27-หน่วยงานของรัฐสภา

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบDownload
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700100000สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาDownload
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700100001วุฒิสภาDownload
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700100002กลุ่มงานที่ปรึกษาDownload
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700100003กลุ่มงานตรวจสอบภายในDownload
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700100004กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหารDownload
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700100005สำนักประธานวุฒิสภาDownload
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700100006สำนักประชาสัมพันธ์Download
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700100007สำนักวิชาการDownload
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700100008สำนักการคลังและงบประมาณDownload
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700100009สำนักกฎหมายDownload
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700100010สำนักการพิมพ์Download
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700100011สำนักการประชุมDownload
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700100012สำนักกำกับและตรวจสอบDownload
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700100013สำนักรายงานการประชุมและชวเลขDownload
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700100014สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารDownload
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700100015สำนักการต่างประเทศDownload
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700100016สำนักภาษาต่างประเทศDownload
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700100017สำนักกรรมาธิการ 1Download
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700100018สำนักกรรมาธิการ 2Download
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700100019สำนักกรรมาธิการ 3Download
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700100020สำนักบริหารกลางDownload
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700100021สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลDownload
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700100022สำนักนโยบายและแผนDownload
27001สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา2700199998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200000สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200001สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200002สำนักงานเลขานุการ ก.ร.Download
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200003สำนักบริหารงานกลางDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200004สำนักพัฒนาบุคลากรDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200005สำนักการคลังและงบประมาณDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200006สำนักรักษาความปลอดภัยDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200007สำนักประชาสัมพันธ์Download
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200008สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200009สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200010สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200011สำนักภาษาต่างประเทศDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200012สำนักวิชาการDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200013สำนักสารสนเทศDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200014สำนักการพิมพ์Download
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200015สำนักการประชุมDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200016สำนักกฎหมายDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200017สำนักรายงานการประชุมและชวเลขDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200018สำนักกรรมาธิการ 1Download
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200019สำนักกรรมาธิการ 2Download
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200020สำนักกรรมาธิการ 3Download
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200021กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200022กลุ่มงานนโยบายและแผนDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200023กลุ่มงานตรวจสอบภายในDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200024กลุ่มตรวจราชการDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200025กลุ่มงานที่ปรึกษาDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200026ค่าใช้จ่ายทางการเมืองDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200027สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200028กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200029กลุ่มงานประธานรัฐสภาDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200030สำนักงบประมาณของรัฐสภาDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200031สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภาDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700200032โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบDownload
27002สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2700299998ค่าใช้จ่ายส่วนกลางDownload
27003สถาบันพระปกเกล้า2700300000สถาบันพระปกเกล้าDownload
27003สถาบันพระปกเกล้า2700300001สำนักงานสภาพัฒนาการเมืองDownload
ปิดเมนู