คู่มือติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้งานระบบ New GFMIS Thai เครื่อง PC Internet/Intranet

Share on facebook
Share on twitter

ภายในคู่มือประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม (โดยย่อ)
 2. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม (โดยละเอียด)
  • การดาวน์โหลดโปรแกรม
  • การติดตั้งโปรแกรม Google Chrome
  • การติดตั้งโปรแกรม Chrome Token Signing
  • การติดตั้ง Chrome Extension Token Signing
  • การติดตั้ง Driver Token Key
 3. ขั้นตอนการตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Google Chrome
 4. ขั้นตอนการทดสอบความพร้อมในการใช้งานของ Token key (Test Token)
 5. ขั้นตอนการทดสอบความพร้อมด้านระบบเครือข่าย Intranet และ Internet (Test-Link)
  • การทดสอบระบบเครือข่าย (Test-Link) กรณีส่วนราชการ ใช้ช่องทาง Intranet
  • การทดสอบระบบเครือข่าย (Test-Link) กรณีส่วนราชการ ใช้ช่องทาง Internet
 6. ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai
  • การยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai เมื่อเข้าใช้งานระบบครั้งแรก
  • เข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai โดยใช้รหัสผู้ใช้งาน
  • เข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai โดยใช้ Token Key
ปิดเมนู