEเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753FYเทศบาลเมืองน่านดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753G1องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753JWองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753JXเทศบาลเมืองบึงกาฬดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753LNเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753LQองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753M2เทศบาลเมืองชุมเห็ดดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753MVเทศบาลเมืองนางรองดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753STเทศบาลเมืองปทุมธานีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753SWองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753T1เทศบาลเมืองบางคูวัดดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753T6เทศบาลเมืองบางกะดีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753T9เทศบาลเมืองท่าโขลงดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753TAเทศบาลเมืองคลองหลวงดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753TGเทศบาลนครรังสิตดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753THเทศบาลเมืองบึงยี่โถดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753TKเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753U2เทศบาลเมืองคูคตดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753U3เทศบาลเมืองลำสามแก้วดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753U4เทศบาลเมืองลาดสวายดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753UQองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753URเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753W4เทศบาลเมืองหัวหินดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753WHองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753WJเทศบาลเมืองปราจีนบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753XBเทศบาลเมืองหนองกี่ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753YKองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753YLเทศบาลเมืองปัตตานีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7540Fเทศบาลเมืองตะลุบันดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7541Xเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7541Yเทศบาลเมืองอโยธยาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น75429องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7543Lเทศบาลเมืองบ้านกรดดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7544Aเทศบาลเมืองผักไห่ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น75452เทศบาลเมืองลำตาเสาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7545Cเทศบาลเมืองเสนาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7546Kเทศบาลเมืองพะเยาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7546Pองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7547Nเทศบาลเมืองดอกคำใต้ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7548Pองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7548Qเทศบาลเมืองพังงาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7549Gเทศบาลเมืองตะกั่วป่าดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754A7องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754A8เทศบาลเมืองพัทลุงดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754CDองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754CEเทศบาลเมืองพิจิตรดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754DBเทศบาลเมืองตะพานหินดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754DPเทศบาลเมืองบางมูลนากดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754FDองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754FEเทศบาลนครพิษณุโลกดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754FXเทศบาลเมืองอรัญญิกดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754JEองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754JFเทศบาลเมืองเพชรบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754KDเทศบาลเมืองชะอำดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754LXเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754M0องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754MVเทศบาลเมืองหล่มสักดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754NSเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754QPองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754QQเทศบาลเมืองแพร่ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754T5องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754T6เทศบาลนครภูเก็ตดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754TDเทศบาลเมืองกะทู้ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754TEเทศบาลเมืองป่าตองดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754TQองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754TRเทศบาลเมืองมหาสารคามดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754XXองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754XYเทศบาลเมืองมุกดาหารดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754ZJองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754ZKเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น75510องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น75511เทศบาลเมืองยโสธรดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7553Lองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7553Mเทศบาลนครยะลาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น75540เทศบาลเมืองสะเตงนอกดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น75542เทศบาลเมืองเบตงดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7555Gองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7555Hเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755BFเทศบาลเมืองระนองดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755BKองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755BLเทศบาลเมืองบางริ้นดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755CCเทศบาลนครระยองดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755CMองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755CSเทศบาลเมืองมาบตาพุดดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755CXเทศบาลเมืองบ้านฉางดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755ECองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755EDเทศบาลเมืองราชบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755F2เทศบาลเมืองจอมพลดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755FUเทศบาลเมืองบ้านโป่งดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755FVเทศบาลเมืองท่าผาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755GHเทศบาลเมืองโพธารามดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755HNองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755HPเทศบาลเมืองลพบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755HUเทศบาลเมืองเขาสามยอดดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755LEเทศบาลเมืองบ้านหมี่ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755MCเทศบาลเมืองเขลางค์นครดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755MDเทศบาลนครลำปางดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755MGเทศบาลเมืองพิชัยดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755N2องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755P8เทศบาลเมืองล้อมแรดดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755QEเทศบาลเมืองลำพูนดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755QQองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755S4องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755S5เทศบาลเมืองเลยดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755U3เทศบาลเมืองวังสะพุงดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755V3เทศบาลเมืองศรีสะเกษดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755VKองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755WQเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7561Gองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7561Hเทศบาลนครสกลนครดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7565Mเทศบาลนครสงขลาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7565Nเทศบาลเมืองเขารูปช้างดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7565Qองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7567Zเทศบาลเมืองกำแพงเพชรดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น75686เทศบาลเมืองสะเดาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7568Eเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7568Jเทศบาลนครหาดใหญ่ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7568Kเทศบาลเมืองควนลังดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7568Mเทศบาลเมืองคอหงส์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7568Nเทศบาลเมืองคลองแหดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7568Sเทศบาลเมืองทุ่งตำเสาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7568Vเทศบาลเมืองบ้านพรุดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7569Dเทศบาลเมืองสิงหนครดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7569Mเทศบาลเมืองม่วงงามดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7569Sเทศบาลเมืองสตูลดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7569Tองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756B0องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756B1เทศบาลนครสมุทรปราการดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756B3เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756B7เทศบาลเมืองแพรกษาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756BCเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756BRเทศบาลเมืองบางแก้วดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756BWเทศบาลเมืองพระประแดงดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756BYเทศบาลเมืองลัดหลวงดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756BZเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756CFองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756CGเทศบาลเมืองสมุทรสงครามดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756DHองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756DJเทศบาลนครสมุทรสาครดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756E1เทศบาลเมืองกระทุ่มแบนดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756E2เทศบาลนครอ้อมน้อยดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756E6เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756EMเทศบาลเมืองสระแก้วดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756EUองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756FCเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756FUเทศบาลเมืองอรัญญประเทศดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756GKเทศบาลเมืองสระบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756GLองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756GXเทศบาลเมืองแก่งคอยดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756GYเทศบาลเมืองทับกวางดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756JQเทศบาลเมืองพระพุทธบาทดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756KSเทศบาลเมืองสิงห์บุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756KTองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756L1เทศบาลเมืองบางระจันดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756M0เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756M7องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756NFเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756NYเทศบาลเมืองสวรรคโลกดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756PPองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756PQเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756S3เทศบาลเมืองสองพี่น้องดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756TEเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756TFองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756U5เทศบาลเมืองดอนสักดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756UAเทศบาลนครเกาะสมุยดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756VQเทศบาลเมืองนาสารดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756WTเทศบาลเมืองท่าข้ามดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756XGองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756XHเทศบาลเมืองสุรินทร์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7572Kเทศบาลเมืองหนองคายดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7572Xองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น75732เทศบาลเมืองท่าบ่อดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7574Kเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7574Wองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7576Kเทศบาลเมืองอ่างทองดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7576Mองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7578Gเทศบาลเมืองอำนาจเจริญดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7578Wองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757ACองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757ADเทศบาลนครอุดรธานีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757AHเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757AQเทศบาลเมืองหนองสำโรงดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757DJเทศบาลเมืองบ้านดุงดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757FPองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757FQเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757J1องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757J2เทศบาลเมืองอุทัยธานีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757KXองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757KYเทศบาลนครอุบลราชธานีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757L4เทศบาลเมืองแจระแมดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757MQเทศบาลเมืองเดชอุดมดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757Q9เทศบาลเมืองวารินชำราบดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757QSเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80601กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80603กองทุนการออมแห่งชาติดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80604กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80606กองทุนยุติธรรมดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80607กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80808กองทุน ดาวน์โหลด
95รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง95001รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังดาวน์โหลด
97เงินทุนสำรองจ่าย97001เงินทุนสำรองจ่ายดาวน์โหลด
ปิดเมนู