การประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Steering Committee)

Share on facebook
Share on twitter

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Steering Committee) ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบความคืบหน้าโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) และพิจารณาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารความเปลี่ยนแปลง และความมั่นคงปลอดภัยของระบบ New GFMIS Thai เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง

ปิดเมนู