ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงิน รอบเดือนกันยายน 2565

Share on facebook
Share on twitter

ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงิน รอบเดือนกันยายน 2565 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว138 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี

สามารถค้นหารายการเอกสารสำรองเงินที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย สำหรับหน่วยงานของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสหน่วยงาน’ หรือ ‘ชื่อหน่วยงาน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’ และทำการดาวน์โหลดไฟล์ด้วยการคลิกที่ ดาวน์โหลด  

รหัสกระทรวงกระทรวงรหัสกรมกรมดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01002กรมประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01007สำนักงบประมาณดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)ดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01038ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลดาวน์โหลด
01สำนักนายกรัฐมนตรี01042สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติดาวน์โหลด
02กระทรวงกลาโหม02001สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมดาวน์โหลด
02กระทรวงกลาโหม02004กองทัพบกดาวน์โหลด
02กระทรวงกลาโหม02005กองทัพเรือดาวน์โหลด
02กระทรวงกลาโหม02006กองทัพอากาศดาวน์โหลด
02กระทรวงกลาโหม02008กองบัญชาการกองทัพไทยดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03002สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03004กรมบัญชีกลางดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03005กรมศุลกากรดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03006กรมสรรพสามิตดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03007กรมสรรพากรดาวน์โหลด
03กระทรวงการคลัง03011สำนักงานเศรษฐกิจการคลังดาวน์โหลด
04กระทรวงการต่างประเทศ04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศดาวน์โหลด
05กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา05003กรมพลศึกษาดาวน์โหลด
05กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา05004กรมการท่องเที่ยวดาวน์โหลด
05กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา05006มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติดาวน์โหลด
06กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06002สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ดาวน์โหลด
06กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06005กรมกิจการเด็กและเยาวชนดาวน์โหลด
06กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06007กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดาวน์โหลด
06กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์06008กรมกิจการผู้สูงอายุดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07003กรมชลประทานดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07005กรมประมงดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07006กรมปศุสัตว์ดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07008กรมพัฒนาที่ดินดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07009กรมวิชาการเกษตรดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07011กรมส่งเสริมการเกษตรดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07013สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07015สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07018กรมการข้าวดาวน์โหลด
07กระทรวงเกษตรและสหกรณ์07021กรมฝนหลวงและการบินเกษตรดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08002สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08003กรมเจ้าท่าดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08004กรมการขนส่งทางบกดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08006กรมทางหลวงดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08007กรมทางหลวงชนบทดาวน์โหลด
08กระทรวงคมนาคม08009กรมท่าอากาศยานดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09002สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09005กรมทรัพยากรธรณีดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09006กรมทรัพยากรน้ำดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09007กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09009กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09011สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาวน์โหลด
09กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม09012กรมป่าไม้ดาวน์โหลด
11กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม11005สำนักงานสถิติแห่งชาติดาวน์โหลด
11กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม11009สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดาวน์โหลด
12กระทรวงพลังงาน12003กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติดาวน์โหลด
12กระทรวงพลังงาน12005กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13002สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13004กรมการค้าภายในดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13006กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศดาวน์โหลด
13กระทรวงพาณิชย์13009กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15002สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15003กรมการปกครองดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15004กรมการพัฒนาชุมชนดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15005กรมที่ดินดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15006กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15007กรมโยธาธิการและผังเมืองดาวน์โหลด
15กระทรวงมหาดไทย15008กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16003กรมคุมประพฤติดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16007กรมราชทัณฑ์ดาวน์โหลด
16กระทรวงยุติธรรม16011สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดาวน์โหลด
17กระทรวงแรงงาน17002สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานดาวน์โหลด
17กระทรวงแรงงาน17004กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18002สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดาวน์โหลด
18กระทรวงวัฒนธรรม18004กรมศิลปากรดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด
20กระทรวงศึกษาธิการ20006สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21002สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21003กรมการแพทย์ดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21004กรมควบคุมโรคดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21005กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือกดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21006กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21007กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21008กรมสุขภาพจิตดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21009กรมอนามัยดาวน์โหลด
21กระทรวงสาธารณสุข21017สถาบันพระบรมราชชนกดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23002สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23005สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23008มหาวิทยาลัยนเรศวรดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23010มหาวิทยาลัยมหาสารคามดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23015สถาบันวิทยาลัยชุมชนดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23019มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตภ์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23024มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23025มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23027มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23030มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23032มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23033มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23040มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23042มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23045มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23050มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23051มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23054มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23055มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23056มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23057มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23059มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาดาวน์โหลด
23กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม23062มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงานภายได้การควบคุมดูเเลของนายกรัฐมนตรี25007สำนักงานตำรวจแห่งชาติดาวน์โหลด
25ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง เเละหน่วยงานภายได้การควบคุมดูเเลของนายกรัฐมนตรี25016ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ดาวน์โหลด
27หน่วยงานของรัฐสภา27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาดาวน์โหลด
27หน่วยงานของรัฐสภา27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50105องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50312การรถไฟแห่งประเทศไทยดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50313การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50501สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50502องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50510องค์การจัดการน้ำเสียดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50601การประปานครหลวงดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50602การประปาส่วนภูมิภาคดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50603การเคหะแห่งชาติดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50604การกีฬาแห่งประเทศไทยดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50605องค์การสวนสัตว์ดาวน์โหลด
50รัฐวิสาหกิจ50704ธนาคารออมสินดาวน์โหลด
60สภากาชาดไทย60001สภากาชาดไทยดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70013งบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70021งบจังหวัดชัยนาทดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70022งบจังหวัดลพบุรีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70023งบจังหวัดสิงห์บุรีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70032งบจังหวัดปราจีนบุรีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70041งบจังหวัดกาญจนบุรีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70042งบจังหวัดนครปฐมดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70044งบจังหวัดสุพรรณบุรีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70053งบจังหวัดสมุทรสาครดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70061งบจังหวัดชุมพรดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70062งบจังหวัดสุราษฎร์ธานีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70063งบจังหวัดนครศรีธรรมราชดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70071งบจังหวัดระนองดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70072งบจังหวัดพังงาดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70073งบจังหวัดภูเก็ตดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70074งบจังหวัดกระบี่ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70075งบจังหวัดตรังดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70093งบจังหวัดระยองดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70094งบจังหวัดตราดดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70101งบจังหวัดหนองคายดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70103งบจังหวัดอุดรธานีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70104งบจังหวัดหนองบัวลำภูดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70105งบจังหวัดบึงกาฬดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70111งบจังหวัดนครพนมดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70113งบจังหวัดสกลนครดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70122งบจังหวัดขอนแก่นดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70123งบจังหวัดมหาสารคามดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70124งบจังหวัดกาฬสินธู์ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70130กลุ่มจังหวัดภาค ตอ.เหนือตอนล่าง 2ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70131งบจังหวัดอำนาจเจริญดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70134งบจังหวัดอุบลราชธานีดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70141งบจังหวัดสุรินทร์ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70142งบจังหวัดนครราชสีมาดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70143งบจังหวัดบุรีรัมย์ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70144งบจังหวัดชัยภูมิดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70151งบจังหวัดเชียงใหม่ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70154งบจังหวัดลำพูนดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70161งบจังหวัดน่านดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70163งบจังหวัดเชียงรายดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70164งบจังหวัดแพร่ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70172งบจังหวัดพิษณุโลกดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70173งบจังหวัดสุโขทัยดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70175งบจังหวัดอุตรดิตถ์ดาวน์โหลด
70จังหวัดและกลุ่มจังหวัด70182งบจังหวัดพิจิตรดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น75002กรุงเทพมหานครดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น75003เมืองพัทยาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7511Vองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7519Yองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751B3เทศบาลเมืองปางมะค่าดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751KCเทศบาลเมืองจันทนิมิตดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751KXเทศบาลเมืองท่าใหม่ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751MRองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751R5เทศบาลเมืองอ่างศิลาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751TJเทศบาลเมืองปรกฟ้าดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751TSองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น751VEองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7521Yเทศบาลนครเชียงรายดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น75228องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752A5เทศบาลเมืองแม่โจ้ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752CEเทศบาลนครตรังดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752CWเทศบาลเมืองกันตังดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752GRองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752LDเทศบาลเมืองนครปฐมดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752NZเทศบาลเมืองสามพรานดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752SHองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752SJเทศบาลนครนครราชสีมาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น752WTเทศบาลเมืองบัวใหญ่ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7532Bเทศบาลนครนครศรีธรรมราชดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7532Rเทศบาลเมืองปากพูนดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7539Vเทศบาลเมืองตาคลีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753C4เทศบาลเมืองไทรม้าดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753CQเทศบาลเมืองบางคูรัดดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753THเทศบาลเมืองบึงยี่โถดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น753WHองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7540Fเทศบาลเมืองตะลุบันดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7541Yเทศบาลเมืองอโยธยาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7545Cเทศบาลเมืองเสนาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7546Pองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7547Nเทศบาลเมืองดอกคำใต้ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7549Gเทศบาลเมืองตะกั่วป่าดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754A7องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754JFเทศบาลเมืองเพชรบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754MVเทศบาลเมืองหล่มสักดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754NSเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754T5องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754TEเทศบาลเมืองป่าตองดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754TQองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น754XXองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น75510องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755BFเทศบาลเมืองระนองดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755BKองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755HUเทศบาลเมืองเขาสามยอดดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755S4องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755S5เทศบาลเมืองเลยดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น755U3เทศบาลเมืองวังสะพุงดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7565Mเทศบาลนครสงขลาดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7568Jเทศบาลนครหาดใหญ่ดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756CFองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756DJเทศบาลนครสมุทรสาครดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756GLองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756GXเทศบาลเมืองแก่งคอยดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756L1เทศบาลเมืองบางระจันดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756NFเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756PPองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756U5เทศบาลเมืองดอนสักดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น756WTเทศบาลเมืองท่าข้ามดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7572Xองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7574Wองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7576Mองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7578Gเทศบาลเมืองอำนาจเจริญดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น7578Wองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757DJเทศบาลเมืองบ้านดุงดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757J1องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757KYเทศบาลนครอุบลราชธานีดาวน์โหลด
75องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น757QSเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารดาวน์โหลด
ปิดเมนู