ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

Share on facebook
Share on twitter

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) โดยให้หน่วยงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนดและได้มีการขยายระยะเวลาการลงทะเบียนถึงวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบพบว่ายังคงมีหน่วยงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ในช่วงสิ้นปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการลงทะเบียนถึงวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MiS : Financial Analytics) โดยขอให้หน่วยงานดำเนินการลงทะเบียนกำหนดผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMIS Thai และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาในระบบ New GFMIS Thai ตามที่กำหนดในคู่มือการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ กรณีไม่มีการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดอาจส่งผลให้เกิดการระงับสิทธิได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่งหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0412.2/ว 1072

ปิดเมนู