แจ้งกำหนดการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับกลุ่ม 1

Share on facebook
Share on twitter

ตามหนังสือที่อ้าง กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai) โดยกำหนดการในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai ของแต่ละกลุ่มจะแจ้งให้ทราบในโอกาสถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอแจ้งกำหนดการขึ้นระบบ New GFMIS Thai สำหรับกลุ่ม 1 ได้แก่ สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีกำหนดการขึ้นระบบในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

ปิดเมนู