20-กระทรวงศึกษาธิการ

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบDownload
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200000สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200001กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200002กลุ่มตรวจสอบภายใน ศธ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200003หน่วยตรวจสอบภายใน สป. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200004สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200005ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200006สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200007สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สป.ศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200008สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200009สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200010สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200011สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.ศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200012สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200013สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิษณุโลก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200014สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลพบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200015สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปทุมธานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200016สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชลบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200017สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ราชบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200018สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อุดรธานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200019สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นครราชสีมา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200020สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อุบลราชธานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200021สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภูเก็ต
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200022สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200023สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยะลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200024สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สป.ศึกษาธิการ นครปฐม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200025สนง.คกก.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สป.ศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200026สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงาน ก.ค.ศ. กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200027กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200028กองมาตรฐานตำแหน่งที่1
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200029กองมาตรฐานตำแหน่งที่2
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200030กองวิชาการบริหารงานบุคคล
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200031กองวินัยและนิติกร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200032สำนักงานกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200033หน่วยตรวจสอบภายในก.ค.ศ.
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200034สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200035สำนักอำนวยการ สช. กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200036สำนักส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200037สำนักวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเอกชน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200038สำนักสนับสนุนการศึกษาเอกชน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200039สำนักประสานเขตพื้นที่และทะเบียนกลาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200040สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200041หน่วยตรวจสอบภายใน กศน. กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200042กลุ่มงานเลขานุการกรม กศน. กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200043กลุ่มงานคลัง กศน. กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200044กลุ่มการเจ้าหน้าที่ กศน. กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200045กลุ่มแผนงาน กศน. กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200046กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน กศน. กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200047กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ กศน. กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200048หน่วยศึกษานิเทศก์ กศน. กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200049ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200050ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) กศน. กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200051ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กศน. กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200052ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กศน. กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200053ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (รังสิต) กศน. กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200054สถาบันส่งเสริมและพัฒนาวัตกรรมการเรียนรู้ สป.กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200055สถาบันทางไกล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200056สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200057ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200058ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200059ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200060ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200061ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200062ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200063ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200064ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200065ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200066ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200067ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200068ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200100สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง ราชบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200101สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200102ศูนย์ กศน.เมืองนนทบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200103ศูนย์ กศน.ปากเกร็ด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200104ศูนย์ กศน.บางใหญ่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200105ศูนย์ กศน.บางบัวทอง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200106ศูนย์ กศน.ไทรน้อย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200107ศูนย์ กศน.บางกรวย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200108สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200109ศูนย์ กศน.เมืองนครปฐม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200110ศูนย์ กศน.นครชัยศรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200111ศูนย์ กศน.สามพราน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200112ศูนย์ กศน.พุทธมณฑล
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200113ศูนย์ กศน.ดอนตูม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200114ศูนย์ กศน.กำแพงแสน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200115ศูนย์ กศน.บางเลน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200116สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200117ศูนย์ กศน.เมืองสมุทรสาคร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200118ศูนย์ กศน.บ้านแพ้ว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200119ศูนย์ กศน.กระทุ่มแบน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200120สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสงคราม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200121ศูนย์ กศน.เมืองสมุทรสงคราม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200122ศูนย์ กศน.บางคนที
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200123ศูนย์ กศน.อัมพวา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200124ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200125สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200126ศูนย์ กศน.เมืองราชบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200127ศูนย์ กศน.จอมบึง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200128ศูนย์ กศน.ดำเนินสะดวก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200129ศูนย์ กศน.ปากท่อ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200130ศูนย์ กศน.บ้านโปรง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200131ศูนย์ กศน.สวนผึ้ง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200132ศูนย์ กศน.โพธาราม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200133ศูนย์ กศน.บางแพ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200134ศูนย์ กศน.วัดเพลง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200135สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200136ศูนย์ กศน.เมืองกาญจนบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200137ศูนย์ กศน.ท่าม่วง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200138ศูนย์ กศน.ท่ามะกา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200139ศูนย์ กศน.พนมทวน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200140ศูนย์ กศน.ด่านมะขามเตี้ย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200141ศูนย์ กศน.เลาขวัญ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200142ศูนย์ กศน.ศรีสวัสดิ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200143ศูนย์ กศน.บ่อพลอย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200144ศูนย์ กศน.หนองปรือ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200145ศูนย์ กศน.สังขละบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200146ศูนย์ กศน.ไทรโยค
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200147ศูนย์ กศน.ทองผาภูมิ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200148ศูนย์ กศน.ห้วยกระเจา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200149สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200150ศูนย์ กศน.เมืองเพชรบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200151ศูนย์ กศน.แก่งกระจาน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200152ศูนย์ กศน.เขาย้อย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200153ศูนย์ กศน.ชะอำ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200154ศูนย์ กศน.ท่ายาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200155ศูนย์ กศน.บ้านลาด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200156ศูนย์ กศน.บ้านแหลม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200157ศูนย์ กศน.หนองหญ้าปล้อง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200158สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200159ศูนย์ กศน.เมืองประจวบคีรีขันธ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200160ศูนย์ กศน.หัวหิน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200161ศูนย์ กศน.กุยบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200162ศูนย์ กศน.ทับสะแก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200163ศูนย์ กศน.บางสะพาน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200164ศูนย์ กศน.ปราณบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200165ศูนย์ กศน.สามร้อยยอด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200166ศูนย์ กศน.บางสะพานน้อย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200167ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200168อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ สำนักบริหารงาน กศน. ประจวบฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200169ศูนย์ฝึกวิชาชีพ กาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ" กศน.
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200170สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200171ศูนย์ กศน.เมืองลพบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200172ศูนย์ กศน.ท่าวุ้ง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200173ศูนย์ กศน.ชัยบาดาล
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200174ศูนย์ กศน.บ้านหมี่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200175ศูนย์ กศน.พัฒนานิคม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200176ศูนย์ กศน.หนองม่วง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200177ศูนย์ กศน.ท่าหลวง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200178ศูนย์ กศน.สระโบสถ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200179ศูนย์ กศน.ลำสนธิ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200180ศูนย์ กศน.โคกเจริญ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200181ศูนย์ กศน.โคกสำโรง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200182สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200183ศูนย์ กศน.เมืองชัยนาท
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200184ศูนย์ กศน.สรรคบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200185ศูนย์ กศน.สรรพยา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200186ศูนย์ กศน.หันคา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200187ศูนย์ กศน.วัดสิงห์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200188ศูนย์ กศน.มโนรมย์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200189ศูนย์ กศน.หนองมะโมง (ศบก)
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200190สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200191ศูนย์ กศน.เมืองสิงห์บุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200192ศูนย์ กศน.พรหมบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200193ศูนย์ กศน.ท่าช้าง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200194ศูนย์ กศน.ค่ายบางระจัน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200195ศูนย์ กศน.บางระจัน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200196ศูนย์ กศน.อินทร์บุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200197สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200198ศูนย์ กศน.เมืองอุทัยธานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200199ศูนย์ กศน.ทัพทัน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200200ศูนย์ กศน.หนองขาหย่าง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200201ศูนย์ กศน.หนองฉาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200202ศูนย์ กศน.ลานสัก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200203ศูนย์ กศน.ห้วยคต
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200204ศูนย์ กศน.สว่างอารมณ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200205ศูนย์ กศน.บ้านไร่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200206สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200207ศูนย์ กศน.เมืองอ่างทอง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200208ศูนย์ กศน.ไชโย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200209ศูนย์ กศน.ป่าโมก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200210ศูนย์ กศน.โพธิ์ทอง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200211ศูนย์ กศน.วิเศษชัยชาญ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200212ศูนย์ กศน.สามโก้
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200213ศูนย์ กศน.แสวงหา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200214สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200215ศูนย์ กศน.พระนครศรีอยุธยา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200216ศูนย์ กศน.ท่าเรือ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200217ศูนย์ กศน.นครหลวง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200218ศูนย์ กศน.บางซ้าย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200219ศูนย์ กศน.บางไทร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200220ศูนย์ กศน.บางบาล
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200221ศูนย์ กศน.บางปะหัน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200222ศูนย์ กศน.บางปะอิน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200223ศูนย์ กศน.บ้านแพรก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200224ศูนย์ กศน.ผักไห่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200225ศูนย์ กศน.ภาชี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200226ศูนย์ กศน.มหาราช
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200227ศูนย์ กศน.ลาดบัวหลวง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200228ศูนย์ กศน.วังน้อย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200229ศูนย์ กศน.เสนา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200230ศูนย์ กศน.อุทัย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200231สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200232ศูนย์ กศน.เมืองสุพรรณบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200233ศูนย์ กศน.ดอนเจดีย์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200234ศูนย์ กศน.ด่านช้าง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200235ศูนย์ กศน.เดิมบางนางบวช
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200236ศูนย์ กศน.บางปลาม้า
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200237ศูนย์ กศน.ศรีประจันต์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200238ศูนย์ กศน.สองพี่น้อง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200239ศูนย์ กศน.สามชุก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200240ศูนย์ กศน.หนองหญ้าไซ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200241ศูนย์ กศน.อู่ทอง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200242สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200243ศูนย์ กศน.เมืองปทุมธานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200244ศูนย์ กศน.สามโคก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200245ศูนย์ กศน.ลาดหลุมแก้ว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200246ศูนย์ กศน.คลองหลวง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200247ศูนย์ กศน.ธัญบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200248ศูนย์ กศน.หนองเสือ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200249ศูนย์ กศน.ลำลูกกา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200250สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200251ศูนย์ กศน.เมืองสระบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200252ศูนย์ กศน.เสาไห้
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200253ศูนย์ กศน.เฉลิมพระเกียรติ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200254ศูนย์ กศน.พระพุทธบาท
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200255ศูนย์ กศน.หนองแซง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200256ศูนย์ กศน.หนองแค
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200257ศูนย์ กศน.มวกเหล็ก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200258ศูนย์ กศน.บ้านหมอ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200259ศูนย์ กศน.แก่งคอย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200260ศูนย์ กศน.วังม่วง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200261ศูนย์ กศน.หนองโดน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200262ศูนย์ กศน.ดอนพุด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200263ศูนย์ กศน.วิหารแดง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200264ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200265สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก ระยอง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200266สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200267ศูนย์ กศน.เมืองเฉะเชิงเทรา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200268ศูนย์ กศน.สนามชัยเขต
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200269ศูนย์ กศน.แปลงยาว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200270ศูนย์ กศน.พนมสารคาม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200271ศูนย์ กศน.บางปะกง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200272ศูนย์ กศน.บ้านโพธิ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200273ศูนย์ กศน.ท่าตะเกียบ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200274ศูนย์ กศน.บางน้ำเปรี้ยว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200275ศูนย์ กศน.บางคล้า
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200276ศูนย์ กศน.ราชสาส์น
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200277ศูนย์ กศน.คลองเขื่อน (ศบก.)
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200278สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200279ศูนย์ กศน.เมืองระยอง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200280ศูนย์ กศน.แกลง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200281ศูนย์ กศน.บ้านค่าย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200282ศูนย์ กศน.บ้านฉาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200283ศูนย์ กศน.ปลวกแดง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200284ศูนย์ กศน.วังจันทร์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200285ศูนย์ กศน.เขาชะเมา (ศบก.)
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200286ศูนย์ กศน.นิคมพัฒนา (ศบก.)
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200287สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200288ศูนย์ กศน.เมืองชลบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200289ศูนย์ กศน.พนัสนิคม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200290ศูนย์ กศน.พานทอง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200291ศูนย์ กศน.บ้านบึง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200292ศูนย์ กศน.ศรีราชา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200293ศูนย์ กศน.บ่อทอง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200294ศูนย์ กศน.บางละมุง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200295ศูนย์ กศน.สัตหีบ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200296ศูนย์ กศน.หนองใหญ่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200297ศูนย์ กศน.เกาะสีชัง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200298สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200299ศูนย์ กศน.เมืองสมุทรปราการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200300ศูนย์ กศน.พระประแดง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200301ศูนย์ กศน.พระสมุทรเจดีย์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200302ศูนย์ กศน.บางพลี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200303ศูนย์ กศน.บางบ่อ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200304ศูนย์ กศน.กิ่งอ.บางเสาธง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200305ศูนย์ยฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารย์ ชลบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200306สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200307ศูนย์ กศน.เมืองจันทบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200308ศูนย์ กศน.แก่งหางแมว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200309ศูนย์ กศน.ขลุง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200310ศูนย์ กศน.กิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200311ศูนย์ กศน.ท่าใหม่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200312ศูนย์ กศน.นายายอาม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200313ศูนย์ กศน.โป่งน้ำร้อน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200314ศูนย์ กศน.มะขาม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200315ศูนย์ กศน.สอยดาว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200316ศูนย์ กศน.แหลงสิงห์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200317สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200318ศูนย์ กศน.เมืองนครนายก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200319ศูนย์ กศน.บ้านนา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200320ศูนย์ กศน.ปากพลี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200321ศูนย์ กศน.องครักษ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200322สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200323ศูนย์ กศน.เมืองปราจีนบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200324ศูนย์ กศน.กบินทร์บุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200325ศูนย์ กศน.บ้านสร้าง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200326ศูนย์ กศน.ประจันตคาม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200327ศูนย์ กศน.ศรีมหาโพธิ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200328ศูนย์ กศน.ศรีมโหสถ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200329ศูนย์ กศน.นาดี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200330สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200331ศูนย์ กศน.เมืองสระแก้ว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200332ศูนย์ กศน.เขาฉกรรจ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200333ศูนย์ กศน.คลองหาด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200334ศูนย์ กศน.วัฒนานคร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200335ศูนย์ กศน.วังน้ำเย็น
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200336ศูนย์ กศน.กิ่งอำเภอโคกสูง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200337ศูนย์ กศน.อรัญประเทศ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200338ศูนย์ กศน.ตาพระยา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200339สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200340ศูนย์ กศน.เมืองตราด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200341ศูนย์ กศน.เขาสมิง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200342ศูนย์ กศน.แหลมงอบ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200343ศูนย์ กศน.บ่อไร่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200344ศูนย์ กศน.คลองใหญ่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200345ศูนย์ กศน.กิ่ง อ.เกาะช้าง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200346ศูนย์ กศน.กิ่ง อ.เกาะกูด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200347ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200348ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200349สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ สงขลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200350สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200351ศูนย์ กศน.เมืองนครศรีธรรมราช
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200352ศูนย์ กศน.ขนอม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200353ศูนย์ กศน.ฉวาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200354ศูนย์ กศน.ชะอวด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200355ศูนย์ กศน.เชียรใหญ่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200356ศูนย์ กศน.ท่าศาลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200357ศูนย์ กศน.ทุ่งใหญ่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200358ศูนย์ กศน.ทุ่งสง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200359ศูนย์ กศน.ปากพนัง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200360ศูนย์ กศน.นาบอน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200361ศูนย์ กศน.พรหมคีรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200362ศูนย์ กศน.พิปูน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200363ศูนย์ กศน.จุฬาภรณ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200364ศูนย์ กศน.ลานสกา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200365ศูนย์ กศน.สิชล
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200366ศูนย์ กศน.หัวไทร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200367ศูนย์ กศน.บางขัน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200368ศูนย์ กศน.เฉลิมพระเกียรติ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200369ศูนย์ กศน.ถ้ำพรรณรา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200370ศูนย์ กศน.พระพรหม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200371ศูนย์ กศน.นบพิตำ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200372ศูนย์ กศน.ช้างกลาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200373ศูนย์ กศน.ร่อนพิบูลย์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200374สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200375ศูนย์ กศน.เมืองชุมพร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200376ศูนย์ กศน.ท่าแชะ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200377ศูนย์ กศน.ปะทิว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200378ศูนย์ กศน.สวี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200379ศูนย์ กศน.ทุ่งตะโก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200380ศูนย์ กศน.พะโต๊ะ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200381ศูนย์ กศน.หลังสวน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200382ศูนย์ กศน.ละแม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200383สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200384ศูนย์ กศน.เมืองสุราษฎร์ธานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200385ศูนย์ กศน.กาญจนดิษฐ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200386ศูนย์ กศน.พุนพิน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200387ศูนย์ กศน.ไชยา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200388ศูนย์ กศน.ท่าฉาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200389ศูนย์ กศน.บ้านนาสาร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200390ศูนย์ กศน.ดอนสัก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200391ศูนย์ กศน.ท่าชนะ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200392ศูนย์ กศน.บ้านนาเดิม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200393ศูนย์ กศน.เวียงสระ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200394ศูนย์ กศน.พระแสง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200395ศูนย์ กศน.เกาะสมุย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200396ศูนย์ กศน.บ้านตาขุน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200397ศูนย์ กศน.เคียนชา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200398ศูนย์ กศน.พนม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200399ศูนย์ กศน.วิภาวดี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200400ศูนย์ กศน.ชัยบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200401ศูนย์ กศน.คีรีรัฐนิคม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200402ศูนย์ กศน.เกาะพงัน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200403สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200404ศูนย์ กศน.เมืองพัทลุง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200405ศูนย์ กศน.ควนขนุน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200406ศูนย์ กศน.ศรีบรรพต
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200407ศูนย์ กศน.ป่าพะยอม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200408ศูนย์ กศน.กงหรา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200409ศูนย์ กศน.เขาชัยสน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200410ศูนย์ กศน.ตะโหนด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200411ศูนย์ กศน.ป่าบอน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200412ศูนย์ กศน.ปากพะยูน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200413ศูนย์ กศน.บางแก้ว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200414ศูนย์ กศน.กิ่ง อ.ศรีนครินทร์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200415สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200416ศูนย์ กศน.เมืองสงขลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200417ศูนย์ กศน.กระแสสินธุ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200418ศูนย์ กศน.คลองหอยโข่ง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200419ศูนย์ กศน.ควนเนียง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200420ศูนย์ กศน.จะนะ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200421ศูนย์ กศน.เทพา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200422ศูนย์ กศน.นาทวี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200423ศูนย์ กศน.นาหม่อม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200424ศูนย์ กศน.บางกล่ำ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200425ศูนย์ กศน.ระโนด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200426ศูนย์ กศน.รัตภูมิ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200427ศูนย์ กศน.สทิงพระ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200428ศูนย์ กศน.สะเดา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200429ศูนย์ กศน.สะบ้าย้อย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200430ศูนย์ กศน.สิงหนคร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200431ศูนย์ กศน.หาดใหญ่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200432ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200433ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200434สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200435ศูนย์ กศน.เมืองสตูล
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200436ศูนย์ กศน.ควนกาหลง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200437ศูนย์ กศน.ควนโดน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200438ศูนย์ กศน.ทุ่งหว้า
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200439ศูนย์ กศน.ท่าแพ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200440ศูนย์ กศน.ละงู
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200441ศูนย์ กศน.กิ่ง อ.มะนัง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200442สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200443ศูนย์ กศน.เมืองยะลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200444ศูนย์ กศน.ยะหา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200445ศูนย์ กศน.รามัน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200446ศูนย์ กศน.บันนังสตา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200447ศูนย์ กศน.ธารโต
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200448ศูนย์ กศน.เบตง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200449ศูนย์ กศน.กาบัง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200450ศูนย์ กศน.กิ่งกรงปินัง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200451สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200452สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200453ศูนย์ กศน.เมืองปัตตานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200454ศูนย์ กศน.กะพ้อ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200455ศูนย์ กศน.โคกโพธิ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200456ศูนย์ กศน.ปะนาเระ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200457ศูนย์ กศน.ทุ่งยางแดง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200458ศูนย์ กศน.มายอ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200459ศูนย์ กศน.หนองจิก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200460ศูนย์ กศน.ไม่แก่น
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200461ศูนย์ กศน.ยะรัง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200462ศูนย์ กศน.ยะหริ่ง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200463ศูนย์ กศน.สายบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200464ศูนย์ กศน.แม่ลาน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200465ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200466ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200467สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200468ศูนย์ กศน.เมืองตรัง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200469ศูนย์ กศน.ห้วยยอด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200470ศูนย์ กศน.กันตัง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200471ศูนย์ กศน.ปะเหลียน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200472ศูนย์ กศน.ย่านตาขาว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200473ศูนย์ กศน.สิเกา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200474ศูนย์ กศน.วังวิเศษ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200475ศูนย์ กศน.นาโยง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200476ศูนย์ กศน.รัษฏา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200477ศูนย์ กศน.กิ่ง อ.หาดสำราญ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200478สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200479ศูนย์ กศน.เมืองกระบี่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200480ศูนย์ กศน.อ่าวลึก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200481ศูนย์ กศน.คลองท่อม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200482ศูนย์ กศน.เหนือคลอง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200483ศูนย์ กศน.ปลายพระยา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200484ศูนย์ กศน.เกาะลันตา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200485ศูนย์ กศน.เขาพนม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200486ศูนย์ กศน.ลำทับ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200487สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200488ศูนย์ กศน.เมืองพังงา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200489ศูนย์ กศน.กะปง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200490ศูนย์ กศน.เกาะยาว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200491ศูนย์ กศน.คุระบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200492ศูนย์ กศน.ตะกั่วทุ่ง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200493ศูนย์ กศน.ตะกั่วป่า
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200494ศูนย์ กศน.ทับปุด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200495ศูนย์ กศน.ท้ายเหมือง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200496สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนอง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200497ศูนย์ กศน. เมืองระนอง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200498ศูนย์ กศน. กระบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200499ศูนย์ กศน. ละอุ่น
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200500ศูนย์ กศน. กะเปอร์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200501ศูนย์ กศน. กิ่ง อ.สุขสำราญ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200502สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200503ศูนย์ กศน.เมืองภูเก็ต
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200504ศูนย์ กศน.กะทู้
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200505ศูนย์ กศน.ถลาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200506ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200507สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ ลำปาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200508สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200509ศูนย์ กศน.เมืองพะเยา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200510ศูนย์ กศน.เชียงคำ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200511ศูนย์ กศน.แม่ใจ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200512ศูนย์ กศน.ดอกคำใต้
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200513ศูนย์ กศน.จุน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200514ศูนย์ กศน.เชียงม่วน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200515ศูนย์ กศน.ปง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200516ศูนย์ กศน.ภูซาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200517สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200518ศูนย์ กศน.เมืองเชียงราย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200519ศูนย์ กศน.กิ่ง อ.ดอยหลวง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200520ศูนย์ กศน.แม่สรวย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200521ศูนย์ กศน.พาน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200522ศูนย์ กศน.แม่จัน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200523ศูนย์ กศน.เชียงของ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200524ศูนย์ กศน.เวียงป่าเป้า
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200525ศูนย์ กศน.แม่สาย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200526ศูนย์ กศน.เชียงแสน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200527ศูนย์ กศน.เวียงแก่น
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200528ศูนย์ กศน.แม่ฟ้าหลวง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200529ศูนย์ กศน.พญาเม็งราย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200530ศูนย์ กศน.ป่าแดง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200531ศูนย์ กศน.กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200532ศูนย์ กศน.ขุนตาล
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200533ศูนย์ กศน.เทิง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200534ศูนย์ กศน.เวียงชัย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200535ศูนย์ กศน.แม่ลาว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200536สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200537ศูนย์ กศน.เมืองแพร่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200538ศูนย์ กศน.เด่นชัย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200539ศูนย์ กศน.ร้องกวาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200540ศูนย์ กศน.วังชิ้น
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200541ศูนย์ กศน.
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200542ศูนย์ กศน.ลอง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200543ศูนย์ กศน.สอง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200544ศูนย์ กศน.หนองม่วงไข่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200545สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200546ศูนย์ กศน.เมืองน่าน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200547ศูนย์ กศน.เวียงสา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200548ศูนย์ กศน.นาน้อย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200549ศูนย์ กศน.ปัว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200550ศูนย์ กศน.ทุ่งช้าง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200551ศูนย์ กศน.เชียงกลาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200552ศูนย์ กศน.บ้านหลวง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200553ศูนย์ กศน.แม่จริม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200554ศูนย์ กศน.ท่าวังผา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200555ศูนย์ กศน.บ่อเกลือ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200556ศูนย์ กศน.สันติสุข
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200557ศูนย์ กศน.นาหมื่น
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200558ศูนย์ กศน.สองแคว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200559ศูนย์ กศน.เฉลิมพระเกียรติ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200560ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200561สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200562ศูนย์ กศน. เมืองเชียงใหม่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200563ศูนย์ กศน. ดอยสะเก็ด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200564ศูนย์ กศน. แม่แตง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200565ศูนย์ กศน. สารภี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200566ศูนย์ กศน. หางดง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200567ศูนย์ กศน. กิ่ง อ.ดอยหล่อ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200568ศูนย์ กศน. เชียงดาว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200569ศูนย์ กศน. ไชยปราการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200570ศูนย์ กศน.ฝาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200571ศูนย์ กศน. กิ่ง อ.แม่ออน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200572ศูนย์ กศน. สันป่าตอง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200573ศูนย์ กศน. สันทราย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200574ศูนย์ กศน. ฮอด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200575ศูนย์ กศน. พร้าว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200576ศูนย์ กศน. อมก๋อย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200577ศูนย์ กศน. จอมทอง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200578ศูนย์ กศน.แม่วาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200579ศูนย์ กศน. แม่ริม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200580ศูนย์ กศน. แม่อาย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200581ศูนย์ กศน. แม่แจ่ม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200582ศูนย์ กศน. ดอยเต่า
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200583ศูนย์ กศน. เวียงแหง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200584ศูนย์ กศน. สันกำแพง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200585ศูนย์ กศน. สะเมิง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200586สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200587ศูนย์ กศน.เมืองแม่ฮ่องสอน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200588ศูนย์ กศน.ขุนยวม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200589ศูนย์ กศน.แม่ลาน้อย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200590ศูนย์ กศน.แม่สะเรียง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200591ศูนย์ กศน.สบเมย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200592ศูนย์ กศน.ปาย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200593ศูนย์ กศน.ปางมะผ้า
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200594สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200595ศูนย์ กศน.เมืองลำพูน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200596ศูนย์ กศน.ทุ่งหัวช้าง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200597ศูนย์ กศน.บ้านธิ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200598ศูนย์ กศน.บ้านโฮ่ง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200599ศูนย์ กศน.ป่าซาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200600ศูนย์ กศน.แม่ทา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200601ศูนย์ กศน.ลี้
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200602ศูนย์ กศน.เวียงหนองล่อง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200603สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200604ศูนย์ กศน. เมืองลำปาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200605ศูนย์ กศน.เกาะคา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200606ศูนย์ กศน.วังเหนือ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200607ศูนย์ กศน.แม่ทะ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200608ศูนย์ กศน.เถิน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200609ศูนย์ กศน.สบปราบ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200610ศูนย์ กศน.แม่พริก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200611ศูนย์ กศน.ห้างฉัตร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200612ศูนย์ กศน.งาว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200613ศูนย์ กศน.แจ้ห่ม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200614ศูนย์ กศน.เสริมงาม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200615ศูนย์ กศน.แม่เมาะ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200616ศูนย์ กศน.เมืองปาน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200617ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200618สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200619ศูนย์ กศน.เมืองตาก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200620ศูนย์ กศน.บ้านตาก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200621ศูนย์ กศน.สามเงา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200622ศูนย์ กศน.ท่าสองยาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200623ศูนย์ กศน.แม่ระมาด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200624ศูนย์ กศน.แม่สอด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200625ศูนย์ กศน.พบพระ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200626ศูนย์ กศน.อุ้มผาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200627ศูนย์ กศน.วังเจ้า
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200628สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200629ศูนย์ กศน.เมืองกำแพงเพชร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200630ศูนย์ กศน.พรานกระต่าย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200631ศูนย์ กศน.ไทรงาม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200632ศูนย์ กศน.ลานกระบือ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200633ศูนย์ กศน.ขาณุวรลักษบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200634ศูนย์ กศน.ปางศิลาทอง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200635ศูนย์ กศน.ทรายทองวัฒนา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200636ศูนย์ กศน.คลองขลุง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200637ศูนย์ กศน.คลองลาน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200638ศูนย์ กศน.บึงสามัคคี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200639ศูนย์ กศน.โกสัมพีนคร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200640สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200641ศูนย์ กศน.เมืองสุโขทัย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200642ศูนย์ กศน.กงไกรลาศ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200643ศูนย์ กศน.คีรีมาศ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200644ศูนย์ กศน.ทุ่งเสลี่ยม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200645ศูนย์ กศน.บ้านด่านลานหอย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200646ศูนย์ กศน.ศรีนคร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200647ศูนย์ กศน.ศรีสัชนาลัย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200648ศูนย์ กศน.ศรีสำโรง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200649ศูนย์ กศน. สวรรคโลก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200650สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200651ศูนย์ กศน.เมืองอุตรดิตถ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200652ศูนย์ กศน.ลับแล
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200653ศูนย์ กศน.พิชัย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200654ศูนย์ กศน.ท่าปลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200655ศูนย์ กศน.ตรอน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200656ศูนย์ กศน.ทองแสนขัน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200657ศูนย์ กศน.น้ำปาด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200658ศูนย์ กศน.ฟากท่า
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200659ศูนย์ กศน.บ้านโคก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200660ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200661สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200662ศูนย์ กศน.เมืองนครสวรรค์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200663ศูนย์ กศน.พยุหะคีรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200664ศูนย์ กศน.ลาดยาว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200665ศูนย์ กศน.บรรพตพิสัย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200666ศูนย์ กศน.ชุมแสง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200667ศูนย์ กศน.ท่าตะโก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200668ศูนย์ กศน.ตาคลี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200669ศูนย์ กศน.หนองบัว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200670ศูนย์ กศน.แม่วงก์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200671ศูนย์ กศน.โกรกพระ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200672ศูนย์ กศน.ไพศาลี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200673ศูนย์ กศน.ตากฟ้า
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200674ศูนย์ กศน.เก้าเลี้ยว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200675ศูนย์ กศน.กิ่ง อ.แม่เปิน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200676สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200677ศูนย์ กศน.เมืองพิจิตร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200678ศูนย์ กศน.ตะพานหิน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200679ศูนย์ กศน.บางมูลนาก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200680ศูนย์ กศน.โพทะเล
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200681ศูนย์ กศน.สามง่าม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200682ศูนย์ กศน.โพธิ์ประทับช้าง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200683ศูนย์ กศน.วังทรายพูน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200684ศูนย์ กศน.ทับคล้อ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200685ศูนย์ กศน.กิ่ง อ.สากเหล็ก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200686ศูนย์ กศน.กิ่ง อ.ดงเจริญ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200687ศูนย์ กศน.กิ่ง อ.บึงนาราง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200688สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200689ศูนย์ กศน.เมืองพิษณุโลก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200690ศูนย์ กศน.วังทอง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200691ศูนย์ กศน.วัดโบสถ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200692ศูนย์ กศน.พรหมพิราม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200693ศูนย์ กศน.บางระกำ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200694ศูนย์ กศน.ชาติตระการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200695ศูนย์ กศน.เนินมะปราง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200696ศูนย์ กศน.นครไทย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200697ศูนย์ กศน.บางกระทุ่ง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200698สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200699ศูนย์ กศน.เมืองเพชรบรูณ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200700ศูนย์ กศน.หล่มสัก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200701ศูนย์ กศน.หล่มเก่า
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200702ศูนย์ กศน.เขาค้อ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200703ศูนย์ กศน.น้ำหนาว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200704ศูนย์ กศน.ชนแดน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200705ศูนย์ กศน.วังโป่ง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200706ศูนย์ กศน.หนองไผ่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200707ศูนย์ กศน.บึงสามพัน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200708ศูนย์ กศน.วิเชียรบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200709ศูนย์ กศน.ศรีเทพ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200710ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200711สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200712สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200713ศูนย์ กศน.เมืองสุรินทร์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200714ศูนย์ กศน.กาบเชิง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200715ศูนย์ กศน.กิ่ง อ.เขวาสินรินทร์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200716ศูนย์ กศน.จอมพระ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200717ศูนย์ กศน.ชุมพลบรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200718ศูนย์ กศน.ท่าตูม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200719ศูนย์ กศน.บัวเชด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200720ศูนย์ กศน.ปราสาท
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200721ศูนย์ กศน.กิ่ง อ.พนมดงรัก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200722ศูนย์ กศน.รัตนบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200723ศูนย์ กศน.ลำดวน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200724ศูนย์ กศน.กิ่ง อ.ศรีณรงค์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200725ศูนย์ กศน.ศรีขรภูมิ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200726ศูนย์ กศน.สนม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200727ศูนย์ กศน.สังขะ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200728ศูนย์ กศน.สำโรงทาบ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200729สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200730ศูนย์ กศน.เมืองศรีสะเกษ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200731ศูนย์ กศน.น้ำเกลี้ยง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200732ศูนย์ กศน.กันทรารมย์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200733ศูนย์ กศน.ราษีไศล
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200734ศูนย์ กศน.ยางชุมน้อย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200735ศูนย์ กศน.อุทุมพรพิสัย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200736ศูนย์ กศน.ปรางค์กู่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200737ศูนย์ กศน.ภูสิงห์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200738ศูนย์ กศน.ขุขันธ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200739ศูนย์ กศน.ขุนหาญ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200740ศูนย์ กศน.เมืองจันทร์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200741ศูนย์ กศน.เบญจลักษ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200742ศูนย์ กศน.ศรีรัตนะ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200743ศูนย์ กศน.โนนคูณ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200744ศูนย์ กศน.โพธิ์ศรีสุวรรณ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200745ศูนย์ กศน.ห้วยทับทัน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200746ศูนย์ กศน.วังหิน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200747ศูนย์ กศน.พยุห์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200748ศูนย์ กศน.ไพรบึง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200749ศูนย์ กศน.กันทรลักษ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200750ศูนย์ กศน.บึงบูรพ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200751สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200752ศูนย์ กศน.เมืองบุรีรัมย์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200753ศูนย์ กศน.กระสัง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200754ศูนย์ กศน.คูเมือง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200755ศูนย์ กศน.นางรอง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200756ศูนย์ กศน.นาโพธิ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200757ศูนย์ กศน.บ้านกรวด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200758ศูนย์ กศน.ประโคนชัย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200759ศูนย์ กศน.ปะคำ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200760ศูนย์ กศน.พุทไธสง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200761ศูนย์ กศน.ละหานทราย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200762ศูนย์ กศน.ลำปลายมาศ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200763ศูนย์ กศน.สตึก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200764ศูนย์ กศน.หนองกี่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200765ศูนย์ กศน.หนองหงส์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200766ศูนย์ กศน.ชำนิ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200767ศูนย์ กศน.โนนดินแดง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200768ศูนย์ กศน.โนนสุวรรณ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200769ศูนย์ กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200770ศูนย์ กศน.พลับพลาชัย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200771ศูนย์ กศน.ห้วยราช
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200772ศูนย์ กศน.เฉลิมพระเกียรติ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200773ศูนย์ กศน.บ้านด่าน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200774ศูนย์ กศน.แคนดง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200775สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200776ศูนย์ กศน.เมืองนครราชสีมา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200777ศูนย์ กศน.แก้งสนามนาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200778ศูนย์ กศน.ขามสะแกแสง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200779ศูนย์ กศน.คง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200780ศูนย์ กศน.ครบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200781ศูนย์ กศน.จักราช
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200782ศูนย์ กศน.ชุมพวง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200783ศูนย์ กศน.โชคชัย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200784ศูนย์ กศน.ขามทะเลสอ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200785ศูนย์ กศน.ด่านขุนทด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200786ศูนย์ กศน.โนนแดง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200787ศูนย์ กศน.โนนไทย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200788ศูนย์ กศน.โนนสูง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200789ศูนย์ กศน.บัวใหญ่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200790ศูนย์ กศน.บ้านเหลื่อม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200791ศูนย์ กศน.ประทาย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200792ศูนย์ กศน.ปักธงชัย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200793ศูนย์ กศน.ปากช่อง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200794ศูนย์ กศน.พิมาย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200795ศูนย์ กศน.วังน้ำเขียว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200796ศูนย์ กศน.สีคิ้ว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200797ศูนย์ กศน.สูงเนิน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200798ศูนย์ กศน.เสิงสาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200799ศูนย์ กศน.หนองบุญมาก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200800ศูนย์ กศน.ห้วยแถลง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200801ศูนย์ กศน.เฉลิมพระเกียรติ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200802ศูนย์ กศน.เมืองยาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200803ศูนย์ กศน.เทพารักษ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200804ศูนย์ กศน.พระทองคำ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200805ศูนย์ กศน.ลำทะเมนชัย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200806สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200807ศูนย์ กศน.เมืองชัยภูมิ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200808ศูนย์ กศน.แก้งคร้อ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200809ศูนย์ กศน.เกษตรสมบูรณ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200810ศูนย์ กศน.หนองบัวระเหว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200811ศูนย์ กศน.ภูเขียว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200812ศูนย์ กศน.จัตุรัส
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200813ศูนย์ กศน.คอนสวรรค์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200814ศูนย์ กศน.บำเหน็จณรงค์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200815ศูนย์ กศน.หนองบัวแดง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200816ศูนย์ กศน.บ้านเขว้า
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200817ศูนย์ กศน.บ้านแท่น
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200818ศูนย์ กศน.ภักดีขุมพล
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200819ศูนย์ กศน.เนินสง่า
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200820ศูนย์ กศน.คอนสาร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200821ศูนย์ กศน.เทพสถิต
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200822ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200823ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200824สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร นครราชสีมา กศน.
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200825สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200826ศูนย์ กศน.เมืองขอนแก่น
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200827ศูนย์ กศน.ชนบท
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200828ศูนย์ กศน.น้ำพอง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200829ศูนย์ กศน.บ้านไผ่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200830ศูนย์ กศน.พล
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200831ศูนย์ กศน.ภูเวียง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200832ศูนย์ กศน.บ้านผ่าง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200833ศูนย์ กศน.หนองเรือ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200834ศูนย์ กศน.พระยืน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200835ศูนย์ กศน.กระนวน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200836ศูนย์ กศน.ขุมแพ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200837ศูนย์ กศน.มัญจาคีรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200838ศูนย์ กศน.แวงน้อย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200839ศูนย์ กศน.หนองนาคำ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200840ศูนย์ กศน.เปือยน้อย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200841ศูนย์ กศน.แวงใหญ่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200842ศูนย์ กศน.สีชมพู
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200843ศูนย์ กศน.อุบลรัตน์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200844ศูนย์ กศน.โคกโพธิ์ไชย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200845ศูนย์ กศน.หนองสองห้อง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200846ศูนย์ กศน.เขาสวนกววง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200847ศูนย์ กศน.บ้านแฮด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200848ศูนย์ กศน.โนนศิลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200849ศูนย์ กศน.ภูผาม่าน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200850ศูนย์ กศน.ซำสูง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200851สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200852ศูนย์ กศน.เมืองเลย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200853ศูนย์ กศน.วังสะพุง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200854ศูนย์ กศน.ด่านซ้าน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200855ศูนย์ กศน.เชียงคาน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200856ศูนย์ กศน.ปากชม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200857ศูนย์ กศน.ท่าลี่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200858ศูนย์ กศน.นาด้วง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200859ศูนย์ กศน.ภูเรือ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200860ศูนย์ กศน.ภูหลวง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200861ศูนย์ กศน.ภูกระดึง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200862ศูนย์ กศน.นาแห้ว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200863ศูนย์ กศน.ผาขาว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200864ศูนย์ กศน.เอราวัณ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200865สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200866ศูนย์ กศน.เมืองหนองคาย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200867ศูนย์ กศน.สังคม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200868ศูนย์ กศน.ท่าบ่อ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200869ศูนย์ กศน.ศรีเชียงใหม่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200870ศูนย์ กศน.โพนพิสัย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200879ศูนย์ กศน.สระใคร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200880ศูนย์ กศน.เฝ้าไร่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200881ศูนย์ กศน.รัตนวาปี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200882สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200883ศูนย์ กศน.กุดจับ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200884ศูนย์ กศน.กุมภวาปี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200885ศูนย์ กศน.ไชยวาน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200886ศูนย์ กศน.ทุ่งฝน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200887ศูนย์ กศน.น้ำโสม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200888ศูนย์ กศน.โนนสะอาด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200889ศูนย์ กศน.บ้านดุง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200890ศูนย์ กศน.บ้านผือ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200891ศูนย์ กศน.เพ็ญ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200892ศูนย์ กศน.เมืองอุดรธานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200893ศูนย์ กศน.วันสามหมอ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200894ศูนย์ กศน.ศรีธาตุ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200895ศูนย์ กศน.สร้างคอม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200896ศูนย์ กศน.หนองวัวซอ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200897ศูนย์ กศน.หนองแสง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200898ศูนย์ กศน.หนองหาน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200899ศูนย์ กศน.นายูง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200900ศูนย์ กศน.พิบูลย์รักษ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200901ศูนย์ กศน.กู่แก้ว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200902สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200903ศูนย์ กศน. เมือง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200904ศูนย์ กศน. ศรีบุญเรือง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200905ศูนย์ กศน.โนนสัง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200906ศูนย์ กศน.นาวัง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200907ศูนย์ กศน.นากลาง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200908ศูนย์ กศน.สุวรรณคูหา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200909สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200910ศูนย์ กศน.เมืองสกลนคร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200911ศูนย์ กศน.กุดบาก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200912ศูนย์ กศน.กุสุมาลย์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200913ศูนย์ กศน.คำตากล้า
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200914ศูนย์ กศน.เจริญศิลป์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200915ศูนย์ กศน.เตางอย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200916ศูนย์ กศน.บ้านม่วง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200917ศูนย์ กศน.พรรณานิคม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200918ศูนย์ กศน.พังโคน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200919ศูนย์ กศน.วานรนิวาส
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200920ศูนย์ กศน.วาริชภูมิ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200921ศูนย์ กศน.โพนนาแก้ว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200922ศูนย์ กศน.โคกศรีสุพรรณ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200923ศูนย์ กศน.สว่างแดนดิน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200924ศูนย์ กศน.ส่องดาว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200925ศูนย์ กศน.อากาศอำนวย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200926ศูนย์ กศน.ภูพาน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200927ศูนย์ กศน.นิคมน้ำอูน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200928ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200929สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200930ศูนย์ กศน.เมืองอุบลราชธานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200931ศูนย์ กศน.กุดข้าวปุ้น
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200932ศูนย์ กศน.เขมราฐ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200933ศูนย์ กศน.เขื่องใน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200934ศูนย์ กศน.โขงเจียม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200935ศูนย์ กศน.ดอนมดแดง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200936ศูนย์ กศน.เดชอุดม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200937ศูนย์ กศน.ตระการพืช
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200938ศูนย์ กศน.ตาลสุม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200939ศูนย์ กศน.ทุ่งศรีอุดม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200940ศูนย์ กศน.นาจะหลวย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200941ศูนย์ กศน.นาตาล
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200942ศูนย์ กศน.นาเยีย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200943ศูนย์ กศน.น้ำขุ่น
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200944ศูนย์ กศน.น้ำยืน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200945ศูนย์ กศน.บุณฑริก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200946ศูนย์ กศน.พิบูลมังสาหาร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200947ศูนย์ กศน.โพธิ์ไทร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200948ศูนย์ กศน.ม่วงสามสิบ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200949ศูนย์ กศน.วาริชำราบ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200950ศูนย์ กศน.ศรีเมืองใหม่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200951ศูนย์ กศน.สว่างวีระวงค์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200952ศูนย์ กศน.สำโรง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200953ศูนย์ กศน.สิรินธร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200954ศูนย์ กศน.เหล่าเสือโก้ก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200955สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200956ศูนย์ กศน.เมืองยโสธร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200957ศูนย์ กศน.เลิกนกทา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200958ศูนย์ กศน.คำเขื่อนแก้ว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200959ศูนย์ กศน.มหาชนะชัย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200960ศูนย์ กศน.ทรายมูล
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200961ศูนย์ กศน.กุดชุม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200962ศูนย์ กศน.ไทยเจริญ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200963ศูนย์ กศน.ป่าติ้ว
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200964ศูนย์ กศน.ค้อวัง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200965สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200966ศูนย์ กศน.เมืองร้อยเอ็ด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200967ศูนย์ กศน.จตุรพักตรพิมาน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200968ศูนย์ กศน.สุวรรณภูมิ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200969ศูนย์ กศน.เสลภูมิ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200970ศูนย์ กศน.หนองพอก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200971ศูนย์ กศน.โพนทอง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200972ศูนย์ กศน.ธวัชบุรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200973ศูนย์ กศน.พนมไพร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200974ศูนย์ กศน.อาจสามารถ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200975ศูนย์ กศน.เมืองสรวง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200976ศูนย์ กศน.เกษตรวิสัย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200977ศูนย์ กศน.ปทุมรัตต์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200978ศูนย์ กศน.เชียงขวัญ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200979ศูนย์ กศน.จังหาร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200980ศูนย์ กศน.ศรีสมเด็จ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200981ศูนย์ กศน.โพธิ์ชัย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200982ศูนย์ กศน.โพนทราย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200983ศูนย์ กศน.เมยวดี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200984ศูนย์ กศน.หนองฮี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200985สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200986ศูนย์ กศน.เมืองมหาสารคาม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200987ศูนย์ กศน.กันทรวิชัย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200988ศูนย์ กศน.โกสุมพิสัย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200989ศูนย์ กศน.เชียงยืน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200990ศูนย์ กศน.แกดำ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200991ศูนย์ กศน.บรบือ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200992ศูนย์ กศน.วาปีปทุม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200993ศูนย์ กศน.นาเชือก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200994ศูนย์ กศน.พยัคฆภูมิพิสัย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200995ศูนย์ กศน.ยางสีสุราช
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200996ศูนย์ กศน.นาดูน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200997ศูนย์ กศน.กิ่งกุดรัง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200998สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000200999ศูนย์ กศน.เมืองกาฬสินธุ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201000ศูนย์ กศน.กมลาไสย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201001ศูนย์ กศน.กุฉินารายณ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201002ศูนย์ กศน.เขาวง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201003ศูนย์ กศน.คำม่วง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201004ศูนย์ กศน.ท่าคันโท
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201005ศูนย์ กศน.ดอนจาน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201006ศูนย์ กศน.ยางตลาด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201007ศูนย์ กศน.สมเด็จ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201008ศูนย์ กศน.สหัสขันธ์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201009ศูนย์ กศน.หนองกุงศรี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201010ศูนย์ กศน.ห้วยผึ้ง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201011ศูนย์ กศน.ห้วยเม็ก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201012ศูนย์ กศน.นามน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201013ศูนย์ กศน.นาคู
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201014ศูนย์ กศน.สามชัย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201015ศูนย์ กศน.ร่องคำ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201016สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201017ศูนย์ กศน.เมืองนครพนม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201018ศูนย์ กศน.ธาตุพนม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201019ศูนย์ กศน.นาแก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201020ศูนย์ กศน.ท่าอุเทน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201021ศูนย์ กศน.เรณูนคร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201022ศูนย์ กศน.ปลาปาก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201023ศูนย์ กศน.ศรีสงคราม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201024ศูนย์ กศน.นาหว้า
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201025ศูนย์ กศน.บ้านแพง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201026ศูนย์ กศน.โพนสวรรค์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201027ศูนย์ กศน.นาทม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201028สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201029ศุนย์ กศน.เมืองมุกดาหาร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201030ศุนย์ กศน.หนองสูง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201031ศุนย์ กศน.ดงหลวง
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201032ศุนย์ กศน.คำชะอี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201033ศุนย์ กศน.นิคมคำสร้อย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201034ศุนย์ กศน.ดอนตาล
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201035ศุนย์ กศน.หว้านใหญ่
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201036สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201037ศูนย์ กศน.เมืองอำนาจเจริญ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201038ศูนย์ กศน.ลืออำนาจ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201039ศูนย์ กศน.หัวตะพาน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201040ศูนย์ กศน.ปทุมราชวงศา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201041ศูนย์ กศน.ชานุมาน
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201042ศูนย์ กศน.พนา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201043ศูนย์ กศน.เสนานิคม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201044ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201045ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201046สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201047สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201048ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201049สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201050สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา สป.กระทรวงศึกษาธิการ ยะลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201051สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี สป.กระทรวงศึกษาธิการ ปัตตานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201052สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส สป.กระทรวงศึกษาธิการ นราธิวาส
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201053สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สป.กระทรวงศึกษาธิการ สตูล
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201054สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สป.กระทรวงศึกษาธิการ สงขลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201055สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลา สป.กระทรวงศึกษาธิการ ยะลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201056สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกรงปีนัง สป.กระทรวงศึกษาธิการ ยะลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201057สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกาบัง สป.กระทรวงศึกษาธิการ ยะลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201058สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอธารโต สป.กระทรวงศึกษาธิการ ยะลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201059สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบันนังสตา สป.กระทรวงศึกษาธิการ ยะลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201060สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเบตง สป.กระทรวงศึกษาธิการ ยะลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201061สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหา สป.กระทรวงศึกษาธิการ ยะลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201062สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรามัน สป.กระทรวงศึกษาธิการ ยะลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201063สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานี สป.กระทรวงศึกษาธิการ ปัตตานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201064สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ สป.กระทรวงศึกษาธิการ ปัตตานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201065สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์ สป.กระทรวงศึกษาธิการ ปัตตานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201066สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง สป.กระทรวงศึกษาธิการ ปัตตานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201067สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ สป.กระทรวงศึกษาธิการ ปัตตานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201068สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ สป.กระทรวงศึกษาธิการ ปัตตานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201069สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน สป.กระทรวงศึกษาธิการ ปัตตานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201070สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่น สป.กระทรวงศึกษาธิการ ปัตตานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201071สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง สป.กระทรวงศึกษาธิการ ปัตตานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201072สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี สป.กระทรวงศึกษาธิการ ปัตตานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201073สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก สป.กระทรวงศึกษาธิการ ปัตตานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201074สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง สป.กระทรวงศึกษาธิการ ปัตตานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201075สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส สป.กระทรวงศึกษาธิการ นราธิวาส
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201076สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ สป.กระทรวงศึกษาธิการ นราธิวาส
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201077สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเจาะไอร้อง สป.กระทรวงศึกษาธิการ นราธิวาส
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201078สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ สป.กระทรวงศึกษาธิการ นราธิวาส
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201079สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ สป.กระทรวงศึกษาธิการ นราธิวาส
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201080สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ สป.กระทรวงศึกษาธิการ นราธิวาส
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201081สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ สป.กระทรวงศึกษาธิการ นราธิวาส
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201082สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ สป.กระทรวงศึกษาธิการ นราธิวาส
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201083สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแว้ง สป.กระทรวงศึกษาธิการ นราธิวาส
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201084สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร สป.กระทรวงศึกษาธิการ นราธิวาส
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201085สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริน สป.กระทรวงศึกษาธิการ นราธิวาส
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201086สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงโก-ลก สป.กระทรวงศึกษาธิการ นราธิวาส
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201087สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาตี สป.กระทรวงศึกษาธิการ นราธิวาส
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201088สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ สป.กระทรวงศึกษาธิการ สงขลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201089สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา สป.กระทรวงศึกษาธิการ สงขลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201090สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี สป.กระทรวงศึกษาธิการ สงขลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201091สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย สป.กระทรวงศึกษาธิการ สงขลา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201092สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201093ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองบึงกาฬ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201094ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากคาด บึงกาฬ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201095ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโซ่พิสัย บึงกาฬ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201096ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรเจริญ บึงกาฬ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201097ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีวิไล บึงกาฬ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201098ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้า บึงกาฬ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201099ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา บึงกาฬ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201100ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงโขงหลง บึงกาฬ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201101ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201102สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉะเชิงเทรา
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201103สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สมุทรสงคราม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201104สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สป.กระทรวงศึกษาธิการสกลนคร
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201105สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 สป.กระทรวงศึกษาธิการขอนแก่น
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201106สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 สป.กระทรวงศึกษาธิการเชียงราย
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201107สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 สป.กระทรวงศึกษาธิการนครสวรรค์
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201108สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201109สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201110สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201111สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201112สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201113สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201114สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201115สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201116สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201117สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201118สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201119สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201120สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201121สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201122สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201123สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201124สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201125สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201126สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201127สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201128สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201129สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201130สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201131สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201132สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201133สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201134สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201135สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201136สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201137สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201138สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201139สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201140สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201141สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201142สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201143สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201144สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201145สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201146สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201147สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201148สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201149สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201150สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201151สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201152สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201153สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201154สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201155สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201156สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201157สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201158สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201159สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201160สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201161สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201162สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201163สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201164สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201165สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201166สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201167สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201168สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201169สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201170สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201171สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201172สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201173สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201174สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201175สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201176สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201177สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201178สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201179สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201180สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201181สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201182สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201183สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201184สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201185สำนักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201186สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นครศรีธรรมราช
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201187ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นราธิวาส
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201188ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นครพนม
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201189ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิษณุโลก
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201190ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อุทัยธานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201191ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สป.ศึกษาธิการ ปัตตานี
20002สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2000201192กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติฯ สป.ศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300000สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพฯ
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300001กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพฯ
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300002สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพฯ
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300003สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพฯ
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300004สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพฯ
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300005สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพฯ
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300006สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพฯ
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300007สำนักพัฒนากฏหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพฯ
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300008สำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพฯ
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300009สำนักสื่อสารสาธารณะ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพฯ
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300012สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพฯ
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000300013กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพฯ
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000399997ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุน
20003สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2000399998ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400000สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400001กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารราชการ กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400002หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ. กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400003สำนักอำนวยการ สพฐ. กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400004สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400005สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400006สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400007สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400008สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400009สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400010สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400011สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรและนิติการ สพฐ. กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400012สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400013ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง สพฐ. กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400014เศรษฐเสถียร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400015โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400016ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 ( นครปฐม)
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400017ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 ( ยะลา)
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400018ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 ( สงขลา)
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400019ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 ( ตรัง)
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400020ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 ( สุพรรณบุรี)
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400021ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 ( ลพบุรี)
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400022ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 ( พิษณุโลก)
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400023ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ( เชียงใหม่)
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400024ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 ( ขอนแก่น)
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400025ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 ( อุบลราชธานี)
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400026ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 ( นครราชสีมา)
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400027ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 ( ชลบุรี)
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400028ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400029ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400030ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400031ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400032ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400033ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400034ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400035ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400036ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400037ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400038ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400039ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400040ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400041ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400042ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400043ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400044ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400045ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400046ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400047ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400048ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400049ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400050ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400051ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400052ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400053ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400054ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400055ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400056ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400057ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400058ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบรูณ์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400059ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400060ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400061ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400062ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400063ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400064ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400065ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400066ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400067ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400068ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400069ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400070ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400071ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400072ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400073ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400074ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400075ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400076ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400077ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400078ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400079ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400080ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400081ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400082ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400083ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400084ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400085ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400086ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400087ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400088ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400089ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400090ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400091โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400092โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400093โสตศึกษาจังหวัดสงขลา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400094สงขลาพัฒนาปัญญา สงขลา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400095โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400096นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล นครศรีธรรมราช
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400097สอนคนตาบอดภาคใต้ฯ สุราษฎร์ธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400098ชุมพรปัญญานุกูล ชุมพร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400099ภูเก็ตปัญญานุกูล ภูเก็ต
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400100โสตศึกษาเทพรัตน์ ประจวบคีรีขันธ์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400101สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สุพรรณบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400102ลพบุรีปัญญานุกูล ลพบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400103โสตศึกษาจังหวัดตาก
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400104นครสวรรค์ปัญญานุกูล นครสวรรค์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400105พิษณุโลกปัญญานุกูล พิษณุโลก
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400106โสตศึกษาอนุสารสุนทร เชียงใหม่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400107สอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เชียงใหม่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400108กาวิละอนุกูล เชียงใหม่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400109โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400110โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400111อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400112โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400113กาฬสินธ์ปัญญานุกูล กาฬสินธุ์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400114โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400115นครราชสีมาปัญญานุกูล นครราชสีมา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400116โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400117ระยองปัญญานุกูล ระยอง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400118เพชรบุรีปัญญานุกูล เพชรบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400119โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400120โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400121พิจิตรปัญญานุกูล พิจิตร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400122เชียงรายปัญญานุกูล เชียงราย
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400123น่านปัญญานุกูล น่าน
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400124แพร่ปัญญานุกูล แพร่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400125โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400126โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400127โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400128โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400129ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ฉะเชิงเทรา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400130ศรีสังวาลย์เชียงใหม่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400131โสตศึกษาปานเลิศ ลพบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400132*เปลี่ยนจาก "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" เป็น "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" จนถึงรหัส 2000400310
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400133โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400134สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400135โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400136สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400137โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400138สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ อ.เมืองกระบี่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400139โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400140สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท อ.เมืองชัยนาท
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400141200040โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400142สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด อ.เมืองตราด
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400143โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาตราด
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400144สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก อ.เมืองนครนายก
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400145โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400146สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 อำเภอเมืองปราจีนบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400147โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400148สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา อ.เมืองพังงา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400149โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400150โรงเรียนเสนานุกูล อ.ตะกั่วป่า พังงา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400151สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 อำเภอเมืองพัทลุง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400152โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400153สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400154โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400155สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400156โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400157สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง อ.เมืองระนอง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400158โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400159สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล อ.เมืองสตูล
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400160โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400161สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400162โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400163สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400164โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400165สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400166โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400167สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400168โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400169สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400170โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400171สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุทัยธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400172โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400173สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 1 อ.เมืองกำแพงเพชร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400174โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400175สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 2 อ.คลองขลุง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400176โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 2 กำแพงเพชร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400177สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 1 อ.เมืองจันทบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400178โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400179สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 2 อ.เมืองจันทบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400180โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400181สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 อ.เมืองฉะเชิงเทรา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400182โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400183สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 อ.พนมสารคาม
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400184โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400185สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 1 อ.เมืองชุมพร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400186โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400187สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 2 อ.หลังสวน
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400188โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400189สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 1 อ.เมืองตรัง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400190โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400191สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 2 อ.ห้วยยอด
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400192โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400193สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 1 อ.เมืองตาก
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400194โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400195สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 อ.แม่สอด
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400196โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400197โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด ตาก
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400198สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 อ.เมืองนครปฐม
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400199โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400200สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 อ.นครชัยศรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400201โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400202สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 1 อ.เมืองนครพนม
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400203โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400204สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 2 อ.ศรีสงคราม
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400205โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400206สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1 อ.เมืองนนทบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400207โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400208สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 อ.บางใหญ่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400209โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400210สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 1 อ.เมืองนราธิวาส
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400211โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400212สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 2 อ.สุไหงโก-ลก
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400213โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400214สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 1 อ.เมืองน่าน
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400215โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400216สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 2 อ.ปัว
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400217โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 2 น่าน
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400218สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 อ.เมืองปทุมธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400219โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400220สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 อ.ลำลูกกา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400221โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400222สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400223โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400224สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 อ.ปราณบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400225โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400226สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1 อ.เมืองปัตตานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400227โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400228สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 2 อ.เมืองปัตตานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400229โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400230สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 อ.เมือง พระนครศรีอยุธยา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400231โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400232สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 อ.เสนา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400233โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400234สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1 อ.เมืองพะเยา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400235โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400236สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 2 อ.จุน
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400237โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400238สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 1 อ.เมืองพิจิตร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400239โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400240สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 2 อ.ตะพานหิน (เดิม)
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400241โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400242สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 อ.เมืองเพชรบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400243โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400244สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 อ.ท่ายาง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400245โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400246สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 1 อ.เมืองแพร่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400247โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400248สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 2 อ.ลอง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400249โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400250สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1 อ.เมืองมหาสารคาม
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400251โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400252สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 2 อ.วาปีปทุม
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400253โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400254สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400255โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400256สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 อ.แม่สะเรียง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400257โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400259สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 1 อ.เมืองยโสธร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400260โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400261สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 2 อ.กุดชุม
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400262โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400263สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1 อ.เมืองยะลา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400264โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400265โรงเรียนวีระราษฎร์ประสาน อ.เบตง ยะลา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400266สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 2 อ.บันนังสตา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400267โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400268สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 อ.เมืองระยอง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400269โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400270สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 อ.แกลง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400271โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400272สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1 อ.เมืองราชบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400273โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400274สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 2 อ.โพธาราม
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400275โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400276สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 อ.เมืองลพบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400277โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400278สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 2 อ.ชัยบาดาล
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400279โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400280สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1 อ.เมืองลำพูน
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400281โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400282สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2 อ.บ้านโฮ่ง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400283โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400284สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1 อ.เมืองเลย
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400285โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400286สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 2 อ.วังสะพุง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400287โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400288สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 อ.เมืองสมุทรปราการ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400289โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400290สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 2 อ.บางพลี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400291โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400292สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 อ.เมืองสระแก้ว
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400293โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400294สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2 อ.อรัญประเทศ สระแก้ว
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400295โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400296สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 อ.เมืองสระบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400297โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400298สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 2 อ.แก่งคอย
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400299โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400300สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1 อ.เมืองสุโขทัย
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400301โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400302สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 2 อ.สวรรคโลก
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400303โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400304สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 อ.เมืองหนองบัวลำภู
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400305โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400306สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2 อ.นากลาง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400307โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400308สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 อ.เมืองอุตรดิตถ์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400309โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400310สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 อ.น้ำปาด
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400311โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400312สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 อำเภอเมืองกาญจนบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400313โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400314สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400315โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400316สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400317โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400318สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400319โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400320สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 อำเภอห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400321โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400322สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 อำเภอห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400323โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400324สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 อำเภอเมืองชลบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400325โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400326สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400327โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400328สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 อำเภอบางละมุง ชลบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400329โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400330สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 อำเภอเมืองชัยภูมิ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400331โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400332สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 อำเภอภูเขียว ชัยภูมิ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400333โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400334โรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว ชัยภูมิ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400335สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 อำเภอจัตุรัส ชัยภูมิ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400336โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400337สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 อำเภอเมืองนครสวรรค์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400338โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400339สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว นครสวรรค์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400340โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400341สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 อำเภอไพศาลี นครสวรรค์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400342โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400343สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 อำเภอเมืองพิษณุโลก
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400344โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400345สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 อำเภอวังทอง พิษณุโลก
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400346โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400347สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 อำเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400348โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400349สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์เขต 1 อำเภอเมืองเพชรบรูณ์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400350โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์เขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400351สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์เขต 2 อำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400352โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์เขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400353สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์เขต 3 อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400354โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์เขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400355สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400356โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400357สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400358โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400359สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400360โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400361สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 อำเภอเมืองลำปาง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400362โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400363สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 อำเภอเกาะคา ลำปาง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400364โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400365สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400366โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400367สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 อำเภอเมืองสกลนคร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400368โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400369สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2 อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400370โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400371สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 อำเภอวานรนิวาส สกลนคร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400372โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400373สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 อำเภอเมืองสงขลา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400374โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400375สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 อำเภอหาดใหญ่ สงขลา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400376โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400377สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 อำเภอนาทวี สงขลา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400378โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400379สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400380โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400381สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400382โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400383สพป.สุพรรณบุรีเขต 3 อำเภอเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400384โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400385สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400386โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400387สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400388โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400389สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 อำเภอเวียงสระ สุราษฎร์ธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400390โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400391สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 อำเภอเมืองสุรินทร์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400392โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400393สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 อำเภอรัตนบุรี สุรินทร์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400394โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400395สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 อำเภอปราสาท สุรินทร์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400396โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400397สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 อำเภอเมืองหนองคาย
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400398โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400399สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 อำเภอโพนพิสัย หนองคาย
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400400โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400403สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 อำเภอเมืองเชียงราย
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400404โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400405สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 อำเภอแม่ลาว เชียงราย
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400406โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400407สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 อำเภอแม่จัน เชียงราย
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400408โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400409สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 อำเภอเทิง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400410โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400411สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400412โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400413สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400414โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400415โรงเรียนทุ่งสง อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400416โรงเรียนปากพนัง อ. ปากพนัง นครศรีธรรมราช
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400417สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 อำเภอเชียรใหญ่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400418โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400419สพป.นครศรีธรรมราชเขต 4 อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400420โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400421สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400422โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400423สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400424โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400425สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 อำเภอนางรอง บุรีรัมย์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400426โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400427สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400428โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400429สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400430โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400431สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 อำเภออุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400432โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400433สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 อำเภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400434โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400435สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 อำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400436โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400437สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400438โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400439สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400440โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400441สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 อำเภอหนองหาน อุดรธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400442โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400443สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 อำเภอบ้านผือ อุดรธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400444โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400445สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400446โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400447สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400448โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400449สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 อำเภอพล ขอนแก่น
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400450โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400452สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400453โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400454สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 อำเภอชุมแพ ขอนแก่น
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400455โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400456สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400457โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400458สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400459โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400460สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 อำเภอฝาง เชียงใหม่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400461โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400462โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง เชียงใหม่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400465โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อ.ฝาง เชียงใหม่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400466สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400467โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400468สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 อำเภอฮอด เชียงใหม่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400469โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400470สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400471โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400472สพป.อุบลราชธานีเขต 2 อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400473โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400474สพป.อุบลราชธานีเขต 3 อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400475โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400476สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400477โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400478สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400479โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400480สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 อำเภอเมืองนครราชสีมา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400481โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400482โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400483สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 อำเภอจักราช นครราชสีมา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400484โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400485สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 อำเภอครบุรี นครราชสีมา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400486โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400487สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400488โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400490สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400491โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400492สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 อำเภอบัวใหญ่ นครราชสีมา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400493โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400495สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 อำเภอชุมพวง นครราชสีมา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400496โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400497สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อำเภอเบตง ยะลา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400498สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 อำเภอสายบุรี ปัตตานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400499สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 อำเภอระแงะ นราธิวาส
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400500โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400501โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400502โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400503สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400504โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400505สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง เชียงใหม่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400506โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400507สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400508โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400509สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 อำเภอตะโหมด พัทลุง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400510โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400511สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 อำเภอโกสุมพิสัย มหาสารคาม
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400512โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400513สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อำเภอด่านซ้าย เลย
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400514โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400515สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400516โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400517โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400518โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400519โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เชียงราย
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400520โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จันทบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400521โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย นนทบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400522โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400523โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400524โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400525โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400526โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 บุรีรัมย์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400527โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400528โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400529โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 นราธิวาส
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400530โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 เพชรบูรณ์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400531โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400532โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400533โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 ขอนแก่น
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400534โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400535โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ฮ่องสอน
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400536โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่ฮ่องสอน
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400537โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 แม่ฮ่องสอน
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400538โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เพชรบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400539โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เชียงใหม่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400540โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400541โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 เชียงใหม่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400542โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 อำนาจเจริญ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400543โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ลำปาง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400544โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 เลย
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400545โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 ตราด
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400546โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 นครศรีธรรมราช
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400547โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ชุมพร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400548โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 พิษณุโลก
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400549โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400550โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 แพร่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400551โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400552โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400553โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400554โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400555โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400556โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ลพบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400557โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 พังงา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400558โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ภูเก็ต
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400559โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 กระบี่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400560โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 ระนอง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400561โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ปัตตานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400562โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ยะลา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400563โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สตูล
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400564โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สงขลา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400565โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400566โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400567โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400569โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ุ กาญจนบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400570โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400571โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400572โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ กาฬสินธุ์ุ์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400573โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400574โรงเรียนขาณุวิทยา กำแพงเพชร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400575โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400576โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400580โรงเรียนวัดทับไทร จันทบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400581โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400588โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400590โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400591โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เชียงราย
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400592โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เชียงราย
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400593โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400594โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เชียงใหม่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400596โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400598โรงเรียนตราษตระการคุณ ตราด
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400600โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง ตาก
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400602โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400603โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐม
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400604โรงเรียนนครพนมวิทยาคม นครพนม
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400607โรงเรียนเติมไขแสงปากช่องวิทยา นครราชสีมา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400608โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา นครราชสีมา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400609โรงเรียนสีดาวิทยา นครราชสีมา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400610โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400611โรงเรียนสตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400612โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400613โรงเรียนนครสวรรค์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400614โรงเรียนลาดยาววิทยาคม นครสวรรค์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400615โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400619โรงเรียนสตรีศรีน่าน
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400620โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม น่าน
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400622โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400623โรงเรียนนางรอง บุรีรัมย์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400624โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400625โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400626โรงเรียนธัญรัตน์ ปทุมธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400627โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400628โรงเรียนกุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400629โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400632โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พะเยา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400633โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม พะเยา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400634โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400635โรงเรียนพัทลุง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400636โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400637โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400638โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400640โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400641โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา เพชรบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400642โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400643โรงเรียนหนองไผ่ เพชรบูรณ์
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400644โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400645โรงเรียนลองวิทยา แพร่
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400646โรงเรียนสตรีภูเก็ต
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400647โรงเรียนผดุงนารี มหาสารคาม
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400648โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400649โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400650โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400651โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" แม่ฮ่องสอน
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400652โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยโสธร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400653โรงเรียนเลิงนกทา ยโสธร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400656โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400657โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400658โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400659โรงเรียนสตรีระนอง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400660โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400662โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400663โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400664โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400665โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400666โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400667โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลำปาง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400668โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400669โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400670โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400672โรงเรียนศรีสงครามวิทยา เลย
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400673โรงเรียนกันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400674โรงเรียนปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400675โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400676โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400677โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400678โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สกลนคร
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400679โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400680โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400681โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400682โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400685โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้ว - รัชมงคลาภิเษก สระแก้ว
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400686โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400687โรงเรียนสิงห์บุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400690โรงเรียนอู่ทอง สุพรรณบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400691โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000400692โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
20004สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา