04-กระทรวงการต่างประเทศ

สามารถค้นหาใบ Pay-in ของคุณได้ ด้วยการการกรอก ‘รหัสศูนย์ต้นทุน’ หรือ ‘ชื่อศุนย์ต้นทุน’ ตรงช่อง ‘ค้นหา’

รหัสหน่วยงานสังกัดกรมรหัสศูนย์ต้นทุนคำอธิบายในระบบDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200000สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200001กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สป.การต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200002หน่วยตรวจสอบภายในระดับกรม สป.การต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200003กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200004กลุ่มงานนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200005คณะทำงานด้านภารกิจต่อต้านการก่อการร้าย สป.การต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200006กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200007ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ สป.กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200008สำนักบริหารบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200009สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200010สำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200011กองบรรณสารและห้องสมุด สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200012ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.การต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200013สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ สป.กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200014สถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ สป.การต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200015สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200016สำนักงานคณะทำงานเฉพาะกิจเอเปค 2003 สป.การต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200100สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200101สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200107กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200108สำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200109ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กรมการกงสุล กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200110กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200111กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว สป.กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200112กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200113กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200114กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200115สำนักงานเลขานุการกรม กรมพิธีการทูต กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200116กองแบบพิธี กรมพิธีการทูต กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200117กองรับรอง กรมพิธีการทูต กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200118กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต สป.กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200119กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200120สำนักงานเลขานุการกรม กรมยุโรป กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200121กองยุโรปกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200122กองยุโรปตะวันตก สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200123กองยุโรปตะวันออก สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200124สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาฯ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200125สำนักผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือฯ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200126ภารกิจอำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ สำนักงานความร่วมมือฯ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200127ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา สำนักงานความร่วมมือฯ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200128ภารกิจให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนากับต่างประเทศ สำนักงานความร่วมมือฯ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200129ภารกิจร่วมมือกับ ตปท. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สนง.ความร่วมมือฯ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200130กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200131สำนักงานเลขานุการกรม กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200132กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200133กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200134กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200135กรมสนธิสัญญาและกฏหมาย กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200136สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนธิสัญญาและกฏหมาย กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200137กองกฏหมาย กรมสนธิสัญญาและกฏหมาย กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200138กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฏหมาย กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200139กองพัฒนางานกฏหมายระหว่างประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฏหมาย กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200140กองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฏหมาย กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200141กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200142สำนักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200143กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200144กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200145กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200146กองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200147กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200148สำนักงานเลขานุการกรม กรมองค์การระหว่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200149กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200150กองกิจการเพื่อการพัฒนา กรมองค์การระหว่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200151กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200152กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ กรมองค์การระหว่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200153กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200154สำนักงานเลขานุการกรม กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200155กองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200156กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200157กองแปซิฟิกใต้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200158กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200159สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200160กองการเมืองและความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200161กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200162กองเศรษฐกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200163กองสังคมและวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200164กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200165สำนักงานเลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200166กองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200167กองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออก กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200168กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200169กองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200170กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200171สำนักงานเลขานุการกรม กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200172กองเอเชียใต้และเอเชียกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200173กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200174กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200175สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา สป.การต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200176สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน สป.การต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200177สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา สป.การต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200178สำนักงานกงสุล ณ นครซีอาน สป.การต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200179สำนักงานกงสุล ณ นครหนานหนิง สป.การต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200180สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200181คผท.ประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนิเซีย กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200182กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน สป.กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400200183กองสหภาพยุโรป สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400299997ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนDownload
04002สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ0400299998ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯDownload
04003กรมการกงสุล0400300000กรมการกงสุลDownload
04003กรมการกงสุล0400300001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
04003กรมการกงสุล0400300002ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรDownload
04003กรมการกงสุล0400300003กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในตปทDownload
04003กรมการกงสุล0400300004กองตรวจลงตราและกิจการคนต่างด้าวDownload
04003กรมการกงสุล0400300005กองสัญชาติและนิติกรณ์Download
04003กรมการกงสุล0400300006กองหนังสือเดินทางDownload
04004กรมพิธีการทูต0400400000กรมพิธีการทูตDownload
04004กรมพิธีการทูต0400400001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
04004กรมพิธีการทูต0400400002กองแบบพิธีDownload
04004กรมพิธีการทูต0400400003กองรับรองDownload
04004กรมพิธีการทูต0400400004กองเอกสิทธิ์การทูตและความคุ้มกันทางการทูDownload
04005กรมยุโรป0400500000กรมยุโรปDownload
04005กรมยุโรป0400500001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
04005กรมยุโรป0400500002กองยุโรป 1Download
04005กรมยุโรป0400500003กองยุโรป 2Download
04005กรมยุโรป0400500004กองยุโรป 3Download
04006กรมวิเทศสหการ0400600000กรมวิเทศสหการDownload
04006กรมวิเทศสหการ0400600001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
04006กรมวิเทศสหการ0400600002กองการเงินและตรวจสอบบัญชีโครงการDownload
04006กรมวิเทศสหการ0400600003กองดำเนินงานด้านทุนDownload
04006กรมวิเทศสหการ0400600004กองพัสดุโครงการและพิธีการภาษีDownload
04006กรมวิเทศสหการ0400600005กองการร่วมมือกับต่างประเทศ 1Download
04006กรมวิเทศสหการ0400600006กองการร่วมมือกับต่างประเทศ 2Download
04006กรมวิเทศสหการ0400600007กองการร่วมมือกับต่างประเทศ 3Download
04007กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ0400700000กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศDownload
04007กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ0400700001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
04007กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ0400700002กองสนเทศเศรษฐกิจDownload
04007กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ0400700003กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศDownload
04007กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ0400700004กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือDownload
04008กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย0400800000กรมสนธิสัญญาและกฏหมายDownload
04008กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย0400800001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
04008กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย0400800002กองกฏหมายDownload
04008กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย0400800003กองเขตแดนDownload
04008กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย0400800004กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศDownload
04008กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย0400800005กองสนธิสัญญาDownload
04009กรมสารนิเทศ0400900000กรมสารนิเทศDownload
04009กรมสารนิเทศ0400900001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
04009กรมสารนิเทศ0400900002กองการสื่อมวลชนDownload
04009กรมสารนิเทศ0400900003กองประมวลและวิเคราะห์ข่าวDownload
04009กรมสารนิเทศ0400900004กองวัฒนธรรมสัมพันธ์Download
04009กรมสารนิเทศ0400900005กองวิทยุกระจายเสียงDownload
04011กรมองค์การระหว่างประเทศ0401100000กรมองค์การระหว่างประเทศDownload
04011กรมองค์การระหว่างประเทศ0401100001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
04011กรมองค์การระหว่างประเทศ0401100002กองการสังคมDownload
04011กรมองค์การระหว่างประเทศ0401100003กองกิจการเพื่อการพัฒนาDownload
04011กรมองค์การระหว่างประเทศ0401100004กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศDownload
04011กรมองค์การระหว่างประเทศ0401100005กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธDownload
04012กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้0401200000กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้Download
04012กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้0401200001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
04012กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้0401200002กองอเมริกาเหนือDownload
04012กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้0401200003กองลาตินอเมริกาDownload
04012กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้0401200004กองแปซิฟิกใต้Download
04013กรมอาเซียน0401300000กรมอาเซียนDownload
04013กรมอาเซียน0401300001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
04013กรมอาเซียน0401300002กองอาเซียน 1Download
04013กรมอาเซียน0401300003กองอาเซียน 2Download
04013กรมอาเซียน0401300004กองอาเซียน 3Download
04013กรมอาเซียน0401300005กองอาเซียน 4Download
04014กรมเอเซียตะวันออก0401400000กรมเอเซียตะวันออกDownload
04014กรมเอเซียตะวันออก0401400001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
04014กรมเอเซียตะวันออก0401400002กองเอเซียตะวันออก 1Download
04014กรมเอเซียตะวันออก0401400003กองเอเซียตะวันออก 2Download
04014กรมเอเซียตะวันออก0401400004กองเอเซียตะวันออก 3Download
04014กรมเอเซียตะวันออก0401400005กองเอเซียตะวันออก 4Download
04015กรมเอเซียใต้ ตอ.กลาง&แอฟริกา0401500000กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาDownload
04015กรมเอเซียใต้ ตอ.กลาง&แอฟริกา0401500001สำนักงานเลขานุการกรมDownload
04015กรมเอเซียใต้ ตอ.กลาง&แอฟริกา0401500002กองเอเชียใต้Download
04015กรมเอเซียใต้ ตอ.กลาง&แอฟริกา0401500003กองตะวันออกกลางDownload
04015กรมเอเซียใต้ ตอ.กลาง&แอฟริกา0401500004กองแอฟริกาDownload
ปิดเมนู