มาทำความรู้จัก New GFMIS Thai

Share on facebook
Share on twitter

1. New GFMIS คืออะไร?

โครงการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งย่อมาจาก

“Government Fiscal Management Information System”

จุดเริ่มต้นโครงการนี้เริ่มมาจากการที่รัฐบาล มีนโยบายดําเนินการโครงการปรับปรุงการบริหารงานการคลังภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการทํางาน ด้านการบริหารงานการคลังของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

2. เริ่มใช้งานเมื่อไร?

เริ่มใช้งานครั้งแรก 1 ตุลาคม 2547 > เริ่มใช้งานทั่วประเทศ 2564

3. การเปลี่ยนแปลงการใช้งาน

ระบบ GFMIS ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีข้อจํากัดเรื่องของซอฟแวร์ สําเร็จรูป SAP B.3 Version 4.7 ทางสํานักปลัดกระทรวงการคลัง จึงมีนโยบายจัดหาระบบ New GFMIS Thai เพื่อให้มีประสิทธิภาพ รองรับระบบภายในอนาคต โดยใช้สถาปัตยกรรมระบบเปิด หรือ (Open System) เพื่อเป็นการทดแทนระบบเดิมที่ใช้งานอยู่ใน ปัจจุบัน

ปิดเมนู