คู่มือปฏิบัติงานระบบรับนำส่ง (RP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ดาว์นโหลดผ่าน Server

: ดาวน์โหลดผ่าน Server: คู่มือปฏิบัติงานระบบรับนำส่ง (RP) – 37MB

2. ดาว์นโหลดผ่าน Google Drive

: ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive: คู่มือปฏิบัติงานระบบรับนำส่ง (RP) – 37MB

ภายในคู่มือปฏิบัติงานระบบรับนำส่ง (RP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. การบันทึกรายการนําส่งรายได้
  • การบันทึกรายการนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน
   • การบันทึกรายการนําส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน
   • การบันทึกรายการนําส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น
  • การบันทึกรายการนําส่งเงินรายได้เงินนอกงบประมาณฝากคลัง
   • การบันทึกรายการนําส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลังของหน่วยงาน
   • การบันทึกรายการเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนหน่วยงานอื่น
 2. 2 การบันทึกรายการรับรายได้
  • การบันทึกรายการรับเงินรายได้แผ่นดิน
   • การบันทึกรายการรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน
   • การบันทึกรายการรับเงินรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น
  • การบันทึกรายการรับเงินรายได้เงินนอกงบประมาณฝากคลัง
   • การบันทึกรายการรับเงินรายได้เงินนอกงบประมาณฝากคลังของหน่วยงาน
   • การบันทึกรายการรับเงินรายได้เงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนหน่วยงานอื่น
 3. การอนุมัติรายการนําส่งแทนหน่วยงานอื่น
 4. การบันทึกรายการนําส่งเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย (เงินคงคลังบัญชีที่ 1)
  • การบันทึกรายการนําส่งเงินรายได้แผ่นดินผ่านบัญชีเงินฝากธปท. (เงินคงคลังบัญชีที่ 1)
  • การนําส่งเงินรายได้เงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านบัญชีเงินฝากธปท. (เงินคงคลังบัญชีที่ 1)
 5. การอนุมัติรายการนําส่งผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย (เงินคงคลังบัญชีที่ 1)
 6. การบันทึกรายการนําส่งเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน
 7. การบันทึกรายการเงินทุนสํารองจ่ายคงเหลือ
  • การบันทึกการรับคืนเงินทุนสํารองจ่ายคงเหลือ
  • การบันทึกรายการนําส่งเงินทุนสํารองจ่ายคงเหลือ
 8. การค้นหาเอกสาร
 9. การกลับรายการเอกสาร
ปิดเมนู