ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New Gfmis Thai)

Share on facebook
Share on twitter

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว 458 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยให้หน่วยงานเริ่มลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบ พบว่ายังมีหน่วยงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ได้ จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการลงทะเบียนถึงวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 โดยขอให้หน่วยงานดำเนินการลงทะเบียนกำหนดผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMIS Thai และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาในระบบ New GFMIS Thai ตามที่กำหนดในคู่มือการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กรณีไม่มีการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจส่งผลให้เกิดการระงับสิทธิได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0414.2/ว 895

คู่มือการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New Gfmis Thai)

ปิดเมนู