ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ขอเชิญประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบu New GFMIS Thai

การขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

การขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New Gfmis Thai)

ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New Gfmis Thai)

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai “

ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/000230 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai " ในวันที่ 18-22 กรกฏาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai “

ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว 720 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai " ในวันที่ 18-22 กรกฏาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว 719 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.

การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.4/ว 619 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 แจ้งการการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ตั้งแต่วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565

การประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร ประจําเดือนเมษายน 2565 (งวดบัญชี 7) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 521 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 แจ้งการประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร ประจําเดือนเมษายน 2565 (งวดบัญชี 7) ในระบบ บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. จนถึง วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา 24.00 น.

การประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร (งวดบัญชี 7) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว477 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 แจ้งการประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร (งวดบัญชี 7) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เห็นควรดำเนินการประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร ประจําเดือนเมษายน 2565 (งวดบัญชี 7) ให้กับทุกหน่วยงานในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 และวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว458 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 แจ้งการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเข้าใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว248 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเข้าใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ได้ตามสิทธิที่ได้รับ อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานที่กำหนด
ปิดเมนู