แบบแจ้งรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงค้าง

Share on facebook
Share on twitter

แบบแจ้รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงค้าง สามารถดาวน์โหลดได้ 2 รูปแบบไฟล์ ดังนี้

ภายในไฟล์ Excel ประกอบด้วยทั้งหมด 4 รายการ ดังนี้

  1. แบบแจ้งรายการบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
  2. แบบแจ้งรายการบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
  3. แบบแจ้งรายการบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง
  4. แบบแจ้งรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างคงค้าง (แหล่งเงินนอกงบประมาณ ต่ำกว่าปี 2564)

ปิดเมนู