ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

Share on facebook
Share on twitter
ปิดเมนู