แจ้งกำหนดการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับกลุ่ม 1

Share on facebook
Share on twitter

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งกำหนดการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับกลุ่ม 1 ได้แก่ สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีกำหนดการขึ้นระบบในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ได้มีมติให้ยกเลิกวันหยุดพิเศษในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หลังจากเดิมที่มติคณะรัฐมนตรีได้เคยประกาศเป็นวันหยุด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดโควิด-19 นั้น ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงของแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการขึ้นระบบ New GFMIS Thai สำหรับกลุ่ม 1 ได้แก่ สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงทุนหมุนเวียนภายในสังกัด โดยมีกำหนดการขึ้นระบบในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

ปิดเมนู