ประกาศผลโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

Share on facebook
Share on twitter

~รางวัลชนะเลิศ~

นายถวัลย์ ดิษฐสุธรรม

~รางวัลชมเชย~

1. นายสมชาย นิลแก้ว
2. นายเอกชัย จริงใจ
3. นายชาญวิทย์ บุญเกิด

ปิดเมนู