รายงานผลการทดสอบ Test Token ระบบ New GFMIS Thai (ผ่านการทดสอบ)

Share on facebook
Share on twitter
ลำดับหน่วยงาน
1.สำนักนายกรัฐมนตรี
2.กระทรวงกลาโหม
3.กระทรวงการคลัง
4.กระทรวงการต่างประเทศ
5.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
6.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์
7.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8.กระทรวงคมนาคม
9.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.กระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคม
11.กระทรวงพลังงาน
12.กระทรวงพาณิชย์
13.กระทรวงมหาดไทย
14.กระทรวงยุติธรรม
15.กระทรวงแรงงาน
16.กระทรวงวัฒนธรรม
17.กระทรวงศึกษาธิการ
18.กระทรวงสาธารณสุข
19.กระทรวงอุตสาหกรรม
20.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
21.ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
22.หน่วยงานของรัฐสภา
23.หน่วยงานของศาล
24.หน่วยงานอิสระของรัฐ
25.รัฐวิสาหกิจ
26.หน่วยงานอื่นของรัฐ
27.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
28.กองทุนเงินทุน
ปิดเมนู