การจัดทํารายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) แทนระบบ GFMIS เดิม

Share on facebook
Share on twitter

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้จัดทําวิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เนื่องจากรายงานจะแสดงยอดรวม ทั้งหมด ของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินที่ยกยอดมาในปีปัจจุบัน ยังมิได้หักรายการ ที่ถูกพับไป จึงได้นําข้อมูลที่ถูกพับไป ซึ่งสามารถเรียกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW) จากระบบ GFMIS เดิม แสดงไว้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า เนื่องจากโครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ได้เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นมา และมีระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) ที่สามารถรองรับการเรียกรายงานดังกล่าวข้างต้น ได้อย่างครบถ้วน จึงใคร่ขอให้หน่วยงานของรัฐเรียกดูข้อมูลและจัดทํารายงาน MIS ในระบบ New GFMIS Thai แทน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๑๔.๔/ว ๑๒๓๗

ปิดเมนู