50-รัฐวิสาหกิจ

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบDownload
50101องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร5010100000องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรDownload
50102องค์การสวนยาง5010200000องค์การสวนยางDownload
50103องค์การสะพานปลา5010300000องค์การสะพานปลาDownload
50104องค์การส่งเสริมกิจการโคนม5010400000องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยDownload
50105องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้5010500000องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้Download
50106สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง5010600000สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางDownload
50109บริษัทห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตร5010900000บ.ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรDownload
50110การยางแห่งประเทศไทย5011000000การยางแห่งประเทศไทยDownload
50201การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย5020100000การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)Download
50204องค์การเภสัชกรรม5020400000องค์การเภสัชกรรมDownload
50205องค์การสุรา5020500000องค์การสุราDownload
50206โรงงานไพ่5020600000โรงงานไพ่Download
50207การยาสูบแห่งประเทศไทย5020700000การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.)Download
50208โรงพิมพ์ตำรวจ5020800000โรงพิมพ์ตำรวจDownload
50209บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด5020900000บริษัทไม้อัดไทย จำกัดDownload
50301การทางพิเศษแห่งประเทศไทย5030100000การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)Download
50302องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ5030200000องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)Download
50304การท่าเรือแห่งประเทศไทย5030400000การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)Download
50305บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด5030500000บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัดDownload
50306บมจ. ท่าอากาศยานไทย5030600000บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ( มหาชน )(ทอDownload
50307บมจ. การบินไทย5030700000บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน )Download
50308บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด5030800000บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด (บดท.)Download
50309บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด5030900000บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัดDownload
50310บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด5031000000บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดDownload
50311สถาบันการบินพลเรือน5031100000สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)Download
50312การรถไฟแห่งประเทศไทย5031200000การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)Download
50313การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย5031300000การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)Download
50314บริษัท ขนส่ง จำกัด5031400000บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.)Download
50315บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด5031500000บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัดDownload
50316บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)5031600000บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)Download
50317บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)Download
50318บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)5031800000บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)Download
50319บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด5031900000บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดDownload
50320บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)5032000000บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)Download
50401องค์การตลาด5040100000องค์การตลาดDownload
50402องค์การคลังสินค้า5040200000องค์การคลังสินค้า (อคส.)Download
50403สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล5040300000สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลDownload
50404การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย5040400000การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)Download
50405บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด5040500000บริษัทสหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัดDownload
50501สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย5050100000สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยDownload
50502องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ5050200000องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Download
50503องค์การสวนพฤกษศาสตร์5050300000องค์การสวนพฤกษศาสตร์Download
50504การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย5050400000การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)Download
50505การไฟฟ้านครหลวง5050500000การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)Download
50506การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค5050600000การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)Download
50507บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)5050700000บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)Download
50508บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด5050800000บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัดDownload
50509บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)5050900000บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)Download
50510องค์การจัดการน้ำเสีย5051000000องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)Download
50601การประปานครหลวง5060100000การประปานครหลวง (กปน.)Download
50602การประปาส่วนภูมิภาค5060200000การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)Download
50603การเคหะแห่งชาติ5060300000การเคหะแห่งชาติ (กคช.)Download
50604การกีฬาแห่งประเทศไทย5060400000การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)Download
50605องค์การสวนสัตว์5060500000องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยDownload
50606สำนักงานธนานุเคราะห์5060600000สำนักงานธนานุเคราะห์Download
50701ธนาคารแห่งประเทศไทย5070100000ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)Download
50702บมจ.ธนาคารกรุงไทย5070200000ธนาคารกรุงไทยDownload
50703ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร5070300000กองงานนโยบายรัฐDownload
50704ธนาคารออมสิน5070400000ธนาคารออมสินDownload
50705ธนาคารอาคารสงเคราะห์5070500000ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)Download
50706ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย5070600000ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยDownload
50707บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย5070700000บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยDownload
50708ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย5070800000บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.)Download
50709ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย5070900000ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยDownload
50710บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย5071000000บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยDownload
50711บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม5071100000บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมDownload
50713บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด5071300000บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยDownload
50801องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์5080100000องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์Download
ปิดเมนู