ขอเชิญประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Share on facebook
Share on twitter

ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบu New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 9.30 – 16.00 น. และเพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 ( COVID – 19 จึงเห็นควรจัดประชุมออนไลน์ทางFacebook Page : กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department ผ่าน Facebook Live ให้แก่ผู้อำนวยการกองคลัง หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ New GFMIS Thai และ/หรือ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ New GFMIS Thai (กรมจังหวัด) ของสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ New GFMIS Thai ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานก่อนสิ้นปีงบประมาณด้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมขี้แจงดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอความร่วมมือแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมขี้แจงการปฏิบัติงานในระบบNew GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 9.30 – 16.00 น. ทาง Facebook Page : กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Departmentผ่าน Facebook Live

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0412.2/ว 1059

ปิดเมนู