แจ้งเลื่อนกำหนดการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับกลุ่ม 1

Share on facebook
Share on twitter

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งเปลี่ยนแปลงกําหนดการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (ระบบ New GFMIS Thai) สําหรับกลุ่ม 1 ได้แก่ สํานัก งบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงาน เศรษฐกิจการคลัง และหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงทุนหมุนเวียนภายในสังกัด โดยมี กําหนดการขึ้นระบบในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการกลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 28) กําหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สั่งการให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในความรับผิดชอบดําเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจํานวน ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งได้เฉพาะเท่าที่จําเป็นเท่านั้น เพื่อลดจํานวนและจํากัดการเคลื่อนย้ายเดินทางของบุคลากร จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงเห็นควรแจ้ง เลื่อนกําหนดการขึ้นระบบ New GFMIS Thai สําหรับกลุ่ม 1 ออกไปก่อน โดยกําหนดการที่จะขึ้นระบบ สําหรับกลุ่ม 1 จะแจ้งให้ทราบในโอกาสถัดไป 

ปิดเมนู