การบรรยายระบบรับและนำส่งรายได้ (RP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

1. แบบฟอร์มและประเภทเอกสารในระบบรับและนำส่ง

2. การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง RA

3.การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานตนเอง RB

4. การรับเงินรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น RD

5. การนำส่งรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง R1

6. การนำส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานตนเอง R2

7. การนำส่งรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น R3

8. การนำส่งเงินฝากคลังแทนหน่วยงานอื่น R4

9. การอนุมัติเอกสารนำส่ง อม03

10. การกลับรายการ

11. การเรียกรายงาน

ปิดเมนู