01 – สำนักนายกรัฐมนตรี

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบ (เว็บ)Download
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100000สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100001กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100002กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100003กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100004ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100005สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100006สนง.คกก.การกระจายอำนาจให้แก่อปค.ส่วนท้องถิ่น สป.สำนักนายกฯ กรุงเทพฯDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100007สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สป.สำนักนายกฯ กรุงเทพฯDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100008สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สป.สำนักนายกฯ กรุงเทพฯDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100009สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100010สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100011กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100012กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100013ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สำนักนายกฯ กรุงเทพฯDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100014สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน กรุงเทพฯDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100015สำนักงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจฯ กรุงเทพฯDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100016สำนักงานโฉนดชุมชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100017สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ สป.สำนักนายกฯ กรุงเทพฯDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100100018ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100199997ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนDownload
01001สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0100199998ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200000กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200001หน่วยตรวจสอบภายใน กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200002สำนักที่ปรึกษา กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200003สำนักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200004กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200005กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200006กองกฎหมายและระเบียบ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200007กองงานคกก.กิจการวิทยุกระจายเสียงฯ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200008ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200009สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200010สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 100 กิโลวัตต์ คลื่นสั้น (รังสิต) ปทุมธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200012สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 1,000 กิโลวัตต์ สระบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200013สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษากรุงเทพฯDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200014สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา รังสิต ปทุมธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200015สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จันทบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200016สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา อุบลราชธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200017สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ขอนแก่นDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200018สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอนDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200019สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ลำปางDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200020สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา นครสวรรค์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200021สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กระบี่Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200022สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา สุราษฎร์ธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200023สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ระนองDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200024สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา สงขลาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200025สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200026สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200027สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ขอนแก่นDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200028สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ขอนแก่นDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200029สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หนองคายDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200030สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.บึงกาฬ หนองคายDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200031สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย มหาสารคามDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200032สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เลยDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200033สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อุดรธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200034สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สกลนครDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200035สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ด่านซ้าย เลยDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200036สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ชัยภูมิDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200037สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ชุมแพ ขอนแก่นDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200038สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หนองบัวลำภูDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200039สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กาฬสินธุ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200040สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นครราชสีมาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200041สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่นDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200042สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดนครราชสีมาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200043สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดสกลนครDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200044สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200045สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดเลยDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200046สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ อุบลราชธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200047สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอุบลราชธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200048สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย บุรีรัมย์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200049สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ศรีสะเกษDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200050สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นครพนมDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200051สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย มุกดาหารDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200052สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ยโสธรDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200053สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ร้อยเอ็ดDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200054สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำนาจเจริญDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200055สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สุรินทร์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200056สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อุบลราชธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200057สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดสุรินทร์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200058สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดมุกดาหารDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200059สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดร้อยเอ็ดDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200060สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200061สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เชียงใหม่Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200063สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เชียงรายDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200064สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ลำปางDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200065สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย น่านDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200066สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอนDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200067สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ลำพูนDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200068สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พะเยาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200069สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แพร่Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200070สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอนDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200071สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชียงใหม่Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200072สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดเชียงใหม่Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200073สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดเชียงรายDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200074สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดลำปางDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200075สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดแพร่Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200076สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200077สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดน่านDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200078สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอนDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200079สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ พิษณุโลกDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200080สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พิษณุโลกDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200081สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กำแพงเพชรDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200082สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สุโขทัยDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200083สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพชรบูรณ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200084สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตากDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200085สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด ตากDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200086สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อุตรดิตถ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200087สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นครสวรรค์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200088สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พิษณุโลกDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200089สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดตากDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200090สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200091สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดนครสวรรค์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200092สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดพิษณุโลกDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200093สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์ สุราษฎร์ธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200094สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สุราษฎร์ธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200095สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ภูเก็ตDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200096สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นครศรีธรรมราชDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200097สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ชุมพรDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200098สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระนองDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200099สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พังงาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200100สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กระบี่Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200101สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ตะกั่วป่า พังงาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200102สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราชDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200103สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200104สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สุราษฎร์ธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200105สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภูเก็ตDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200106สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นครศรีธรรมราชDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200107สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดระนองDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200108สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดชุมพรDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200109สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราชDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200110สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ สงขลาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200111สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ยะลาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200112สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง ยะลาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200113สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พัทลุงDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200114สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตรังDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200115สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ปัตตานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200116สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สงขลาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200117สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สตูลDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200118สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นราธิวาสDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200119สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโกลก นราธิวาสDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200120สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สงขลาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200121สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดตรังDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200122สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ จันทบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200123สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระยองDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200124สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ชลบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200125สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตราดDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200126สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จันทบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200127สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สระแก้วDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200128สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จันทบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200129สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ เขายายดา ระยองDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200130สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดตราดDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200131สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดสระแก้วDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200132สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กรมประชาสัมพันธ์ กาญจนบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200133สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กาญจนบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200134สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ราชบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200135สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สุพรรณบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200136สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพชรบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200137สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ชัยนาทDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200138สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ประจวบคีรีขันธ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200139สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สังขละบุรี กาญจนบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200140สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กาญจนบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200141สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200142สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200143สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200144สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200145สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200146สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200147สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200148สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200149สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200150สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200151สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200152สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200153สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200154สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200155สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200156สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200157สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200158สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200159สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200160สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200161สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200162สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200163สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200164สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200165สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200166สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200167สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200168สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200169สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200170สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200171สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200172สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200173สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200174สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200175สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200176สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200177สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200178สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200179สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200180สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200181สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภูDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200182สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200183สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200184สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200185สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200186สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200187สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200188สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200189สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200190สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200191สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200192สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200193สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตากDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200194สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200195สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200196สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200197สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200198สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200199สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200200สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200201สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200202สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200203สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200204สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200205สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200206สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200207สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200208สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200209สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200210สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200211สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200212สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200213สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200214สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200215สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200216สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200217สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200218สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200219สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200220สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200221สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200223สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ อ.เกาะสมุย สุราษฏร์ธานีDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200224สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ฝาง เชียงใหม่Download
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200225สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200226สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200227สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลาDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100200228สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100299997ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนDownload
01002กรมประชาสัมพันธ์0100299998ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300000สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพฯDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300001กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพฯDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300002กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สนง.คกก.คุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพฯDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300003สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพฯDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300004กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา สนง.คกก.คุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพฯDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300005กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก สนง.คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพฯDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300006กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา สนง.คกก.คุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพฯDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300007กองกฏหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพฯDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300008กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพฯDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300009สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพฯDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300010ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพฯDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100300011กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพฯDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100399997ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนDownload
01003สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100399998ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400000สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400001เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400002กลุ่มยุทธศาสตร์และการวางแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400003กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400004กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400005กองงานนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400006กองกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400007สำนักงานเลขาธิการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400008กองพิธีการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400009กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400010กองสถานที่และยานพาหนะ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400011ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400012สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400013กองประสานงานการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400014กองการต่างประเทศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400015สำนักงานผู้แทนการค้าไทย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400016สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400018สนง.คกก.ติดตามและประสานงานตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400019ศูนย์รับแจ้งข้อมูลการทุจริตคอรัปชั่นและยาเสพติด สลน. กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400020สำนักงานพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400021ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400022ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ สลน. กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400023สำนักงานกำกับระบบบริหารการเงินการคลังภาคDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400024สำนักงานอำนวยการคณะกรรมการผู้นำชุมชนแห่งชาติ สลน. กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400025กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400026ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100400027สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100499997ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนDownload
01004สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0100499998ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500000สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500001กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500002ตรวจสอบภายใน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500003สำนักงานเลขาธิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500005กองนิติธรรม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500006กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500007กองบริหารงานสารสนเทศ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500008กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500009กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500010กองการประชุมคณะรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500011กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500012ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500013กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500014กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายฯDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100500015สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100599997ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนDownload
01005สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี0100599998ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600000สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600001บริหารส่วนกลาง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600002สำนักอำนวยการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600003ศูนย์ข่าวเปิด สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600004กอง 2 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600005กอง 3 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600006กอง 4 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600007กอง 5 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600008กอง 6 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600009กอง 7 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600010กอง 8 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600011กอง 9 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600012กอง 10 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600013กอง 11 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600014กอง 12 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600015กอง 13 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600016กอง 14 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600017กอง 15 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600018สำนักงานเลขานุการคณะที่ปรึกษาการข่าว สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600019สำนัก 1 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600020สำนัก 2 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600021สำนัก 3 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600022สำนัก 4 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600023สำนัก 5 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600024สำนัก 6 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600025สำนัก 7 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600026สำนัก 8 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600027สำนัก 9 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600028สำนัก 10 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600029สำนัก 11 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600030กอง 1 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600031กอง 2 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600032สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600033ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600034กลุ่มยุทธศาสตร์การข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600035กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600036กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600037กลุ่มนิติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600038ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600039ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600040ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 1 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600041ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 2 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600042ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 3 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600043ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 4 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100600044ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 5 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100699997ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนDownload
01006สำนักข่าวกรองแห่งชาติ0100699998ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700000สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700001สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700002สำนักผู้บริหาร สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700003กองกฏหมายและระเบียบ สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700004กองจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700005กองจัดทำงบประมาณด้านมั่นคง 1 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700006กองจัดทำงบประมาณด้านมั่นคง 2 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700007กองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษ สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700008กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700009กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700010กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700011กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700012กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700013กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700014กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 4 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700015กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700016กองนโยบายงบประมาณ สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700017ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700018กองพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700019กองพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700020กองประเมินผล 1 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700021กองจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณ สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700022กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700023กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700024กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 3 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700025กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 4 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700026กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700027กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 6 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700028กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 7 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700029กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 8 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700030กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 9 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700031กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700032กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 11 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700033กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 12 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700034กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 13 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700035กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 14 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700036กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 15 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700037กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 16 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700038กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 17 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700039กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 18 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700040กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700041กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700042กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700043กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700044กองมาตรฐานงบประมาณ 2 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700045กองประเมินผล 2 สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100700046ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01007สำนักงบประมาณ0100799997ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนDownload
01007สำนักงบประมาณ0100799998ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สำนักงบประมาณ กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800000สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800001ตรวจสอบภายใน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800002กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800003กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800004สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800005สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ สนง.สภาความมั่นคงแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800006สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ สนง.สภาความมั่นคงแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800007กลุ่มงานบริหารงานคลัง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800008สำนักประเมินภัยคุกคาม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800009กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800010กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ สนง.สภาความมั่นคงฯ กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800011กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800012กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร สนง.สภาความมั่นคงแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800013กลุ่มงานบริหารการประชุม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800014สำนักนโยบายและแผนความมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800015สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800016สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ สนง.สภาความมั่นคงฯ กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800017ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800018สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800019กลุ่มผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800020กลุ่มงานกฏหมาย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800021ศูนย์อำนวยการร่วมสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800022ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น กรุงเทพฯDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100800023สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้Download
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100899997ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนDownload
01008สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0100899998ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900000สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา กรุงเทพฯDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900002ฝ่ายร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย สนง.คกก.กฤษฏีกา กรุงเทพฯDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900003สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900004กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900005สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา กรุงเทพฯDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900006กองกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900007กองกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900008กองหลักนิติบัญญัติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900011กองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900012กองกฎหมายการเงินการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900013กองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900014กองกฎหมายการพาณิชย์และอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900015กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900016กองกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900017กองกฎหมายเทคโนโลยีและการคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900018กองกฎหมายสวัสดิการสังคม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900019กองพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900020กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900021กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100900022ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100999997ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนDownload
01009สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา0100999998ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา กรุงเทพฯDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100000สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรุงเทพฯDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100001กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100002สำนักกฏหมาย สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100003ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100004ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100005ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100006สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100007สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100008สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100009สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100010สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100011สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100012สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100013สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100014ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101100015ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรุงเทพฯDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101199997ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนDownload
01011สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน0101199998ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200000สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200001สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200002สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สศช. เชียงใหม่Download
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200003สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สศช. ขอนแก่นDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200004สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช. สงขลาDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200005กลุ่มประสานนโยบายด้านความมั่นคง สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200006กองบัญชีประชาชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200007กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200008กองประสานและอำนวยการฝ่ายบริหาร สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200009กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200010กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200011สำนักงานเลขาธิการ สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200012กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200013กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200014กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200015กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200017กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200018กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200019ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200020กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200021กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200022กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200023กลุ่มงานห้องสมุดสุริยานุวัตร สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200024กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200025กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200026งานเฉพาะกิจภาคเหนือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200027งานเฉพาะกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200028งานเฉพาะกิจภาคใต้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200029ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200030กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200031กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200032กองวิเคราะห์งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101200033กองบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค สศช. กรุงเทพฯDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101299997ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนDownload
01012สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ0101299998ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01013สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ0101300000สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติDownload
01015สำนักงานปฏิรูปการศึกษา0101500000สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) กรุงเทพฯDownload
01016สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิณคุณภาพการศึกษา0101600000สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิณคุณภาพการDownload
01017สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ0101700000กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900000กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900001สำนักตรวจสอบภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900002สำนักการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900003สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงฯ กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900004สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฯ กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900005สำนักพัฒนาระบบบริหาร กอ.รมน. กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900006สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900007สำนักส่งกำลังบำรุง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900008สำนักงบประมาณและการเงิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฯ กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900009ส่วนการเงิน สำนักงบประมาณและการเงิน กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900010ศูนย์ติดตามสถานการณ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900011ศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฯ กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900012ศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฯ กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900014กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 นครราชสีมาDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900015กอรมน.ภาค 2 สย.1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน อุดรธานีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900016กอรมน.ภาค 2 สย.2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สุรินทร์Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900017กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 พิษณุโลกDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900018กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 นครศรีธรรมราชDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900019กอรมน.ภาค 4 สย.1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ชุมพรDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900020กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สระแก้วDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900021กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จันทบุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900022กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ตราดDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900023กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กาญจนบุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900024กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชบุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900025กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เพชรบุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900026กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ประจวบคีรีขันธ์Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900027กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน บุรีรัมย์Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900028กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สุรินทร์Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900029กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ศรีสะเกษDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900030กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน อุบลราชธานีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900031กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน มุกดาหารDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900032กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน นครพนมDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900033กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หนองคายDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900034กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เลยDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900035กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน อำนาจเจริญDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900036กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เชียงรายDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900037กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เชียงใหม่Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900038กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน แม่ฮ่องสอนDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900039กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ตากDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900040กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน น่านDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900041กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน พะเยาDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900042กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน พิษณุโลกDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900043กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน อุตรดิตถ์Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900044กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ชุมพรDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900045กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ระนองDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900046กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สงขลาDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900047กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ยะลาDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900048กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน นราธิวาสDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900049กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สตูลDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900050กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ปัตตานีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900051กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 2 กาญจนบุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900052กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ส่วนแยก 1 ตากDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900053กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ส่วนแยก 2 เชียงใหม่Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900054กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 ส่วนแยก 1 สระแก้วDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900057กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน นนทบุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900058กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ปทุมธานีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900059กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สมุทรปราการDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900060กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สมุทรสงครามDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900061กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน นครปฐมDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900062กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สมุทรสาครDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900063กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ฉะเชิงเทราDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900064กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน พระนครศรีอยุธยาDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900065กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สุพรรณบุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900066กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน อ่างทองDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900067กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สิงห์บุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900068กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ลพบุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900069กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ชัยนาทDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900070กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน อุทัยธานีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900071กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน นครสวรรค์Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900072กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สระบุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900073กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ระยองDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900074กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ชลบุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900075กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน นครนายกDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900076กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ปราจีนบุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900077กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กำแพงเพชรDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900078กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สุโขทัยDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900079กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน พิจิตรDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900080กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ลำพูนDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900081กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ลำปางDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900082กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน แพร่Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900083กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เพชรบูรณ์Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900084กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กาฬสินธุ์Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900085กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ขอนแก่นDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900086กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ชัยภูมิDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900087กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน นครราชสีมาDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900088กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน มหาสารคามDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900089กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ยโสธรDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900090กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ร้อยเอ็ดDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900091กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สกลนครDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900092กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หนองบัวลำภูDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900093กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน อุดรธานีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900094กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สุราษฎร์ธานีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900095กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน นครศรีธรรมราชDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900096กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กระบี่Download
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900097กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน พังงาDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900098กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภูเก็ตDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900099กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ตรังDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900100กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน พัทลุงDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900102ศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฯ กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900103กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนแยกกองทัพเรือ ภูเก็ตDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900104ศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฯ กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900105ศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฯ กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900106ศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 6 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฯ กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900107สำนักงานโฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900108กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900109กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900110กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 จันทบุรีDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900111กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900112สำนักจเร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กอรมน. กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900113สำนักงานเลขานุการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900114สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กอ.รมน. กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900115สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน กอ.รมน. กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900116ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง กอ.รมน. กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101900117ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง กอ.รมน. กรุงเทพฯDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101999997ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนDownload
01019กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)0101999998ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรุงเทพฯDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100000สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรุงเทพฯDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100001กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน ก.พ.ร. กรุงเทพฯDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100002กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร. กรุงเทพฯDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100003กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. กรุงเทพฯDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100004กองเผยแพร่และสนับสนุนฯการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. กรุงเทพฯDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100005กองพัฒนาระบบราชการ 1 สำนักงาน ก.พ.ร. กรุงเทพฯDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100006กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและฯองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพฯDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100007กองกฎหมายและระเบียบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. กรุงเทพฯDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100008สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ.ร. กรุงเทพฯDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100009โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงาน ก.พ.ร. กรุงเทพฯDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100010กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรุงเทพฯDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100011กองพัฒนาระบบราชการ 2 สำนักงาน ก.พ.ร. กรุงเทพฯDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100012กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น สำนักงาน ก.พ.ร. กรุงเทพฯDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100013กองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. กรุงเทพฯDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100014กลุ่มหลักเกณฑ์และมาตรฐานการจัดส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. กรุงเทพฯDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102100015กลุ่มวิชาการ สำนักงาน ก.พ.ร. กรุงเทพฯDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102199997ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนDownload
01021สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0102199998ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรุงเทพฯDownload
01023องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน0102300000องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อกาDownload
01024สำนักงานส่งเสริมจัดประชุม0102400000สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กรุงเทพฯDownload
01025สำนักงานบริหารพัฒนาความรู้0102500000สนง.บริหารและพัฒนาองค์ความรู้Download
01027สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ0102700000สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01028สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)0102800000สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) กรุงเทพฯDownload
01029สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)0102900000สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯDownload
01031สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)0103100000สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เชียงใหม่Download
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200000สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200001กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200002กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200003สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200004กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200005กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200006กลุ่มการประชุม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200007กลุ่มบัตรส่งเสริม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200008กลุ่มกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200009ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200010กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200011กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สนง.คกก.ส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200012ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200013ศูนย์บริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200014ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS/กชต.) กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200015กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200016กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200017กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200018กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200019กองบริหารการลงทุน 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200020กองบริหารการลงทุน 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200021กองบริหารการลงทุน 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200022กองบริหารการลงทุน 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200023ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม่) กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200024ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (จังหวัดพิษณุโลก) กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200025ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (จังหวัดนครราชสีมา) กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200026ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น) กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200027ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200028ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (จังหวัดสงขลา) กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200029ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200030สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200031ประจำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200032สนง.เศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200033สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200034สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200035ประจำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200036สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200037ประจำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200038ประจำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200039ประจำการสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป ไต้หวัน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200040ประจำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200041ประจำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200042ประจำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200043ประจำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200044กองบริหารการลงทุน 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200045ศูนย์บุคลากรทักษะฝีมือสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200046สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงฮานอย กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103200047สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงจาการ์ตา กรุงเทพฯDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103299997ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนDownload
01032สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน0103299998ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯDownload
01033สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม0103300000สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรุงเทพฯDownload
01034ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์0103400000ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500000สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500001สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500002กองนโยบายและแผนแม่บท สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500003กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500004กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500005ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500006สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500007กองกฎหมาย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500008กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500009กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500010ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500011กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500012ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500013สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๑ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลำปางDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500014สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๒ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สระบุรีDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500015สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๓ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอนแก่นDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103500016สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๔ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สุราษฎร์ธานีDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103599997ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนDownload
01035สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ0103599998ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
01036สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)0103600000สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯDownload
01037สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)0103700000สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรุงเทพฯDownload
01038ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล0103800000ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กรุงเทพฯDownload
01038ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล0103899997ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนDownload
01038ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล0103899998ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กรุงเทพฯDownload
01039สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ0103900000สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กรุงเทพฯDownload
ปิดเมนู