คู่มือปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ

Share on facebook
Share on twitter

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ดาว์นโหลดผ่าน Server

: ดาวน์โหลดผ่าน Server: คู่มือปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) – 61MB

2. ดาว์นโหลดผ่าน Google Drive

: ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive: คู่มือปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) – 61MB

ภายในคู่มือปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. การค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย
  • ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ
  • การค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS
  • การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
 2. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
  • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป
   • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มี 1 บรรทัดรายการ
   • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป กรณีที่มีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ
   • การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป
   • การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป
   • การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภททั่วไป
  • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
   • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
   • การค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
   • การแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
   • การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
  • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีมีการหักจ่ายเงินล่วงหน้า
   • กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าเท่ากันทุกงวดงาน
   • กรณีที่มีการหักจ่ายล่วงหน้าแต่ละงวดงานไม่เท่ากัน
  • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเงินนอกงบประมาณ
   • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป
   • การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน
 3. การตรวจรับ/การยกเลิกตรวจรับงาน
  • การบันทึกตรวจรับงาน
   • กรณีตรวจรับงานที่ละงวดงาน
   • กรณีตรวจรับงานหลายงวดงานพร้อมกัน
  • การยกเลิกการตรวจรับงาน
  • การค้นหาตรวจรับพัสดุ
   • การค้นหาตามเลขที่เอกสาร
   • การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
 4. การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่
  • การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีเงินงบประมาณ
   • การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป)
   • การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน)
   • การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึกจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า)
   • การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีหลายแหล่งเงิน)
  • การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด กรณีเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
   • การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไป)
   • การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบไม่แน่นอน)
   • การบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด (กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการบันทึกจ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า)
  • การบันทึกการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างยกยอด
 5. กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
  • กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มีนาคม ผ่าน ระบบ New GFMIS Thai
   • การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List)(รอบมีนาคม)
   • การยกเลิกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List Cancel)(รอบมีนาคม)
   • การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) โดยส่วนราชการต้นสังกัด (รอบมีนาคม)
  • กระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลื่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 30 กันยายน ผ่าน ระบบ New GFMIS Thai
   • การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List) (รอบกันยายน)
   • การยกเลิกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน (List Cancel) (รอบกันยายน)
   • การอนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลื่อมปี (Confirm) โดยส่วนราชการต้นสังกัด (รอบกันยายน)
 6. การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา
  • การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (อส.04)
  • การยกเลิกคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (อส.05)

ปิดเมนู