คู่มือรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ดาว์นโหลดผ่าน Server

: ดาวน์โหลดผ่าน Server: คู่มือรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) – 10MB

2. ดาว์นโหลดผ่าน Google Drive

: ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive: คู่มือรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) – 10MB

ภายในคู่มือรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. รายงาน PO ขอขยายเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี NPO_APPROVE
  • รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
  • รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
  • รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบมีนาคม)
  • รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่พัสดุขอขยายการเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
  • รายงานใบสั่ง/ซื้อสั่งจ้าง ที่ สรก. ขออนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
  • รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
  • รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเบิกจ่าย (รอบกันยายน)
 2. รายงานการสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง NPO_POCL
 3. รายงานตรวจรับพัสดุ NPO_GR
  • รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายวัน
  • รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายสัปดาห์
  • รายงานตรวจรับพัสดุ ประเภทรายเดือน
 4. รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N
 5. รายงานใบสั่งซื้อ ตามหน่วยงาน ระดับรายการ NPO CFPO
 6. รายงานใบสั่งซื้อ แสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP
 7. รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) NPO_BS01
  • รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายวัน
  • รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายสัปดาห์
  • รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทรายเดือน
 8. รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน NPO_BS04
  • รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายวัน
  • รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายสัปดาห์
  • รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ประเภทรายเดือน
 9. รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
 10. รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO_STOCK_VAL
 11. รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG
 12. รายงานเอกสารวัสดุ NPO_MB51
ปิดเมนู