เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

Share on facebook
Share on twitter

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 กรมบัญชีกลางแจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการขึ้นระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ (1) กลุ่ม 1 มีกําหนดการขึ้นระบบในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ประกอบด้วย สํานักงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และหน่วยงานภายในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข (2) กลุ่ม 2 มีกําหนดการขึ้นระบบในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (NewGFMIS Thai)  สําหรับกลุ่ม 1 โดยกําหนดการในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai สําหรับกลุ่ม 1 จะแจ้งให้ทราบในโอกาสถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

กรมบัญชีกลาง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการขึ้นระบบ New GFMIS Thai โดยกําหนดการ ในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai ของแต่ละกลุ่มจะแจ้งให้ทราบในโอกาสถัดไป

ปิดเมนู