คู่มือรายงานระบบรับนำส่ง (RP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ดาว์นโหลดผ่าน Server

: ดาวน์โหลดผ่าน Server: คู่มือรายงานระบบรับนำส่ง (RP) – 33MB

2. ดาว์นโหลดผ่าน Google Drive

: ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive: คู่มือรายงานระบบรับนำส่ง (RP) – 33MB

ภายในคู่มือรายงานระบบรับนำส่ง (RP) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. รายงานสำหรับกรมบัญชีกลาง
  • รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้
   • การเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่ง ถอนคืน ตามกระทรวง NRP_R09
   • การเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่ง ถอนคืน ตามกรม NRP_R10
   • การเรียกรายงานรายได้แผ่นดินส่งคลัง ตามรหัสรายได้ NRP_R14
   • การเรียกรายงานรายได้แผ่นดินตามรหัสรายได้ รายวัน NRP_R16
   • การเรียกรายได้แผ่นดินตามรหัสรายใต้ รายเดือน NRP_R17
   • การเรียกรายงานรายได้แผ่นดินตามหน่วยงาน, รหัสรายได้ NRIP_R15
   • การเรียกรายงานนำส่งเงินนอกงบประมาณ รายวัน NRP_R21
   • การเรียกรายงานนำส่งเงินนอกงบประมาณ รายเดือน NRP_R22
   • การเรียกรายงานนำส่งเบิกเกินส่งคืน รายวัน NRP_R19
   • การเรียกรายงานนำส่งเบิกเกินส่งคืน รายเดือน NRP_R20
  • รายงานถอนคืนรายได้
   • การเรียกรายงานถอนคืนรายได้ ตามกระทรวง NRP_R11
   • การเรียกรายงานถอนคืนรายได้ ตามกรม NRP_R12
   • การเรียกรายงานถอนคืนรายได้เงินนอก ตามกรม NRP_R13
  • รายงานบริหารและจัดการเงินคงคลัง
   • การเรียกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด NRP_STATEMENT
   • การเรียกรายงานแสดงเอกสารที่ผ่านรายการไม่สมบูรณ์ จากข้อมูล e-statement NRP_CM_RPT001
   • การเรียกรายงานแสดงผลรายการนำเข้าข้อมูลใบแจ้งยอดธนาคาร NRP_CM_FF6
   • การเรียกรายงานนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากกรุงไทย แยกส่วนราชการ NRP_CM_BOT002
   • การเรียกรายงานรายงานนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากกรุงไทย แยกตามประเภทเงิน NRP_CM_BOT003
 2. รายงาน สำหรับส่วนราชการ
  • รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้
   • การเรียกรายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง / นำส่งคลัง NRP_RPT001
   • การเรียกรายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง/นำส่งคลังแทนกัน NRP_RPT002
   • การเรียกรายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย) NRP_RPT003
   • การเรียกรายงานสมุดเงินสดด้านรับรายได้และนำส่ง NRP_RPT005
   • รายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่งและถอนคืนรายได้ แยกตามรหัสรายได้ NRP_R02
   • การเรียกรายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จําแนกตามแหล่งของเงิน NRP_R06
   • การเรียกรายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน จําแนกตามแหล่งของเงิน NRP_R07
   • การเรียกรายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน จําแนกตามรหัสรายได้ NRP_R08
   • การเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง NRP_REV_002
   • การเรียกรายงานรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน NRP_REV_003
   • การเรียกรายงานการนำส่งเงิน ผ่าน KTB Corporate Online NRP_KCB_002
  • รายงานถอนคืนรายได้
   • การเรียกรายงานถอนคืนรายได้ NRP_R01
  • รายงานท้ายฟอร์ม
   • การเรียกรายงานการรับเงินของหน่วยงาน (นส. 01)
   • การเรียกรายงานการรับเงินแทนกัน (นส. 03)
   • การเรียกรายงานการนำส่งเงินแบบผ่านรายการ (นส. 02-1)
   • การเรียกรายงานการนำส่งเงินแบบพักรายการ (นส. 02-2)
  • รายงานบริหารและจัดการเงินคงคลัง
   • การเรียกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด NRP_STATEMENT
ปิดเมนู