การบรรยายระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

1. ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้าง

2. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บส.01

3. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บส.04

4. การค้นหา แก้ไข ยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

5. การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

6. การยกเลิกการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

7. การค้นหาเอกสารตรวจรับ

8. รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง

9. รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS

10. รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

11. รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL

12. รายงานตรวจรับพัสดุประเภทรายวันสัปดาห์เดือน NPO_GR

ปิดเมนู