Presentation

1. การบรรยายการเบิกเกินส่งคืน
• กระบวนการเบิกเกินส่งคืน
• ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืนในปีงบประมาณ
• การเบิกเกินส่งคืน – เงินงบประมาณ กรณีรายการขอเบิกจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงาน
– บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ใช้แบบ บช01 เลือกประเภทเอกสาร BD
– นำส่งเงินแบบผ่านรายการ ใช้แบบ นส02-1 เลือกประเภทเอกสาร R6
– บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ใช้แบบ บช01 เลือกประเภทเอกสาร BE
• การเบิกเกินส่งคืน – เงินงบประมาณ กรณีรายการขอเบิกอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
– บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ใช้แบบ บช01 เลือกประเภทเอกสาร BD
– นำส่งเงินแบบผ่านรายการ ใช้แบบ นส02-1 เลือกประเภทเอกสาร R6
– บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท ใช้แบบ บช01 เลือกประเภทเอกสาร BE
2. การบรรยายระบบบัญชีแยกประเภท (GL)
• บช.01 ประเภทเอกสาร JV บันทึกรายการบัญชีทั่วไปไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่ากับเงินสด
– กรณีปรับปรุงรหัสบัญชีแยกประเภท
– ปรับปรุงกรณีซื้อซอง
• รายงานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
– รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ระดับหน่วยเบิกจ่าย NGL_DISPLAY
– รายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT
– รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง NFI_RPT013
– รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย NGL_RPT0029
– รายงานสมุดรายวันทั่วไป NGL_RPT001
3. การบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) ส่วนที่ 1
• ภาพรวมระบบ MIS
• การใช้งาน Analytics Report
– Analytics Report คืออะไร, Analytics Report สามารถดูอะไรได้บ้าง
– Dimension และ Measure คืออะไร
– หน้าตาของ Analytics Report
– การเพิ่ม Dimension และ Measure
– การเพิ่ม Dimension เข้าในส่วน Rows กับ Columns
– การลด Dimension และ Measure
– การค้นหาและเรียงลำดับ Dimension และ Measure ในส่วนรายการที่สามารถเลือกได้
– การสลับ Column ของ Dimension และ Measure
– การ Reset Report
– การใช้ Filter
4. การบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) ส่วนที่ 2
• การใช้งาน Analytics Report
– การใช้การเรียงลำดับ (Sorting)
– การแสดง Grand Total (ค่ารวมทั้งหมด)
– การแสดง Subtotal (ค่ารวมย่อย) ของ Dimension
– การ Freeze ส่วนหัว ของ Column และ ส่วนของ Dimension
– การตั้งค่าทศนิยมของ Measure
– การบันทึก Analytics Report – การเปิดใช้ Analytics Report
– การ Export ข้อมูล
• ตัวอย่าง Analytics Report
• ตัวอย่าง Dashboard
1. การบรรยายระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ส่วนที่ 1
• ภาพรวมข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ PO
• การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย
– การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ค้นหาตามรหัสผู้ขาย)
– การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น)
– การการค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย (กรณีไม่พบผู้ขายในระบบ)
• การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
• การผูกข้อมูลหลักผู้ขาย
• การแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (ข้อมูลทั่วไป)
• การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
– การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)
2. การบรรยายระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ส่วนที่ 2
• การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
– การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน (บส.04)
• การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามเลขที่เอกสาร
• การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
• การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
• การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดมาในปีงบประมาณใหม่ (สลาย PO)
• ภาพรวมการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
• การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
• การยกเลิกตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
• การแสดงเอกสารยกเลิกการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
3. การบรรยายระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ส่วนที่ 3
• การค้นหาเอกสารตรวจรับ
– การค้นหาเอกสารตรวจรับ (ตามเลขที่เอกสาร)
– การค้นหาเอกสารตรวจรับ (ตามเงื่อนไขอื่น)
• การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
– กระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบ 30 กันยายน
– กระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบ 31 มีนาคม
– การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.01) (List)
– การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.02) (List Cancel)
– การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อส.03) (Confirm)
• รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
– รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย NPO_VENDOR
– รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01
– รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04
– รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR
– รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
– รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG
– รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL
– รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO_APPROVE
4. การบรรยายระบบรับและนำส่งรายได้ (RP)
• การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง (ประเภทเอกสาร : RA)
• วิธีการ Download Pay-in Slip
• การนำส่งรายได้แผ่นดิน ของหน่วยงานตนเอง (ประเภทเอกสาร : R1)
• การเรียกรายงาน
– รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง NRP_REV_ 002
– รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัดNRP_STATEMENT
5. การบรรยายระบบเบิกจ่าย (AP) ส่วนที่ 1
• ภาพรวมระบบเบิกจ่าย
– การเบิกจ่ายเงินที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
– การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (อุดหนุนทั่วไป)
– การเบิกจ่ายเงินฝากกระทรวงการคลัง (1X556)
• การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า (ขบ.01)
• การบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ประเภทส่งมอบแน่นอน) (ขบ01)
6. การบรรยายระบบเบิกจ่าย (AP) ส่วนที่ 2
• การบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขายที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน) (ขบ11)
• การบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (ขบ02)
• การบันทึกรายการขอเบิกเงินรายได้จัดสรร (ขบ08)
7. การบรรยายระบบเบิกจ่าย (AP) ส่วนที่ 3
• การบันทึกอนุมัติเอกสารขอเบิก (อม01)
• การบันทึกอนุมัติรายการเอกสารเพื่อสั่งจ่าย (อม02)
• การบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ05)
• การค้นหารายการเอกสารขอเบิก
• รายงานระบบเบิกจ่าย
– รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน NAP_RPT503
– รายงานติดตามสถานะขอเบิก NAP_S80000034
– รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน NAP_RPTW01
• การกลับรายการเอกสารขอเบิก
1. ประธานเปิดงาน
2. ภาพรวมระบบ New GFMIS Thai
• โครงสร้างรหัสหน่วยงานของ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง
• การเตรียมความพร้อมสำหรับระบบ New GFMIS Thai
• แจ้งกำหนดการขึ้นระบบ New GFMIS Thai
• การเตรียมความพร้อม สำหรับระบบ New GFMIS Thai
• ดาวน์โหลดคู่มือ และโปรแกรม
• ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Google Chrome
• ขั้นตอนการติดตั้งโหรแกรม Chrom Token Signing
• ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Driver Token Key
• การทดสอบ Token Key (Test Token)
• การทดสอบระบบเครือข่าย (Test Link)
• การเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai
• การเข้าใช้งานระบบทดสอบ New GFMIS Thai (Sandbox) เพิ่มเติม
• ช่องทางติดต่อ สอบถาม และแจ้งปัญหา
• Website New GFMIS Thai
3. การบรรยายระบบบริหารงบประมาณ (FM) ช่วงเช้า ส่วนที่ 1
• โครงสร้างรหัสในระบบงบประมาณ
– รหัสแหล่งของเงิน
– รหัสงบประมาณ
– รหัสรายการผูกพันงบประมาณ
– รหัสหน่วยรับงบประมาณ
– รหัสกิจกรรมหลัก
– รหัสกิจกรรมย่อย
– รหัสพื้นที่
– รหัสหน่วยงาน
4. การบรรยายระบบบริหารงบประมาณ (FM) ช่วงเช้า ส่วนที่ 2
• รายงานระบบงบประมาณ
NFMA55
5. การบรรยายระบบบริหารงบประมาณ (FM) ช่วงบ่าย ส่วนที่ 1
• รายงานระบบบริหารงบประมาณ (FM)
NFMA46
• การสำรองเงิน
– สง01 สำรองเงิน เงินปีปัจจุบัน (สร้าง)
– สง01 สำรองเงิน เงินปีปัจจุบัน (แก้ไข)
– สง01 สำรองเงิน เงินปีปัจจุบัน (ยกเลิก)
– สง02 รายการเอกสารสำรองเงินที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (List)
– อพ01 อนุมัติการขอกัน/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
• รายงานการสำรองเงิน
– NFMA60
– NFMA60CX
6. การบรรยายระบบบริหารงบประมาณ (FM) ช่วงบ่าย ส่วนที่ 2
• การสำรองเงิน
– สง03 ยกเลิกเอกสารสำรองเงินที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ListCancel)
– สง05 สำรองเงิน เงินปีก่อนหน้า
– สง06 แบบฟอร์มเอกสารสำรองเงิน
• โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
– อง03 โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยหน่วยเบิกจ่าย – เงินปีปัจจุบัน (อง.03)
• รายงานโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
– NFMBB_TRN_RT01
1. โครงสร้างรหัสในงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน
2. รหัสงบประมาณ
3. รหัสรายการผูกพันงบประมาณ
4. รหัสหน่วยรับงบประมาณ
5. รหัสกิจกรรมหลัก
6. รายงานสภานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ
7. สอนการนำไฟล์ Excel ไปใช้
8. NFMA46 รายงานสถานะการเบิกจ่าย(ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ
9. NFMA55 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
10. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
11. การสร้างเอกสารสำรองเงิน สง.01
12. การสร้างเอกสารสำรองเงิน สง.02
1. ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้าง
2. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บส.01
3. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บส.04
4. การค้นหา แก้ไข ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
5. การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
6. การยกเลิกการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
7. การค้นหาเอกสารตรวจรับ
8. รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
9. รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
10. รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG
11. รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL
12. รายงานตรวจรับพัสดุประเภทรายวันสัปดาห์เดือน NPO_GR
1. ภาพรวมระบบเบิกจ่าย
2. กระบวนงานหลักระบบเบิกจ่าย
3. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ขบ01)
4. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) (ขบ01)
5. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)
6. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ01)
7. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ11)
8. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO เงินนอกงบประมาณ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ11)
9. สอนวิธีการบันทึกรายการ การตั้งเบิกจ่ายตรงผู้ขาย (ขบ.02)
10. สอนวิธีการบันทึกรายการ ขอเบิกเพื่อชดใช้ใบสำคัญ (ขบ.02)
11. การบันทึกรายการตั้งเบิก เพื่อจ่ายให้ยืม กรณีไม่อ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.02)
12. การเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ.02)
13. การเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ.03)
14. การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม.01)
15. การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม.02)
16. การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน (ขจ05)
17. รายงานระบบเบิกจ่าย
18. การเบิกเกินส่งคืนผ่าน GFMIS Web Online
19. การเบิกเกินส่งคืน-เงินงบประมาณ
20 การส่งคืนฝากคลัง-เงินนอกงบประมาณ
21. การบันทึกเบิกเกินส่งคืน ล้างลูกหนี้เงินยืม คืนเงินทดรองราชการ
1. แบบฟอร์มและประเภทเอกสารในระบบรับและนำส่ง
2. การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง RA
3.การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานตนเอง RB
4. การรับเงินรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น RD
5. การนำส่งรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง R1
6. การนำส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานตนเอง R2
7. การนำส่งรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น R3
8. การนำส่งเงินฝากคลังแทนหน่วยงานอื่น R4
9. การอนุมัติเอกสารนำส่ง อม03
10. การกลับรายการ
11. การเรียกรายงาน
1. ภาพรวมระบบบัญชีแยกประเภท
2. JV การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
3. JR การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
4. RE การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
5. N3 การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
6. JM การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
7. SW การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
8. SQ บันทึกรายการรายได้แผ่นดินรอนำส่ง
9. N1 การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน
10. การโอนขายบิล
11. RI โอนขายบิลภายในกรม-โอนรายได้เงินนอกงบประมาณ
12. RJ โอนขายบิลข้ามกรม-โอนรายได้เงินนอกงบประมาณ
13. RK โอนขายบิลภายในกรม โอนหนี้สิน
14. Rl โอนขายบิลข้ามกรม โอนหนี้สิน
15. การค้นหาเอกสาร และการกลับรายการ
16. รายงานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
1. ภาพรวมระบบสินทรัพย์ถาวร
2. การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท01)
3. การแสดงค้นหาข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท03)
4. การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ย่อย (สท11)
5. การแสดงค้นหาข้อมูลหลักสินทรัพย์ย่อย (สท03)
6. ผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท13)
7. สินทรัพย์รายตัวทั้งจำนวน AA (สท13)
8. ค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน JV (สท13)
9. สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย AA (สท13)
10. การผ่านรายการหักล้าง JJ (สท13)
11. รับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์
12. การกำหนดกฏกระจายการโอน (สท14)
13. การชำระบัญชีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
14. รับสินทรัพย์จากการรับบริจาค (สท16)
15 การโอนสินทรัพย์ภายในหน่วยงาน
16. การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (สท18)
17. กลับรายการเอกสารสินทรัพย์ (สท19)
18. กลับรายการการชำระบัญชี AuC (สท20)
19. รีเซ็ตรายการหักล้างใหม่ (สท21)
20. รายงานระบบสินทรัพย์ถาวร
1. การบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนราชการส่วนที่ 1
• ภาพรวมระบบ MIS
• Analytics Report คืออะไร, Analytics Report สามารถดูอะไรได้บ้าง
• Dimension และ Measure คืออะไร
• หน้าตาของ Analytics Report
– List Available fields
– Layout Panel
– ส่วนตัวรายงาน [ตาราง/กราฟ]
– ส่วนแทบเมนู
• การเพิ่ม Dimension และ Measure
• การเพิ่ม Dimension เข้าในส่วน Rows กับ Columns
• การลด Dimension และ Measure
• การค้นหาและเรียงลำดับ Dimension และ Measure ในส่วนรายการที่สามารถเลือกได้
• การสลับ Column ของ Dimension และ Measure
• การ Reset Report
• การใช้ Filter
– Filter คืออะไร
– การเพิ่ม Filter ของ Dimension
– การตั้งค่า Filter ของ Dimension ด้วย Select from a list (เลือกจากตัวเลือก)
– การตั้งค่า Filter จากข้อมูลของ Dimension
– การตั้งค่า Filter ข้อมูล Measure
– การแก้ไขและลบ filter
• การใช้การเรียงลำดับ (Sorting)
– การเรียงลำดับ (Sorting) ข้อมูล Dimension
– การเรียงลำดับ (Sorting) ข้อมูล Measure
2. การบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนราชการส่วนที่ 2
• การแสดง Grand Total (ค่ารวมทั้งหมด)
• การแสดง Subtotal (ค่ารวมย่อย) ของ Dimension
• การ Freeze ส่วนหัว ของ Column และ ส่วนของ Dimension
• การตั้งค่าทศนิยมของ Measure
• การบันทึก Analytics Report – การเปิดใช้ Analytics Report
• การ Export ข้อมูล
– รูปแบบ PDF
– รูปแบบ CSV
– รูปแบบ Excel
3. การบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนราชการส่วนที่ 3
• ตัวอย่างรายงาน
• แบบฝึกหัด 1
4. การบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับส่วนราชการส่วนที่ 4
• แบบฝึกหัด 2
• การใช้งาน Standard Report
• การใช้งาน Dashboard
1. ภาพรวมระบบสินทรัพย์ถาวร
2. การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท01)
3. การแสดงค้นหาข้อมูลหลักสินทรัพย์ (สท03)
4. การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ย่อย (สท11)
5. การแสดงค้นหาข้อมูลหลักสินทรัพย์ย่อย (สท03)
6. ผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท13)
7. สินทรัพย์รายตัวทั้งจำนวน AA (สท13)
8. ค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน JV (สท13)
9. สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย AA (สท13)
10. การผ่านรายการหักล้าง JJ (สท13)
11. รับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์
12. การกำหนดกฏกระจายการโอน (สท14)
13. การชำระบัญชีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
14. รับสินทรัพย์จากการรับบริจาค (สท16)
15 การโอนสินทรัพย์ภายในหน่วยงาน
16. การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (สท18)
17. กลับรายการเอกสารสินทรัพย์ (สท19)
18. กลับรายการการชำระบัญชี AuC (สท20)
19. รีเซ็ตรายการหักล้างใหม่ (สท21)
20. รายงานระบบสินทรัพย์ถาวร
1. ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้าง
2. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บส.01
3. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บส.04
4. การค้นหา แก้ไข ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
5. การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
6. การยกเลิกการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
7. การค้นหาเอกสารตรวจรับ
8. รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
9. รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
10. รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG
11. รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL
12. รายงานตรวจรับพัสดุประเภทรายวันสัปดาห์เดือน NPO_GR
1. ภาพรวมระบบเบิกจ่าย
2. กระบวนงานหลักระบบเบิกจ่าย
3. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (ขบ01)
4. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) (ขบ01)
5. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO เงินนอกงบประมาณ (ขบ01)
6. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ01)
7. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ11)
8. การเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO เงินนอกงบประมาณ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ11)
9. สอนวิธีการบันทึกรายการ การตั้งเบิกจ่ายตรงผู้ขาย (ขบ.02)
10. สอนวิธีการบันทึกรายการ ขอเบิกเพื่อชดใช้ใบสำคัญ (ขบ.02)
11. การบันทึกรายการตั้งเบิก เพื่อจ่ายให้ยืม กรณีไม่อ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.02)
12. การเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ.02)
13. การเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ.03)
14. การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม.01)
15. การอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม.02)
16. การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน (ขจ05)
17. รายงานระบบเบิกจ่าย
18. การเบิกเกินส่งคืนผ่าน GFMIS Web Online
19. การเบิกเกินส่งคืน-เงินงบประมาณ
20 การส่งคืนฝากคลัง-เงินนอกงบประมาณ
21. การบันทึกเบิกเกินส่งคืน ล้างลูกหนี้เงินยืม คืนเงินทดรองราชการ
1. ภาพรวมระบบบัญชีแยกประเภท
2. JV การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
3. JR การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
4. RE การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
5. N3 การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
6. JM การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
7. SW การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
8. SQ บันทึกรายการรายได้แผ่นดินรอนำส่ง
9. N1 การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน
10. การโอนขายบิล
11. RI โอนขายบิลภายในกรม-โอนรายได้เงินนอกงบประมาณ
12. RJ โอนขายบิลข้ามกรม-โอนรายได้เงินนอกงบประมาณ
13. RK โอนขายบิลภายในกรม โอนหนี้สิน
14. Rl โอนขายบิลข้ามกรม โอนหนี้สิน
15. การค้นหาเอกสาร และการกลับรายการ
16. รายงานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
1. แบบฟอร์มและประเภทเอกสารในระบบรับและนำส่ง
2. การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง RA
3.การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานตนเอง RB
4. การรับเงินรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น RD
5. การนำส่งรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง R1
6. การนำส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานตนเอง R2
7. การนำส่งรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น R3
8. การนำส่งเงินฝากคลังแทนหน่วยงานอื่น R4
9. การอนุมัติเอกสารนำส่ง อม03
10. การกลับรายการ
11. การเรียกรายงาน
1. โครงสร้างรหัสในงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน
2. รหัสงบประมาณ
3. รหัสรายการผูกพันงบประมาณ
4. รหัสหน่วยรับงบประมาณ
5. รหัสกิจกรรมหลัก
6. รายงานสภานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ
7. สอนการนำไฟล์ Excel ไปใช้
8. NFMA46 รายงานสถานะการเบิกจ่าย(ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ
9. NFMA55 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
10. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
11. การสร้างเอกสารสำรองเงิน สง.01
12. การสร้างเอกสารสำรองเงิน สง.02

(หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ)

..Coming Soon..

ปิดเมนู