การทดสอบการเชื่อมโยงเครือข่าย

Share on facebook
Share on twitter

รายงานผลการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย Intranet ระบบ New GFMIS Thai

 • กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง คลิกเพื่อ Download PDF
กรมธนารักษ์ คลิกเพื่อ Download PDF
กรมบัญชีกลาง คลิกเพื่อ Download PDF
กรมศุลกากร คลิกเพื่อ Download PDF
กรมสรรพสามิต คลิกเพื่อ Download PDF
กรมสรรพากร คลิกเพื่อ Download PDF
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คลิกเพื่อ Download PDF
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ คลิกเพื่อ Download PDF
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลิกเพื่อ Download PDF
 • กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิกเพื่อ Download PDF
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกเพื่อ Download PDF
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คลิกเพื่อ Download PDF
 • กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน คลิกเพื่อ Download PDF
กรมการจัดหางาน คลิกเพื่อ Download PDF
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิกเพื่อ Download PDF
กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน คลิกเพื่อ Download PDF
สำนักงานประกันสังคม คลิกเพื่อ Download PDF
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย คลิกเพื่อ Download PDF
 • กระทรวงคมนาคม
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม คลิกเพื่อ Download PDF
กรมเจ้าท่า คลิกเพื่อ Download PDF
กรมการขนส่งทางบก คลิกเพื่อ Download PDF
กรมทางหลวง คลิกเพื่อ Download PDF
กรมทางหลวงชนบท คลิกเพื่อ Download PDF
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง คลิกเพื่อ Download PDF
กรมท่าอากาศยาน คลิกเพื่อ Download PDF
สำนักงานการบินพลเรือน คลิกเพื่อ Download PDF
กรมการขนส่งทางราง คลิกเพื่อ Download PDF
   
 • หน่วยงานของศาล
 สำนักงานศาลยุติธรรม คลิกเพื่อ Download PDF
 • กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คลิกเพื่อ Download PDF
กรมการแพทย์ คลิกเพื่อ Download PDF
กรมควมคุมโรค คลิกเพื่อ Download PDF
กรมการแพทย์แผนไทยฯ คลิกเพื่อ Download PDF
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิกเพื่อ Download PDF
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คลิกเพื่อ Download PDF
 กรมสุขภาพจิต คลิกเพื่อ Download PDF
กรมอนามัย คลิกเพื่อ Download PDF
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คลิกเพื่อ Download PDF
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข คลิกเพื่อ Download PDF
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว คลิกเพื่อ Download PDF
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คลิกเพื่อ Download PDF
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ คลิกเพื่อ Download PDF
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล คลิกเพื่อ Download PDF
สถานบันวัคซีนแห่งชาติ คลิกเพื่อ Download PDF
สถาบันพระบรมราชชนก คลิกเพื่อ Download PDF
 • กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ คลิกเพื่อ Download PDF
กรมการค้าต่างประเทศ คลิกเพื่อ Download PDF
กรมการค้าภายใน คลิกเพื่อ Download PDF
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คลิกเพื่อ Download PDF
กรมทรัพย์สินทางปัญญา คลิกเพื่อ Download PDF
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คลิกเพื่อ Download PDF
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คลิกเพื่อ Download PDF
ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ คลิกเพื่อ Download PDF
สถาบันวิจัยพัฒนาอัญมณี คลิกเพื่อ Download PDF
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ คลิกเพื่อ Download PDF
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งฯ คลิกเพื่อ Download PDF
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อฯ คลิกเพื่อ Download PDF
 • กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัย_มหาสารคาม คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคร คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยนครพนม คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัย.ราชภัฏลำปาง คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัย.ราชภัฏกำแพงเพชร คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏธัญบุรี คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏกรุงเทพ คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันออก คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏรัตนโกสินทร์ คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏล้านนา คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีวิชัย คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุวรรณภูมิ คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฏอีสาน คลิกเพื่อ Download PDF
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คลิกเพื่อ Download PDF
มจพ. คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยพะเยา คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยบูรพา คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยทักษิณ คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยศิลปากร คลิกเพื่อ Download PDF
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิกเพื่อ Download PDF
 • กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คลิกเพื่อ Download PDF
กรมการศาสนา คลิกเพื่อ Download PDF
กรมศิลปากร คลิกเพื่อ Download PDF
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม คลิกเพื่อ Download PDF
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คลิกเพื่อ Download PDF
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร คลิกเพื่อ Download PDF
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คลิกเพื่อ Download PDF
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) คลิกเพื่อ Download PDF
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน คลิกเพื่อ Download PDF
 • กรมชลประทาน
กรมชลประทาน คลิกเพื่อ Download PDF
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คลิกเพื่อ Download PDF
กรมโรงงานอุตสาหกรรม คลิกเพื่อ Download PDF
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คลิกเพื่อ Download PDF
กรมอุตฯพื้นฐาน&เหมืองแร่ คลิกเพื่อ Download PDF
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คลิกเพื่อ Download PDF
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตฯ คลิกเพื่อ Download PDF
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คลิกเพื่อ Download PDF
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดฯ คลิกเพื่อ Download PDF
 • กรมที่ดิน
กรมที่ดิน คลิกเพื่อ Download PDF
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน คลิกเพื่อ Download PDF
ปิดเมนู