การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ขอให้ผู้ใช้งานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ New GFMIS Thai ดำเนินการลงทะเบียน ภายในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566

หลักเกณฑ์การจำแนกรหัสงบประมาณเป็นรายจ่ายประจำหรือรายจ่ายลงทุน สำหรับรายงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้จัดทําแนวปฏิบัติในการตรวจสอบรหัสงบประมาณที่จําแนกเป็นรายจ่ายประจําหรือรายจ่ายลงทุนในรายงานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS)

ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ถึงวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบงบกระทรวง ในระบบ New GFMIS Thai”

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบงบกระทรวง ในระบบ New GFMIS Thai”

การจัดทํารายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) แทนระบบ GFMIS เดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้จัดทําวิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ขอเชิญประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบu New GFMIS Thai

การขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

การขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New Gfmis Thai)

ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New Gfmis Thai)

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai “

ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/000230 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai " ในวันที่ 18-22 กรกฏาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai “

ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว 720 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai " ในวันที่ 18-22 กรกฏาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว 719 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ปิดเมนู