รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMIS Thai

Share on facebook
Share on twitter
  • ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 2566

สามารถค้นหาไฟล์หน่วยงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ในระบบ New GFMIS Thai ด้วยการกรอก ‘รหัสหน่วยงาน’ หรือ ‘ชื่อหน่วยงาน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’ และทำการดาวน์โหลดไฟล์ด้วยการคลิกที่ ดาวน์โหลด

รหัสกระทรวงกระทรวงรหัสกรมกรมดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01002กรมประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01007สำนักงบประมาณดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01024สำนักงานส่งเสริมจัดประชุมดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01025สำนักงานบริหารพัฒนาความรู้ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01027สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01028สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01033สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01034ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01037สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01038ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01041สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ เเละการสร้างความสามัคคีปรองดองดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01042สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติดาวน์โหลด
02กระทรวงกลาโหม02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมดาวน์โหลด
02กระทรวงกลาโหม02004กองทัพบกดาวน์โหลด
02กระทรวงกลาโหม02005กองทัพเรือดาวน์โหลด
02กระทรวงกลาโหม02006กองทัพอากาศดาวน์โหลด
02กระทรวงกลาโหม02008กองบัญชาการกองทัพไทยดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03002สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03003กรมธนารักษ์ดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03004กรมบัญชีกลางดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03005กรมศุลกากรดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03006กรมสรรพสามิตดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03007กรมสรรพากรดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03008สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03009สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03011สำนักงานเศรษฐกิจการคลังดาวน์โหลด
04กระทรวงการต่างประเทศ04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศดาวน์โหลด
05กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา05002สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดาวน์โหลด
05กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา05006มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดาวน์โหลด
06กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ดาวน์โหลด
06กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06003กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดาวน์โหลด
06กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06004กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวดาวน์โหลด
06กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06005กรมกิจการเด็กและเยาวชนดาวน์โหลด
06กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07002สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07003กรมชลประทานดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07004กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07005กรมประมงดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07006กรมปศุสัตว์ดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07008กรมพัฒนาที่ดินดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07009กรมวิชาการเกษตรดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07012กรมส่งเสริมสหกรณ์ดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07014สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07015สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07018กรมการข้าวดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07020กรมหม่อนไหมดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07021กรมฝนหลวงและการบินเกษตรดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08004กรมการขนส่งทางบกดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08006กรมทางหลวงดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08007กรมทางหลวงชนบทดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08009กรมท่าอากาศยานดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08011สำนักงานการบินพลเรือนดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09003กรมควบคุมมลพิษดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09004กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09005กรมทรัพยากรธรณีดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09008กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09012กรมป่าไม้ดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09014องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
11กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม11002สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดาวน์โหลด
11กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม11005สำนักงานสถิติแห่งชาติดาวน์โหลด
12กระทรวงพลังงาน12002สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานดาวน์โหลด
12กระทรวงพลังงาน12004กรมธุรกิจพลังงานดาวน์โหลด
12กระทรวงพลังงาน12005กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานดาวน์โหลด
12กระทรวงพลังงาน12008สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดาวน์โหลด
12กระทรวงพลังงาน12009สำนักกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13002สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13003กรมการค้าต่างประเทศดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13006กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13007กรมทรัพย์สินทางปัญญาดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13012สถาบันวิจัยพัฒนาอัญมณีดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15002สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15003กรมการปกครองดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15004กรมการพัฒนาชุมชนดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15005กรมที่ดินดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15006กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15007กรมโยธาธิการและผังเมืองดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15088องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16002สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16003กรมคุมประพฤติดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16004กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16005กรมบังคับคดีดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16006กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16007กรมราชทัณฑ์ดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16010สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16011สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16013สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16014สถาบันอนุญาโตตุลาการดาวน์โหลด
17กระทรวงแรงงาน17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานดาวน์โหลด
17กระทรวงแรงงาน17003กรมการจัดหางานดาวน์โหลด
17กระทรวงแรงงาน17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดาวน์โหลด
17กระทรวงแรงงาน17006สำนักงานประกันสังคมดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18002สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18004กรมศิลปากรดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18005กรมส่งเสริมวัฒนธรรมดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18008สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20309สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20310สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20311สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21003กรมการแพทย์ดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21004กรมควบคุมโรคดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือกดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21008กรมสุขภาพจิตดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21009กรมอนามัยดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21010สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21011สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21013สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21015สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21017สถาบันพระบรมราชชนกดาวน์โหลด
22กระทรวงอุตสาหกรรม22002สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมดาวน์โหลด
22กระทรวงอุตสาหกรรม22003กรมโรงงานอุตสาหกรรมดาวน์โหลด
22กระทรวงอุตสาหกรรม22004กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดาวน์โหลด
22กระทรวงอุตสาหกรรม22005กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดาวน์โหลด
22กระทรวงอุตสาหกรรม22007สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23003กรมวิทยาศาสตร์บริการดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23012สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23015สถาบันวิทยาลัยชุมชนดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23024มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23027มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23032มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23033มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23040มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23042มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23048มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23050มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23051มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23058มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23068ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์กรมหาชน)ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23090มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23095สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงานภายได้การควบคุมดูเเลของนายกรัฐมนตรี25003สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงานภายได้การควบคุมดูเเลของนายกรัฐมนตรี25006สำนักงานราชบัณฑิตยสภาดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงานภายได้การควบคุมดูเเลของนายกรัฐมนตรี25007สำนักงานตำรวจแห่งชาติดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงานภายได้การควบคุมดูเเลของนายกรัฐมนตรี25008สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดาวน์โหลด
27หน่วยงานของรัฐสภา27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาดาวน์โหลด
27หน่วยงานของรัฐสภา27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดาวน์โหลด
28หน่วยงานของศาล28002สำนักงานศาลยุติธรรมดาวน์โหลด
29หน่วยงานอิสระของรัฐ29004สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดาวน์โหลด
29หน่วยงานอิสระของรัฐ29006สำนักงานอัยการสูงสุดดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50103องค์การสะพานปลาดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50302องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50311สถาบันการบินพลเรือนดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50314บริษัท ขนส่ง จำกัดดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50318บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50320บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50401องค์การตลาดดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50504การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50701ธนาคารแห่งประเทศไทยดาวน์โหลด
65หน่วยงานอื่นของรัฐ65001สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70012งบจังหวัดปทุมธานีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70022งบจังหวัดลพบุรีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70023งบจังหวัดสิงห์บุรีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70052งบจังหวัดเพชรบุรีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70073งบจังหวัดภูเก็ตดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70110กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70111งบจังหวัดนครพนมดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70130กลุ่มจังหวัดภาค ตอ.เหนือตอนล่าง 2ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70144งบจังหวัดชัยภูมิดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70160กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70163งบจังหวัดเชียงรายดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70180กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70190กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70200กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70230กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7511Uเทศบาลเมืองกาญจนบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751R5เทศบาลเมืองอ่างศิลาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751VEองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751VFเทศบาลเมืองชัยภูมิดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753D3เทศบาลนครปากเกร็ดดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753WJเทศบาลเมืองปราจีนบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น75429องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7545Cเทศบาลเมืองเสนาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754M0องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754TDเทศบาลเมืองกะทู้ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754TQองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754TRเทศบาลเมืองมหาสารคามดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755ECองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756GKเทศบาลเมืองสระบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756GLองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756GXเทศบาลเมืองแก่งคอยดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756GYเทศบาลเมืองทับกวางดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756JQเทศบาลเมืองพระพุทธบาทดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757ACองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757ADเทศบาลนครอุดรธานีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757DJเทศบาลเมืองบ้านดุงดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757FQเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757L4เทศบาลเมืองแจระแมดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757Q9เทศบาลเมืองวารินชำราบดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757QSเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80001เงินทุนหมุนเวียนโรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80018กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80060กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80064กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80070กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80074กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80086กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80087กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80100กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (ICL)ดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80102กองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80111สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80116กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80117กองทุนการแพทย์ฉุกเฉินดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80127กองทุนพัฒนาไฟฟ้าดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80141กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80150กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80158เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80601กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80602กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80604กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ดาวน์โหลด
80กองทุน/เงินทุน80608กองทุนอ้อยเเละน้ำตาลทรายดาวน์โหลด
ปิดเมนู