80-กองทุน/เงินทุน

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบDownload
80001เงินทุนหมุนเวียนโรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี8000100000เงินทุนหมุนเวียนโรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีDownload
80002เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย8000200000เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมายDownload
80007เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ8000700000เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือDownload
80008เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ8000800000เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศDownload
80009เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร8000900000เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหารDownload
80010เงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ8001000000เงินทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศDownload
80011เงินทุนหมุนเวียนโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทหาร8001100000เงินทุนหมุนเวียนโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทหารDownload
80012เงินทุนหมุนเวียนศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ8001200000เงินทุนหมุนเวียนศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธDownload
80018กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา8001800000กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาDownload
80022กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา8002200000กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนDownload
80026เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู8002600000เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูDownload
80027กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร8002700000กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรDownload
80028กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน8002800000กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนDownload
80029เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน8002900000เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานDownload
80031เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ8003100000เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆDownload
80032เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย8003200000เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายDownload
80033เงินทุนหมุนเวียนยางพารา8003300000เงินทุนหมุนเวียนยางพาราDownload
80034เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม8003400000เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมDownload
80035เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช8003500000เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืชDownload
80036กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)8003600000กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)Download
80037กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม8003700000กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมDownload
80038กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร8003800000กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรDownload
80040เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ8004000000เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถDownload
80042เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง8004200000เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางDownload
80043เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง8004300000ส่วนบริหารเครื่องจักรกลDownload
80045เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต8004500000เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ตDownload
80046กองทุนสิ่งแวดล้อม8004600000กองทุนสิ่งแวดล้อมDownload
80049กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน8004900000กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานDownload
80052กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร8005200000กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรDownload
80056เงินทุนหมุนเวียนข่าวสารการพาณิชย์8005600000เงินทุนหมุนเวียนหนังสือข่าวสารการพาณิชย์Download
80057กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ8005700000กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศDownload
80060กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด8006000000กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดDownload
80061กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ8006100000กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศDownload
80062กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน8006200000กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านDownload
80063กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน8006300000กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานDownload
80064กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน8006400000กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานDownload
80065กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง8006500000กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างDownload
80066กองทุนประกันสังคม8006600000กองทุนประกันสังคมDownload
80067กองทุนเงินทดแทน8006700000กองทุนเงินทดแทนDownload
80068เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต8006800000เงินทุนหมุนเวียนการสังคีตDownload
80069กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม8006900000กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมDownload
80070กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด8007000000กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดDownload
80073เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด8007300000เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดDownload
80074กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ8007400000กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติDownload
80076กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย8007600000กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายDownload
80080เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน8008000000เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สินDownload
80083เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน8008300000เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนDownload
80085เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย8008500000เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยDownload
80086กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน8008600000กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนDownload
80087กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ8008700000กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศDownload
80088กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย8008800000กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยDownload
80093กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล8009300000กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลDownload
80095กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช8009500000กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชDownload
80100กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (ICL)8010000000กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (ICL)Download
80102กองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์8010200000กองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์Download
80104กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา8010400000กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาDownload
80106กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา8010600000กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาDownload
80107กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง8010700000กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองDownload
80108กองทุนสงเคราะห์8010800000กองทุนสงเคราะห์Download
80109กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ8010900000กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบDownload
80110กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย8011000000กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยDownload
80111สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ8011100000กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการDownload
80114กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้8011400000กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้Download
80115เงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร8011500000เงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหารDownload
80116กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว8011600000กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวDownload
80117กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน8011700000กองทุนแพทย์ฉุกเฉินDownload
80118กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์8011800000กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์Download
80119กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย8011900000กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยDownload
80120กองทุนประกันชีวิต8012000000กองทุนประกันชีวิตDownload
80121กองทุนประกันวินาศภัย8012100000กองทุนประกันวินาศภัยDownload
80122กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ8012200000กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการDownload
80123กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย8012300000กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยDownload
80124กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ8012400000กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพDownload
80125กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์8012500000กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์Download
80127กองทุนพัฒนาไฟฟ้า8012700000กองทุนพัฒนาไฟฟ้าDownload
80128กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา8012800000กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาDownload
80130กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน8013000000กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานDownload
80131กองทุนการออมแห่งชาติ8013100000กองทุนการออมแห่งชาติDownload
80134กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน8013400000กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินDownload
80138กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา8013800000กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาDownload
80139กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ8013900000กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุDownload
80141กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ8014100000กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติDownload
80142กองทุนผู้สูงอายุ8014200000กองทุนผู้สูงอายุDownload
80142กองทุนผู้สูงอายุ8014200001กองทุนผู้สูงอายุสำหรับภาษีสรรพสามิตและสุรายาสูบDownload
80142กองทุนผู้สูงอายุ8014200002เงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยDownload
80143เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ์8014300000เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ์Download
80144กองทุนคุ้มครองเด็ก8014400000กองทุนคุ้มครองเด็กDownload
80145กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม8014500000กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมDownload
80146กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ8014600000กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพDownload
80148กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ8014800000กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติDownload
80149กองทุนจัดรูปที่ดิน8014900000กองทุนจัดรูปที่ดินDownload
80150กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์8015000000กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์Download
80151กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ8015100000กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะDownload
80152กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ8015200000กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศDownload
80153กองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา8015300000กองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภาDownload
80155กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี8015500000กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีDownload
80156กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ8015600000กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจDownload
80158เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา8015800000เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาDownload
80158เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา8015800001ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์Download
80158เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา8015800002ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินDownload
80159กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม8015900000กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมDownload
80160กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม8016000000กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมDownload
80161กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย8016100000กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายDownload
80162กองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์8016200000กองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์Download
80163กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ8016300000กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐDownload
80164กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร8016400000กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรDownload
80165กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว8016500000กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวDownload
80166กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา8016600000กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาDownload
80167กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก8016700000กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากDownload
80167กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก8016700001บัตรสวัสดิการแห่งรัฐDownload
80168กองทุนเพื่อพัฒนานักการเมือง8016800000กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองDownload
80169กองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน8016900000กองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินDownload
80170เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน8017000000เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานDownload
80171กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน8017100000กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนDownload
80172กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก8017200000กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกDownload
80173กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม8017300000กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมDownload
80174กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง8017400000กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงDownload
80175กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจิตแห่งชาติ8017500000กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติDownload
80176กองทุนป้องกัน ปราบปราม เเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด8017600000กองทุนป้องกัน ปราบปราม เเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดDownload
80178กองทุนป้องกัน ปราบปราม เเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด8017800000กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาDownload
80601กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ8060100000กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติDownload
80602กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร8060200000กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรDownload
80603กองทุนการออมแห่งชาติ8060300000กองทุนการออมแห่งชาติDownload
80604กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่8060400000กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่Download
80606กองทุนยุติธรรม8060600000กองทุนยุติธรรมDownload
80607กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา8060700000กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาDownload
80608กองทุนอ้อยเเละน้ำตาลทราย8060800000กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายDownload
ปิดเมนู