เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai) วันที่ 17 มี.ค. 2565

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai Thai) วันที่ 17 มี.ค. 2565

การบรรยายหลักสูตร “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง” วันที่ 15 ธ.ค. 64

การบรรยายหลักสูตร “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง" วันที่ 15 ธ.ค. 64: การบรรยายการเบิกเกินส่งคืน การบรรยายระบบบัญชีแยกประเภท (GL) การบรรยายระบบการบริหารจัดการข้อมูลลสารสนเทศ (MIS) ส่วนที่ 2

การบรรยายหลักสูตร “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง” วันที่ 14 ธ.ค. 64

การบรรยายหลักสูตร “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง" วันที่ 14 ธ.ค. 64: การบรรยายระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) การบรรยายระบบรับและนำส่งรายได้ (RP) การบรรยายระบบเบิกจ่าย (AP)

การบรรยายหลักสูตร “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง” วันที่ 13 ธ.ค. 2564

การบรรยายหลักสูตร “การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง" วันที่ 13 ธ.ค. 64

เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบ บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับหน่วยงานกลุ่มที่ 1

เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบ บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับหน่วยงานกลุ่มที่ 1

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (ระบบ New GFMIS Thai) สำหรับกลุ่ม 1

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (ระบบ New GFMIS Thai) สำหรับกลุ่ม 1
ปิดเมนู