การจัดอบรม หัวข้อ : วิธีการทดสอบระบบ (UAT) สำหรับผู้ใช้งานระบบ

Share on facebook
Share on twitter

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการจัดอบรม หัวข้อ : วิธีการทดสอบระบบ (UAT) สำหรับผู้ใช้งานระบบ โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยมีบุคลากรกรมบัญชีกลางและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง

ปิดเมนู