ตรวจสอบกลุ่ม Roll Out (ณ วันที่ 12 มี.ค. 2564)

สามารถตรวจสอบกลุ่ม Roll Out ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสหน่วยงาน’ หรือ ‘ชื่อหน่วยงาน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

ลำดับที่รหัสกรมประเภทรายชื่อหน่วยงานจำนวนหน่วยเบิกกลุ่มวันที่ขึ้นระบบ New GFMIS Thaiหมายเหตุ
1010011สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
2010021กรมประชาสัมพันธ์159กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
3010031สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
4010041สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
5010051สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
6010061สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
7010071สำนักงบประมาณ1กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564
8010081สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
9010091สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
10010111สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
11010121สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ4กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
12010191กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)91กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
13010211สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
14010234องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
15010244สำนักงานส่งเสริมจัดประชุม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
16010254สำนักงานบริหารพัฒนาความรู้1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
17010277สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
18010284สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
19010294สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
20010321สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
21010337สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
22010347ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564ไม่มีการเปลี่ยนรหัสไปอยู่ 23
23010351สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ6กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
24010364สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
25010374สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
26010381ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564เปิดหน่วยงาน 13 มี.ค. 2562 ได้รับแจ้ง 6 มิ.ย. 2562
27010397สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564เปิดหน่วยงาน 28 พฤษภาคม 2562 ได้รับแจ้ง 6 พ.ย. 2562
28010411สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ เเละการสร้างความสามัคคีปรองดอง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
29020011สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม3กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
30020041กองทัพบก168กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
31020051กองทัพเรือ27กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
32020061กองทัพอากาศ16กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
33020081กองบัญชาการกองทัพไทย7กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
34020094สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
34030021สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564
35030031กรมธนารักษ์77กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
36030041กรมบัญชีกลาง89กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
37030051กรมศุลกากร77กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
38030061กรมสรรพสามิต110กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
39030071กรมสรรพากร102กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
40030081สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ1กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564
41030091สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ2กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
42030111สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง1กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564
43030124สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
44030137สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
45030147สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
46030157สถาบันคุ้มครองเงินฝาก1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
47040021สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
48050021สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา77กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
49050031กรมพลศึกษา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
50050041กรมการท่องเที่ยว1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
51050061มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ29กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
52050074องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564เปิดหน่วยงาน 6 เม.ย. 2562 ได้รับแจ้ง 1 ต.ค. 2562
53060021สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์90กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
54060031กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ103กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
55060041กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว12กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
56060051กรมกิจการเด็กและเยาวชน89กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
57060064สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
58060071กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ16กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
59060081กรมกิจการผู้สูงอายุ12กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
60070021สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์77กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
61070031กรมชลประทาน125กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
62070041กรมตรวจบัญชีสหกรณ์77กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
63070051กรมประมง205กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
64070061กรมปศุสัตว์191กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
65070081กรมพัฒนาที่ดิน94กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
66070091กรมวิชาการเกษตร90กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
67070111กรมส่งเสริมการเกษตร132กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
68070121กรมส่งเสริมสหกรณ์97กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
69070131สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม73กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
70070141สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
71070151สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร13กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
72070164สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร 1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
73070174สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
74070181กรมการข้าว54กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
75070194สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
76070201กรมหม่อนไหม27กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
77070211กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
78080021สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
79080031กรมเจ้าท่า58กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
80080041กรมการขนส่งทางบก77กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
81080061กรมทางหลวง135กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
82080071กรมทางหลวงชนบท95กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
83080081สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
84080091กรมท่าอากาศยาน29กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
85080111สำนักงานการบินพลเรือน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
86080121กรมการขนส่งทางราง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564เปิดหน่วยงาน 15 เม.ย. 2562 ได้รับแจ้ง 14 มิ.ย. 2562
87090021สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม93กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
88090031กรมควบคุมมลพิษ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
89090041กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง12กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
90090051กรมทรัพยากรธรณี5กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
91090061กรมทรัพยากรน้ำ12กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
92090071กรมทรัพยากรน้ำบาดาล13กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
93090081กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
94090091กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช22กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
95090111สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
96090121กรมป่าไม้25กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
97090134สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
98090144องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
99110021สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
100110041กรมอุตุนิยมวิทยา67กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
101110051สำนักงานสถิติแห่งชาติ77กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
102110067สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
103110074สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
104110091สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
105110117สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564เปิดหน่วยงาน 28 พ.ค. 2562 ได้รับแจ้ง 8 พ.ย. 2562
106120021สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน77กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
107120031กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
108120041กรมธุรกิจพลังงาน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
109120051กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
110120061สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
111120087สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
112130021สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์77กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
113130031กรมการค้าต่างประเทศ7กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
114130041กรมการค้าภายใน108กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
115130061กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
116130071กรมทรัพย์สินทางปัญญา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
117130081กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
118130091กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
119130114ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
120130124สถาบันวิจัยพัฒนาอัญมณี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
121130131สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
122130154สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าเเละการพัฒนา(องค์การมหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
123150021สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย78กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
124150031กรมการปกครอง81กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
125150041กรมการพัฒนาชุมชน88กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
126150051กรมที่ดิน80กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
127150061กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย96กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
128150071กรมโยธาธิการและผังเมือง77กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
129150081กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น77กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
130160021สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 22กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
131160031กรมคุมประพฤติ103กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
132160041กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
133160051กรมบังคับคดี77กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
134160061กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน95กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
135160071กรมราชทัณฑ์143กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
136160081กรมสอบสวนคดีพิเศษ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
137160091สำนักงานกิจการยุติธรรม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
138160101สถาบันนิติวิทยาศาสตร์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
139160111สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
140160134สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
141160147สถาบันอนุญาโตตุลาการ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
142170021สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน77กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
143170031กรมการจัดหางาน82กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
144170041กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน79กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
145170051กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน87กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
146170061สำนักงานประกันสังคม77กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
147170074สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
148180021สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม77กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
149180031กรมการศาสนา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
150180041กรมศิลปากร43กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
151180051กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
152180061สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
153180074ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
154180081สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์14กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
155180094หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
156180104ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
157200021สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ217กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
158200031สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
159200041สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 542กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
160200061สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา452กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
161203017สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
162203024โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
163203084สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
164203097สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
165203107สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
166203114สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
167203324สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิณคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
168210021สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข209กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564
169210031กรมการแพทย์32กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564
170210041กรมควบคุมโรค42กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564
171210051กรมการเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก1กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564
172210061กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์16กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564
173210071กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ15กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564
174210081กรมสุขภาพจิต21กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564
175210091กรมอนามัย16กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564
176210101สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564
177210117สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข1กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564
178210124โรงพยาบาลบ้านแพ้ว1กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564
179210137สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564
180210147สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ1กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564
181210154สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)1กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564
182210164สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)1กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564
183210171สถาบันพระบรมราชชนก40กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564เปิดหน่วยงาน 6 เม.ย. 2562 ได้รับแจ้งจาก สงป.7 ส.ค. 2562
184220021สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม77กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
185220031กรมโรงงานอุตสาหกรรม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
186220041กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม13กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
187220051กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่8กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
188220061สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย5กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
189220071สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
190220081สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
191230021สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
192230031กรมวิทยาศาสตร์บริการ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
193230041สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
194230051สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
195230061มหาวิทยาลัยรามคำแหง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
196230071มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
197230081มหาวิทยาลัยนเรศวร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
198230091มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
199230101มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
200230111มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
201230121สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
202230131มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
203230141มหาวิทยาลัยนครพนม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
204230151สถาบันวิทยาลัยชุมชน21กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
205230161ม.ราชภัฏเชียงราย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
206230171ม.ราชภัฏเชียงใหม่1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
207230181ม.ราชภัฏลำปาง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
208230191มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
209230201ม.ราชภัฏกำแพงเพชร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
210230211ม.ราชภัฏนครสวรรค์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
211230221ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
212230231มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
213230241ม.ราชภัฏมหาสารคาม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
214230251ม.ราชภัฏเลย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
215230261ม.ราชภัฏสกลนคร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
216230271ม.ราชภัฏอุดรธานี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
217230281ม.ราชภัฏนครราชสีมา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
218230291ม.ราชภัฏบุรีรัมย์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
219230301ม.ราชภัฏสุรินทร์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
220230311ม.ราชภัฏอุบลราชธานี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
221230321มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
222230331ม.ราชภัฏเทพสตรี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
223230341มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
224230351ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
225230361ม.ราชภัฏรำไพพรรณี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
226230371ม.ราชภัฏกาญจนบุรี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
227230381ม.ราชภัฏนครปฐม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
228230391ม.ราชภัฏเพชรบุรี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
229230401มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
230230411มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
231230421ม.ราชภัฏภูเก็ต1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
232230431ม.ราชภัฏยะลา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
233230441ม.ราชภัฏสงขลา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
234230451ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
235230461ม.ราชภัฏจันทรเกษม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
236230471ม.ราชภัฏธนบุรี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
237230481มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
238230491ม.ราชภัฏพระนคร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
239230501ม.ราชภัฏสวนสุนันทา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
240230511ม.ราชภัฏชัยภูมิ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
241230521ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
242230531ม.ราชภัฏศรีสะเกษ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
243230541มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
244230551มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
245230561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก4กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
246230571มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
247230581มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์2กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
248230591มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา7กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
249230601มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย6กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
250230611มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ3กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
251230621มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 4กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
252230634สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
253230644สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
254230654สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
255230664สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
256230674สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
257230684ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
258230694สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
259230707สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
260230717สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
261230727สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
262230737สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
263230747จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
264230757มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
265230767มหาวิทยาลัยขอนแก่น1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
266230777มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
267230787มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
268230797มหาวิทยาลัยแม่โจ้1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
269230807สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
270230817มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
271230827สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
272230837มหาวิทยาลัยพะเยา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
273230847ม.เทคโนโลยีสุรนารี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
274230857ม.วลัยลักษณ์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
275230867ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
276230877ม.แม่ฟ้าหลวง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
277230887ม.มหิดล1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
278230897มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
279230907มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
280230917ม.บูรพา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
281230927ม.ทักษิณ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
282230937ม.เชียงใหม่1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
283230947มหาวิทยาลัยสวนดุสิต1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
284230957สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
285230967มหาวิทยาลัยศิลปากร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
286230977มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
287230997สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
288231007สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
289250031สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ77กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
290250041สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
291250061สำนักงานราชบัณฑิตยสภา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
292250071สำนักงานตำรวจแห่งชาติ216กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
293250081สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
294250161ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
295250171สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ10กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
296250207สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
297250211สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ เเละการสร้างความสามัคคีปรองดอง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
298250227สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564เปิดหน่วยงาน 23 พ.ค. 2562 ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน 11 พ.ย. 2562
299270013สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
300270023สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
301270033สถาบันพระปกเกล้า1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
302280013สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
303280023สำนักงานศาลยุติธรรม286กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
304280033สำนักงานศาลปกครอง15กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
305290013สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
306290023สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
307290033สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
308290043สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน16กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
309290053สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
310290063สำนักงานอัยการสูงสุด162กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
311290093สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
312501012องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
313501022องค์การสวนยาง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
314501032องค์การสะพานปลา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
315501042องค์การส่งเสริมกิจการโคนม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
316501052องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
317501102การยางแห่งประเทศไทย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
318502012การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
319502042องค์การเภสัชกรรม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
320502052องค์การสุรา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
321502062โรงงานไพ่1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
322502072การยาสูบแห่งประเทศไทย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
323502082โรงพิมพ์ตำรวจ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
324503012การทางพิเศษแห่งประเทศไทย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
325503022องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
326503042การท่าเรือแห่งประเทศไทย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
327503062บมจ. ท่าอากาศยานไทย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
328503072บมจ. การบินไทย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
329503092บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
330503102บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
331503112สถาบันการบินพลเรือน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
332503122การรถไฟแห่งประเทศไทย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
333503132การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
334503142บริษัท ขนส่ง จำกัด1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
335503152บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
336503162บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
337503172บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
338503182บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
339503192บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
340504012องค์การตลาด1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
341504022องค์การคลังสินค้า1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
342504032สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
343504042การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
344504052บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
345505012สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
346505022องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
347505032องค์การสวนพฤกษศาสตร์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
348505042การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
349505052การไฟฟ้านครหลวง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
350505062การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
351505072บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
352505102องค์การจัดการน้ำเสีย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
353506012การประปานครหลวง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
354506022การประปาส่วนภูมิภาค1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
355506032การเคหะแห่งชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
356506042การกีฬาแห่งประเทศไทย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
357506052องค์การสวนสัตว์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
358506062สำนักงานธนานุเคราะห์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
359507012ธนาคารแห่งประเทศไทย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
360507022บมจ.ธนาคารกรุงไทย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
361507032ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
362507042ธนาคารออมสิน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
363507052ธนาคารอาคารสงเคราะห์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
364507062ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
365507082ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
366507092ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
367507102บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564สคร.แจ้งว่าปิด 23092563 (แต่ สคร. ยังไม่ดำเนินการส่งเรื่องมาขอปิด)
368507112บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
368507132บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
369560017ส่วนราชการในพระองค์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
370600017สภากาชาดไทย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
371650017สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
372650037สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
373700101กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 11กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
374700111งบจังหวัดนนทบุรี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
375700121งบจังหวัดปทุมธานี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
376700131งบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
377700141งบจังหวัดสระบุรี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
378700201กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 21กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
379700211งบจังหวัดชัยนาท1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
380700221งบจังหวัดลพบุรี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
381700231งบจังหวัดสิงห์บุรี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
382700241งบจังหวัดอ่างทอง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
383700301กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
384700311งบจังหวัดฉะเชิงเทรา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
385700321งบจังหวัดปราจีนบุรี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
386700331งบจังหวัดสระแก้ว1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
387700341งบจังหวัดนครนายก1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
388700351งบจังหวัดสมุทรปราการ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
389700401กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 11กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
390700411งบจังหวัดกาญจนบุรี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
391700421งบจังหวัดนครปฐม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
392700431งบจังหวัดราชบุรี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
393700441งบจังหวัดสุพรรณบุรี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
394700501กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 21กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
395700511งบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
396700521งบจังหวัดเพชรบุรี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
397700531งบจังหวัดสมุทรสาคร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
398700541งบจังหวัดสมุทรสงคราม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
399700601กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
400700611งบจังหวัดชุมพร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
401700621งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
402700631งบจังหวัดนครศรีธรรมราช1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
403700641งบจังหวัดพัทลุง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
404700701กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
405700711งบจังหวัดระนอง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
406700721งบจังหวัดพังงา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
407700731งบจังหวัดภูเก็ต1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
408700741งบจังหวัดกระบี่1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
409700751งบจังหวัดตรัง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
410700801กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
411700811งบจังหวัดสงขลา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
412700821งบจังหวัดสตูล1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
413700831งบจังหวัดปัตตานี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
414700841งบจังหวัดยะลา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
415700851งบจังหวัดนราธิวาส1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
416700901กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
417700911งบจังหวัดจันทบุรี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
418700921งบจังหวัดชลบุรี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
419700931งบจังหวัดระยอง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
420700941งบจังหวัดตราด1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
421701001กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
422701011งบจังหวัดหนองคาย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
423701021งบจังหวัดเลย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
424701031งบจังหวัดอุดรธานี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
425701041งบจังหวัดหนองบัวลำภู1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
426701051งบจังหวัดบึงกาฬ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
427701101กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 21กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
428701111งบจังหวัดนครพนม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
429701121งบจังหวัดมุกดาหาร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
430701131งบจังหวัดสกลนคร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
431701201กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
432701211งบจังหวัดร้อยเอ็ด1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
433701221งบจังหวัดขอนแก่น1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
434701231งบจังหวัดมหาสารคาม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
435701241งบจังหวัดกาฬสินธู์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
436701301กลุ่มจังหวัดภาค ตอ.เหนือตอนล่าง 21กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
437701311งบจังหวัดอำนาจเจริญ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
438701321งบจังหวัดศรีสะเกษ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
439701331งบจังหวัดยโสธร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
440701341งบจังหวัดอุบลราชธานี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
441701401กลุ่มจังหวัดภาค ตอ.เหนือตอนล่าง 11กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
442701411งบจังหวัดสุรินทร์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
443701421งบจังหวัดนครราชสีมา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
444701431งบจังหวัดบุรีรัมย์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
445701441งบจังหวัดชัยภูมิ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
446701501กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 11กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
447701511งบจังหวัดเชียงใหม่1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
448701521งบจังหวัดแม่ฮ่องสอน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
449701531งบจังหวัดลำปาง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
450701541งบจังหวัดลำพูน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
451701601กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 21กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
452701611งบจังหวัดน่าน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
453701621งบจังหวัดพะเยา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
454701631งบจังหวัดเชียงราย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
455701641งบจังหวัดแพร่1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
456701701กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 11กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
457701711งบจังหวัดตาก1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
458701721งบจังหวัดพิษณุโลก1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
459701731งบจังหวัดสุโขทัย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
460701741งบจังหวัดเพชรบูรณ์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
461701751งบจังหวัดอุตรดิตถ์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
462701801กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 21กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
463701811งบจังหวัดกำแพงเพชร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
464701821งบจังหวัดพิจิตร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
465701831งบจังหวัดนครสวรรค์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
466701841งบจังหวัดอุทัยธานี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
467701901กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
468702001กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
469702101กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 11กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
470702201กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
471702301กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
472702401กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
473702501กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 11กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
474702601กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 21กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
475800015เงินทุนหมุนเวียนโรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
476800025เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
477800075เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25640205
478800085เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25640203
479800095เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25640201
480800105เงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25640201
481800115เงินทุนหมุนเวียนโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทหาร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25640201
482800125เงินทุนหมุนเวียนศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25640201
483800155กองทุนสำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
484800185กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
485800225กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
486800265เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
487800275กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
488800285กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
489800295เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
490800305กองทุนจัดรูปที่ดิน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
491800315เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
492800325เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
493800335เงินทุนหมุนเวียนยางพารา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
494800345เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
495800355เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
496800365กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
497800375กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
498800385กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
499800405เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25640804
500800425เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25640806
501800435เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25640806
502800455เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
503800465กองทุนสิ่งแวดล้อม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
504800495กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
505800525กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
506800565เงินทุนหมุนเวียนข่าวสารการพาณิชย์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25641309
507800575กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25641309
508800605กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
509800615กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25641703
510800625กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25641703
511800635กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25641704
512800645กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25641705
513800655กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25641705
514800665กองทุนประกันสังคม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25641706
515800675กองทุนเงินทดแทน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25641706
516800685เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
517800695กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
518800705กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
519800735เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด1กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564
520800745กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564
521800805เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
522800835เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
523800855เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
524800865กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25640804
525800875กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
526800885กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย1กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564
527800935กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
528800955กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
529800995กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
530801005กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (ICL)1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
531801025กองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
532801045กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
533801065กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
534801075กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
535801085กองทุนสงเคราะห์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
536801095กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
537801105กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
538801115สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
539801145กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
540801155เงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25640201
541801165กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
542801175กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน1กลุ่ม 15 พฤษภาคม 2564
543801185กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
544801195กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
545801205กองทุนประกันชีวิต1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
546801215กองทุนประกันวินาศภัย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
547801225กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
548801235กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
549801245กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
550801255กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
551801265กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
552801275กองทุนพัฒนาไฟฟ้า1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
553801285กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
554801305กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25641705
555801345กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
556801385กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
557801395กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
558801405กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
559801415กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
560801425กองทุนผู้สูงอายุ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
561801435เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
562801445กองทุนคุ้มครองเด็ก1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
563801455กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
564801465กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
565801485กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
566801495กองทุนจัดรูปที่ดิน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
567801505กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
568801515กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
569801525กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
570801535กองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25640205
571801555กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
572801565กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
573801585เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
574801595กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
575801605กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25641109
576801615กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
577801625กองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
578801635กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
579801645กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25641304
580801655กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 25641703
581801665กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
582801675กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก1กลุ่ม 15 พฤษภาคม 25640302
583801685กองทุนเพื่อพัฒนานักการเมือง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
584801695กองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
588801705เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
586801715กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
587801725กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
588801735กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
589801745กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564
590806035กองทุนการออมแห่งชาติ1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564เปิดแทน 80131
591806045กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564เปิดแทน 80058
592806065กองทุนยุติธรรม1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564เปิดแทน 80157 ทุนหมุนเวียนที่เป็นนิติบุคคล
593806075กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564ทุนหมุนเวียนที่เป็นนิติบุคคล
594806085กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย1กลุ่ม 25 กรกฎาคม 2564เปิดแทน 80076
ปิดเมนู