เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Share on facebook
Share on twitter

ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 9.30 – 16.00 น.และเพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จึงเห็นควรจัดการประชุมโดยช่องทาง Facebook Page : กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department ผ่าน Facebook Live ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

  1. การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ
  2. แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบ e-GP : สิ้นปีงบประมาณ โดย กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง
  3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี โดย กองกฎหมาย
  4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0402.5/ว 138 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี
  5. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ โดย กองการพัสดุภาครัฐ
  6. เอกสารการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย กองระบบการคลังภาครัฐ

ปิดเมนู