ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบงบกระทรวง ในระบบ New GFMIS Thai”

Share on facebook
Share on twitter

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบงบกระทรวง ในระบบ New GFMIS Thai”

ด้วยกระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยให้ หน่วยงานผู้เบิกดําเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนําเงินส่งคลังในระบบ New GFMIS Thai ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป และได้มีการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง กรมบัญชีกลางจึงได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบงบกระทรวง ในระบบ New GFMIS Thai” ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 จํานวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เวลา 08.30 – 12.00 น. และรุ่นที่ 2 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Training Center บริษัท ยิบอินซอย จํากัด ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจัดทํารายงานงบกระทรวงและผู้เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในแบบมอบหมายให้รับอุปกรณ์ในการเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai สําหรับปฏิบัติงานในการจัดทํางบกระทรวง มารับอุปกรณ์ GFMIS Token Key ในวันเข้ารับการฝึกอบรมด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่งหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๑๔.๒/๔๕๕๑๐

ปิดเมนู