เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับกลุ่ม 1

Share on facebook
Share on twitter

กรมบัญชีกลางแจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม 1 มีกําหนดการขึ้นระบบ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ประกอบด้วย สํานักงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สํานักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และหน่วยงานภายในสังกัดกระรวงสาธารณสุข กลุ่ม 2 มีกําหนดการขึ้นระบบในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

กรมบัญชีกลาง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการขึ้นระบบ New GFMIS Thai สําหรับกลุ่ม 1 ได้แก่ สํานักงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกําหนดการในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai สําหรับกลุ่ม 1 จะแจ้งให้ทราบในโอกาสถัดไป

ปิดเมนู