คู่มือรายงานระบบบัญชีแยกประเภท (GL) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ดาว์นโหลดผ่าน Server

: ดาวน์โหลดผ่าน Server: คู่มือรายงานระบบบัญชีแยกประเภท (GL) – 43MB

2. ดาว์นโหลดผ่าน Google Drive

: ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive: คู่มือรายงานระบบบัญชีแยกประเภท (GL) – 43MB

ภายในคู่มือรายงานระบบบัญชีแยกประเภท (GL) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง NFI_RPT013
 2. รายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจ่าย NGL_IB_PMT
 3. รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_DISPLAY_L
 4. รายงานสมุดรายวันทั่วไป NGL_RPT001
 5. รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_FS1ON
 6. รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน NFI_CASHBAL
 7. รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post NFI_RPT004
 8. รายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรับฝาก สรก. NFI_RPT016
 9. รายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง NFI_RPT018
 10. รายงานงบทดลองรายวัน/เดือน – รหัสหน่วยงาน NGL TB_CC.
 11. รายงาน NFI_GET_DATA
 12. รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี NFI_DISPLAY
 13. รายงานแสดงเงินนอกฝากคลัง NGL_0501
 14. รายงานเงินฝากคลังแสดงการรับ-จ่ายรายประเภทเงินฝาก NGL_608
 15. รายงานเงินฝากคลังแสดงการรับ-จ่ายรายเดือน NGL_609
 16. รายงานแสดงการควบคุมวงเงินทดรองราชการ NGL R01
 17. รายงานรหัสบัญชีเงินฝากคลัง NGL_RPT015
 18. รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี (เอกสารพัก) NFI_DISPLAY_P
 19. รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ NFI_RPT0040
 20. รายงานแสดงเลขที่ระหว่างบริษัท NFI_RPT005
 21. รายงานแสดงเอกสารพักก่อนผ่านรายการบัญชี NFI_RPT006
 22. รายงานเงินนอกงบประมาณ แยกตามประเภทเงินฝากหรือหน่วยงาน NFI_RPT071
 23. รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ระดับหน่วยเบิกจ่าย NGL_DISPLAY
 24. รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ NGL_R02
 25. รายงานแสดงเอกสารการตั้งลูกหนี้เงินทดรอง NGL_R04
 26. รายงานแสดงเงินทดรองคงเหลือ NGL_R05
 27. รายงานขอเบิกเงินทดรองภัยพิบัติ NGL_R11
 28. รายงานแสดงความสัมพันธ์วงเงินทดรองราชการใหญ่และย่อยผู้ประสบภัยพิบัติ NGL_R13
 29. รายงานเงินทดรองราชการคงเหลือ NGL_R14
 30. รายงานสมุดเงินสดจ่ายประจำวัน NGL_RPT007
 31. รายงานสมุดเงินสดรับประจำวัน  NGL_RPT008
 32. รายงานสมุดรายวันทั่วไป (สำหรับเอกสารที่พักไว้)  NGL_RPT011
 33. รายงานเงินฝากคลัง ตามประเภทเงินฝาก  NGL_RPT072
 34. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  NGL_TB_PMT_Group
 35. รายงานยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไป NGLF_08
 36. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง โดยผู้นําส่ง  NFI_RPT014
 37. รายงานผังบัญชี  NGL_COA
 38. รายงานเงินฝากคลังแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายตามประเภทเงินฝาก  NGL_606
 39. รายงานการนําข้อมูลรายรับ-จ่าย และเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากคลัง  NGL_614
 40. รายงานบัญชีย่อยต่าง ๆ  NGL_RPT003
 41. รายงานงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  NGL_RPT802
 42. รายงานแสดงเอกสารอ้างอิงของเอกสารคืนเงินทดรอง NGL_R06
 43. รายงานตรวจสอบการตั้งยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการ  NGL_R07
 44. รายงานตรวจสอบการลดยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการ  NGL_R08
 45. รายงานสรุปเปรียบเทียบลูกหนี้เงินทดรองราชการ – เงินทดรองราชการรับจากคลัง  NGL_R09
 46. รายงานรายละเอียดเปรียบเทียบลูกหนี้เงินทดรองราชการ – เงินทดรองราชการรับจากคลัง  NGL_R10
 47. รายงานแสดงยอดคงเหลือเงินทดรองโครงการเงินกู้รายวัน  NGL_RPT91
 48. รายละเอียดเอกสารค้างจ่ายส่วนราชการ(ที่ 99999)  NGL_RPT501
 49. รายละเอียดเอกสารค้างรับจากส่วนกลาง  NGL_RPT502
 50. รายงานเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากคลัง  NFI_LG_14
 51. รายงานผลกระทบยอดเงินฝากคลัง กรณีจ่ายผ่าน  NFI_LG AMOUNT_PASS
 52. รายงานผลการโอนเบิกจ่ายงบพลาง  NGL_RS0913
 53. รายงานงบทดลองสำหรับหน่วยเบิกจ่าย  NFI_LG_TB
ปิดเมนู