Presentation

1. โครงสร้างรหัสในงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน
2. รหัสงบประมาณ
3. รหัสรายการผูกพันงบประมาณ
4. รหัสหน่วยรับงบประมาณ
5. รหัสกิจกรรมหลัก
6. รายงานสภานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ
7. สอนการนำไฟล์ Excel ไปใช้
8. NFMA46 รายงานสถานะการเบิกจ่าย(ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ
9. NFMA55 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
10. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
11. การสร้างเอกสารสำรองเงิน สง.01
12. การสร้างเอกสารสำรองเงิน สง.02
1. ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้าง
2. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บส.01
3. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บส.04
4. การค้นหา แก้ไข ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
5. การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
6. การยกเลิกการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
7. การค้นหาเอกสารตรวจรับ
8. รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
9. รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
10. รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG
11. รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL
12. รายงานตรวจรับพัสดุประเภทรายวันสัปดาห์เดือน NPO_GR
1. ภาพรวมระบบเบิกจ่าย
2. กระบวนงานหลักระบบเบิกจ่าย
3. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ขบ01)
4. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) (ขบ01)
5. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)
6. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ01)
7. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ11)
8. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO เงินนอกงบประมาณ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ11)
9. สอนวิธีการบันทึกรายการ การตั้งเบิกจ่ายตรงผู้ขาย (ขบ.02)
10. สอนวิธีการบันทึกรายการ ขอเบิกเพื่อชดใช้ใบสำคัญ (ขบ.02)
11. การบันทึกรายการตั้งเบิก เพื่อจ่ายให้ยืม กรณีไม่อ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.02)
12. การเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ.02)
13. การเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ.03)
14. การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม.01)
15. การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม.02)
16. การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน (ขจ05)
17. รายงานระบบเบิกจ่าย
18. การเบิกเกินส่งคืนผ่าน GFMIS Web Online
19. การเบิกเกินส่งคืน-เงินงบประมาณ
20 การส่งคืนฝากคลัง-เงินนอกงบประมาณ
21. การบันทึกเบิกเกินส่งคืน ล้างลูกหนี้เงินยืม คืนเงินทดรองราชการ
1. แบบฟอร์มและประเภทเอกสารในระบบรับและนำส่ง
2. การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง RA
3.การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานตนเอง RB
4. การรับเงินรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น RD
5. การนำส่งรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง R1
6. การนำส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานตนเอง R2
7. การนำส่งรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น R3
8. การนำส่งเงินฝากคลังแทนหน่วยงานอื่น R4
9. การอนุมัติเอกสารนำส่ง อม03
10. การกลับรายการ
11. การเรียกรายงาน
1. ภาพรวมระบบบัญชีแยกประเภท
2. JV การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
3. JR การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
4. RE การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
5. N3 การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
6. JM การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
7. SW การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
8. SQ บันทึกรายการรายได้แผ่นดินรอนำส่ง
9. N1 การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน
10. การโอนขายบิล
11. RI โอนขายบิลภายในกรม-โอนรายได้เงินนอกงบประมาณ
12. RJ โอนขายบิลข้ามกรม-โอนรายได้เงินนอกงบประมาณ
13. RK โอนขายบิลภายในกรม โอนหนี้สิน
14. Rl โอนขายบิลข้ามกรม โอนหนี้สิน
15. การค้นหาเอกสาร และการกลับรายการ
16. รายงานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
1. ภาพรวมระบบสินทรัพย์ถาวร
2. การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท01)
3. การแสดงค้นหาข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท03)
4. การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ย่อย (สท11)
5. การแสดงค้นหาข้อมูลหลักสินทรัพย์ย่อย (สท03)
6. ผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท13)
7. สินทรัพย์รายตัวทั้งจำนวน AA (สท13)
8. ค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน JV (สท13)
9. สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย AA (สท13)
10. การผ่านรายการหักล้าง JJ (สท13)
11. รับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์
12. การกำหนดกฏกระจายการโอน (สท14)
13. การชำระบัญชีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
14. รับสินทรัพย์จากการรับบริจาค (สท16)
15 การโอนสินทรัพย์ภายในหน่วยงาน
16. การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (สท18)
17. กลับรายการเอกสารสินทรัพย์ (สท19)
18. กลับรายการการชำระบัญชี AuC (สท20)
19. รีเซ็ตรายการหักล้างใหม่ (สท21)
20. รายงานระบบสินทรัพย์ถาวร
1. ภาพรวมระบบสินทรัพย์ถาวร
2. การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท01)
3. การแสดงค้นหาข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท03)
4. การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ย่อย (สท11)
5. การแสดงค้นหาข้อมูลหลักสินทรัพย์ย่อย (สท03)
6. ผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท13)
7. สินทรัพย์รายตัวทั้งจำนวน AA (สท13)
8. ค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน JV (สท13)
9. สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย AA (สท13)
10. การผ่านรายการหักล้าง JJ (สท13)
11. รับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์
12. การกำหนดกฏกระจายการโอน (สท14)
13. การชำระบัญชีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
14. รับสินทรัพย์จากการรับบริจาค (สท16)
15 การโอนสินทรัพย์ภายในหน่วยงาน
16. การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (สท18)
17. กลับรายการเอกสารสินทรัพย์ (สท19)
18. กลับรายการการชำระบัญชี AuC (สท20)
19. รีเซ็ตรายการหักล้างใหม่ (สท21)
20. รายงานระบบสินทรัพย์ถาวร
1. ภาพรวมระบบเบิกจ่าย
2. กระบวนงานหลักระบบเบิกจ่าย
3. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ขบ01)
4. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) (ขบ01)
5. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)
6. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ01)
7. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ11)
8. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO เงินนอกงบประมาณ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ11)
9. สอนวิธีการบันทึกรายการ การตั้งเบิกจ่ายตรงผู้ขาย (ขบ.02)
10. สอนวิธีการบันทึกรายการ ขอเบิกเพื่อชดใช้ใบสำคัญ (ขบ.02)
11. การบันทึกรายการตั้งเบิก เพื่อจ่ายให้ยืม กรณีไม่อ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.02)
12. การเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ.02)
13. การเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ.03)
14. การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม.01)
15. การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม.02)
16. การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน (ขจ05)
17. รายงานระบบเบิกจ่าย
18. การเบิกเกินส่งคืนผ่าน GFMIS Web Online
19. การเบิกเกินส่งคืน-เงินงบประมาณ
20 การส่งคืนฝากคลัง-เงินนอกงบประมาณ
21. การบันทึกเบิกเกินส่งคืน ล้างลูกหนี้เงินยืม คืนเงินทดรองราชการ
1. ภาพรวมระบบบัญชีแยกประเภท
2. JV การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
3. JR การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
4. RE การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
5. N3 การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
6. JM การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
7. SW การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
8. SQ บันทึกรายการรายได้แผ่นดินรอนำส่ง
9. N1 การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน
10. การโอนขายบิล
11. RI โอนขายบิลภายในกรม-โอนรายได้เงินนอกงบประมาณ
12. RJ โอนขายบิลข้ามกรม-โอนรายได้เงินนอกงบประมาณ
13. RK โอนขายบิลภายในกรม โอนหนี้สิน
14. Rl โอนขายบิลข้ามกรม โอนหนี้สิน
15. การค้นหาเอกสาร และการกลับรายการ
16. รายงานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
1. แบบฟอร์มและประเภทเอกสารในระบบรับและนำส่ง
2. การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง RA
3.การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานตนเอง RB
4. การรับเงินรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น RD
5. การนำส่งรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง R1
6. การนำส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานตนเอง R2
7. การนำส่งรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น R3
8. การนำส่งเงินฝากคลังแทนหน่วยงานอื่น R4
9. การอนุมัติเอกสารนำส่ง อม03
10. การกลับรายการ
11. การเรียกรายงาน
1. ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้าง
2. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บส.01
3. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บส.04
4. การค้นหา แก้ไข ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
5. การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
6. การยกเลิกการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
7. การค้นหาเอกสารตรวจรับ
8. รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
9. รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
10. รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG
11. รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL
12. รายงานตรวจรับพัสดุประเภทรายวันสัปดาห์เดือน NPO_GR
1. โครงสร้างรหัสในงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน
2. รหัสงบประมาณ
3. รหัสรายการผูกพันงบประมาณ
4. รหัสหน่วยรับงบประมาณ
5. รหัสกิจกรรมหลัก
6. รายงานสภานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ
7. สอนการนำไฟล์ Excel ไปใช้
8. NFMA46 รายงานสถานะการเบิกจ่าย(ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ
9. NFMA55 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
10. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
11. การสร้างเอกสารสำรองเงิน สง.01
12. การสร้างเอกสารสำรองเงิน สง.02

(หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ)

..Coming Soon..

ปิดเมนู