แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเข้าใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว248 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเข้าใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ได้ตามสิทธิที่ได้รับ อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานที่กำหนด

แนวปฏิบัติสำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.4/ว242 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังแจ้งให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนําเงินส่งคลังในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว205 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 แจ้งแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai วันที่ 4 เมษายน 2565

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว34 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ขึ้นใหม่ และให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลังในระบบ New GFMIS Thai ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564

ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว31 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ  ปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งขณะนี้ปรากฏว่า มีหน่วยงานของรัฐจำนวนมากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและยังมีความจำเป็นต้องใข้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไป 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว199 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 แจ้งการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น.

ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (NewGFMIS Thai)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว202 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 แจ้งขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (NewGFMIS Thai)

แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว1266 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 แจ้งแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว193 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการจัดทำระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อให้การเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลัง ในระบบ New GFMIS Thai ของหน่วยงานผู้เบิกเป็นไปอย่างเรียบร้อย

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง”

ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว1217 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เชิญเข้ารับการฝึกอบรม “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง” ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดฝึกอบรม “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง” ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.00 น. โดยเป็นการจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์

หนังสือแจ้งการเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง

ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว1204 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 แจ้งการเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ด้วยกระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนังสือแจ้งกำหนดการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว1187 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 แจ้งกำหนดการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด้วยกระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ปัจจุบันซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
ปิดเมนู