ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

Share on facebook
Share on twitter

ด้วยกรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งาน ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics)  โดยให้หน่วยงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้มีการขยายระยะเวลาการลงทะเบียนถึงวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบพบว่ายังคงมีหน่วยงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการลงทะเบียนถึงวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) โดยขอให้หน่วยงานดำเนินการลงทะเบียนกำหนดผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMIS Thai และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาในระบบ New GFMIS Thai ตามที่กำหนดในคู่มือการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)  ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดผู้ใช้งานที่ยังไม่ลงทะเบียนได้ที่ รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMIS Thai

ปิดเมนู